«Видавнича група "Основа"»


У чому полягатиме інтерес викладача до дитини, якщо її емоції піддавати-Сторінка8/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   193
У чому полягатиме інтерес викладача до дитини, якщо її емоції піддавати-

муться такому суворому контролю?

Особистість дитини розділена на три області: 1 — інстинктивні імпуль-

си

, що вимагають задоволення; 2 — его

, що регулює задоволення інстин-

ктів і створює зв’язок із оточенням; 3 —

 суперего

, що виникло із самоіден-

тифікації та складається із особистісних вимог індивіда та його уявлень про 

мораль і ідеали.

Глибоке розуміння структури особистості допомогло б педагогам уник-

нути однотипної поведінки з дітьми різного віку. Замість того, щоб сприяти 

або перешкоджати здійсненню бажань дитини, учитель повинен надати їй 

можливість самостійно розв’язувати моральні конфлікти, тобто впливати 

на дитину безпосередньо, спираючись на її ж ідеї та цінності.

Виховання  та  навчання  є  складовими  сучасних  технологій  освіти,  

у  яких  фіксуються  доцільні  й  оптимальні  етапи  досягнення  цілей  освіти.

Педагогічна технологія — це послідовна система взаємозалежних дій педа-

гогів  і  вихованців,  пов’язаних  із  застосуванням  тієї  або  іншої  сукупності  1

Класні  години  з  психологом

методів виховання та навчання, що здійснюються в педагогічному процесі 

з метою розв’язання різних педагогічних завдань.

Педагогічний процес містить такі компоненти:

цільовий (стратегічні й тактичні цілі та завдання);

змістовний (сукупність знань, умінь, навичок, стосунків, ціннісних 

орієнтирів, досвіду творчої діяльності);

дієвий (способи та прийоми засвоєння змісту);

результативний (досягнуті результати);

ресурсний (умови перебігу та забезпечення ефективності педагогіч-

ного процесу).

елементарною  одиницею  педагогічного  процесу  є  педагогічне 

завдання,  під  яким  розуміється  матеріалізована  ситуація  виховання  та 

навчання (педагогічна ситуація), що характеризується взаємодією педаго-

гів і вихованців з певною метою.

Під  час  здійснення  цілісного  педагогічного  процесу  вчителі  й  учні 

розв’язують, зокрема, такі завдання:

•  структурування та конкретизація цілей навчання та виховання;

•  перетворення змісту освіти на навчальний матеріал;

•  аналізування міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків;

•  обрання методів, засобів і організаційних форм педагогічного про-

цесу;


•  аналізування  результатів  і  ефективності  педагогічного  процесу  

та ін.


У ході педагогічного процесу виникають різноманітні педагогічні ситу-

ації. 


Педагогічна  ситуація

  —  це  сукупність  умов  і  завдань,  що  виникають 

спонтанно в педагогічному процесі або спеціально створюються педагогом 

з метою формування та розвитку особистості учня; короткочасна взаємодія 

педагога з учнями на підставі певних норм, цінностей і інтересів, що су-

проводжується значними емоційними проявами та спрямована на перебу-

дову сформованих взаємин.

Педагогіка, як і будь-яка з наук, має свої категорії, які, з одного боку, 

позначають певний клас педагогічних явищ і фактів, а з іншого — визна-

чають предмет педагогіки.Категорія 

(грецьк. kategoria — судження

) — наукове поняття, що вира-

жає загальні властивості та взаємозв’язки явищ дійсності.

Освіта  є  відкритою  соціальною  системою,  тому  в  педагогіці  як  науці 

про освіту виділяють категорію «педагогічна система». 


1

Психологічний  супровід  учнів,  учителів  і  батьків

Дослідники відзначають, що «під педагогічною системою слід розуміти 

безліч  взаємозалежних  структурних  компонентів,  які  об’єднані  єдиною 

освітньою метою розвитку особистості та функціонують у цілісному педа-

гогічному процесі».

До 


педагогічної  системи

  належить  сукупність  таких  взаємозалежних 

компонентів,  як  суб’єкти,  зміст,  засоби,  методи,  процеси,  які  є  необхід-

ними  для  створення  організаційного  та  цілеспрямованого  педагогічного 

впливу на процес розвитку, навчання та виховання особистості. У кожному 

освітньому закладі формується власна педагогічна система.

Системний  підхід  дозволяє  розглядати  як  систему  також  і  педагогіч-

ний  процес,  що  є  спеціально  організованою  взаємодією  педагогів  і  учнів 

(педагогічна взаємодія) із приводу змісту освіти з використанням засобів 

навчання та виховання (педагогічних засобів) з метою розв’язання завдань 

освіти,  спрямованих  на  задоволення  як  потреб  суспільства,  так  і  потреб 

самої особистості в її розвитку й саморозвитку. Педагогічний процес

 реалізує цілі освіти в умовах педагогічних систем, 

у яких організовано взаємодію педагогів і учнів. Він є основною структур-

ною одиницею освіти та контролює систему педагогічної взаємодії вихо-

вателів і вихованців.

Педагогічна взаємодія

, на відміну від інших видів взаємодії, є спровоко-

ваним контактом (тривалим або тимчасовим) педагога та учнів, наслідком 

якого є взаємні зміни в їхній поведінці, а також діяльності та стосунках.

Поняття  «педагогічна  взаємодія»  ширше  за  поняття  «педагогічна 

діяльність». Воно передбачає активність двох найважливіших компонентів 

педагогічного  процесу  —  педагогів  і  вихованців,  що  дозволяє  вважати  їх 

суб’єктами цього процесу, які суттєво впливають на його перебіг і резуль-

тати.

осноВні фУнКЦії педагогіЧної діЯлЬностіСутність  педагогічної  діяльності  дозволяє  виділити  ряд  певних  про-

фесійних  функцій,  здійснення  яких  забезпечує  ефективність  навчально-

виховного процесу.

У  педагогічній  літературі  розглядаються  такі  функції  педагогічної 

діяльності.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка