Використання елементів stem-технологій у освітньому процесіДата конвертації06.04.2020
Розмір43 Kb.

Використання елементів STEM-технологій у освітньому процесі

Сучасна система освіти спрямована на формування високоосвіченої, інтелектуально-розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу, з розумінням глибини його явищ і процесів. У Концепції «Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи» зазначено, що дитині недостатньо дати лише розрізненні знання. Ще необхідно навчити користуватися ними. Адже знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Предметна роз’єднаність стає однією з причин фрагментарності світогляду випускника школи, в той час як у сучасному світі переважають тенденції до економічної, політичної, культурної і інформаційної інтеграції. Таким чином, самостійність предметів, їх слабкий зв’язок один з одним породжують серйозні труднощі у формуванні в учнів цілісної картини світу, перешкоджають його органічному сприйняттю.

В умовах модернізації шкільної освіти набувають актуальності ті напрями освіти, зміст яких забезпечує розвиток пізнавальної активності та самостійності мислення учнів. Одне з головних завдань модернізації системи освіти пов’язане з профілізацією старшої школи, коли поглиблене вивчення профільних курсів супроводжується зменшенням кількості навчальних годин на інші предмети. Тому велике значення приділяється STEM-орієнтованому підходу до навчання, що ґрунтується на міждисциплінарних засадах у побудові навчальних дисциплін і окремих дидактичних елементів (інтегроване навчання відповідно до певних тем або реально існуючих проблем). Він сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. STEM-технології суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Це також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Як показує практика, впровадження STEM-орієнтованого навчання є конкретним виразом інтеграційних процесів, що відбуваються сьогодні в науці і в житті суспільства. Ці зв’язки відіграють важливу роль у підвищенні практичної та науково-теоретичної підготовки учнів, суттєвою особливістю якої є оволодіння школярами узагальненим характером пізнавальної діяльності. Узагальненість же дає можливість застосовувати знання й уміння в конкретних ситуаціях, при розгляді певних питань, як у навчальній, так і у позаурочній діяльності, у майбутньому виробничому, науковому та суспільному житті випускників закладів загальної середньої освіти.

У своїй роботі акцентую увагу не стільки на засвоєнні певних знань, скільки на розвитку образного мислення. Уроки з елементами STEM-орієнтованого навчання, які передбачають обов’язковий розвиток творчої активності учнів, допомагають використовувати зміст усіх навчальних предметів, залучати відомості з різних галузей науки, культури, мистецтва, звертатися до явищ і подій навколишнього світу.

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці. Ідея міжпредметних зв’язків у педагогіці не нова, а в останні роки набула принципово важливого значення, міжпредметні зв’язки переросли в проблему інтегрованого пізнання. У процесі якого створюється цілісна система наукових знань, яким притаманний високий ступінь усвідомлення, мобільності та міцності. Усі галузі сучасної науки тісно зв’язані між собою, тому й шкільні навчальні предмети не можуть бути ізольованими один від одного.

Під час роботи за комп’ютером перед учнем постають проблеми, вирішення яких вимагає ґрунтовних знань з інших навчальних дисциплін. Це спонукає учнів глибше вивчати математику, фізику, українську та англійську мови, основи здоров’я, образотворче мистецтво, історію та інші предмети. Загальноосвітні предмети сприяють успішному навчанню інформатики, збуджують в учнів інтерес до предмету, розширюють, поглиблюють й конкретизують знання. Проте доволі часто, під час вивчення інших предметів, використовуються інтегративні процеси у зворотному напрямку. Навчання сучасного учня не мислиме без підготовки доповідей, рефератів, наукових статей засобами текстового редактора Microsoft Office Word, без презентацій, створених засобами Microsoft Office Power Point, без пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет тощо. Отже на інших уроках часто доводиться залучати знання, отримані під час вивчення інформатики.

Розглянемо на прикладах STEM-орієнтований підхід до вивчення інформатики та інших навчальних дисциплін.

На мою думку, особливе значення для вивчення інформатики має зв’язок з англійською мовою. Він носить, як правило, випереджаючий характер, оскільки в інформатиці використовуються спеціальні терміни, які не вивчаються в шкільному курсі англійської мови. Учень має оволодіти цими знаннями за допомогою учителя інформатики і вдосконалювати їх самостійно. Адже значна кількість програмного забезпечення, мови програмування розроблені здебільшого англійською мовою. Таким чином учень, оволодіваючи знаннями з цих розділів, набуває знань з «технічної» англійської мови.

Тільки починаючи вивчати предмет у початковій школі діти вже стикаються з англомовною термінологією. Це і назви клавіш на клавіатурі (Enter, Shift, Backspace, Delete), і назва операційної системи (Windows), і колесо прокручування на мишці (mouse scroll wheel), і багато інших термінів, з якими дитина знайомиться саме на уроці інформатики.

Під час роботи з будь-яким текстовим редактором чи процесором легко запровадити STEM-інтеграцію інформатики з українською мовою та літературою. Текстовий процесор Microsoft Word забезпечений функцією перевірки граматики і орфографії. Це дозволяє учню, створюючи текстові документи, одразу бачити свої помилки і виправляти їх. Таким чином дитина повторює основні правила з правопису і граматики і вдосконалює свої навички. На своїх уроках я пропоную дітям під час виконання практичної роботи набирати тексти, пов'язані з історією, літературою, основами здоров'я, тощо. Водночас діти отримують завдання, пов’язані з використанням он-лайн словників, довідників, переглядають експозиції віртуальних музеїв (Національний музей Тараса Шевченка, Національний музей народного мистецтва тощо).

Зворотній бік STEM-інтеграції інформатики з українською мовою та літературою можна реалізувати шляхом створення Фейсбук-сторінки письменника чи літературного героя, онлайн-карти з мітками «Життєвий шлях» поета чи письменника за допомогою Google-maps, обговорення твору засобами онлайн-дошки PadLet.

Під час вивчення теми «Комп’ютерне моделювання» можна реалізувати STEM-інтеграцію з історією України. Наприклад за допомогою он-лайн програми MindМeister складати ментальні карти про причини, зміст та наслідки історичних подій. Також складати сенкани до понять та розміщувати свої варіанти на онлайн-дошці PadLet. Або ж, застосовуючи зворотний пошук зображень Google, визначати, хто зайвий у портретній галереї діячів.

На уроках фізики за допомогою Google-додатоку «Науковий журнал» можна досліджувати рівень шуму в різних районах міста, а аналіз представити у вигляді діаграми, створеної засобами Excel.Виконували інтерактивні вправи, створені в LearningApps.org, створювати буклети чи інфорграфіку можна під час вивчення будь-якого предмету.

Отже, я вважаю, що саме за допомогою STEM-орієнтованого підхіду слід вирішувати завдання навчання, розвитку та виховання учнів, закладати фундамент для комплексного бачення, підходу і вирішення складних проблем реальної дійсності. Дітям це допоможе виходити зі школи готовими до реального життя, а країні – отримати більше фахівців у сферах інженерії, ІТ чи нанобіології. Адже основні ключові компетентності концепції «Нової української школи» гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина.
Каталог: files -> docs -> 2019


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка