«Видавнича група "Основа"»Сторінка27/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   193
Класні  години  з  психологом

наповнювати  психологічним  змістом.  Наприклад,  добре  відомий  і  часто 

застосовуваний «Інтелектуальний марафон» може поряд із розвивальними 

освітніми розв’язувати розвивальні психологічні завдання.

марафон і участь у ньому психологів — конкретний приклад того, як 

психологічні  розвивальні  завдання  можуть  переплітатися  із  завданнями 

педагогічними, виховними або навчальними, і як можна проектувати ситу-

ації для їх спільного розв’язання.

 Спільні психолого-педагогічні заходи й програми, реалізовані на базі 

класу,  паралелі,  школи,—  дуже  перспективний  і  ефективний  вид  роботи, 

спрямованої на розв’язання комплексних завдань розвитку й навчання.

Таким  чином,  робота  психолога,  орієнтована  на  розв’язання  завдань 

розвитку дітей, підлітків, юнаків і дівчат, може набувати різних конкретних 

форм і обрисів — таких, як гра, тренінг, урок, акція, спільний психолого-

педагогічний захід.

Кожна з названих форм має свої можливості й обмеження, свої сильні 

й слабкі сторони. Вибір конкретної форми тісно пов’язаний зі специфікою 

розвивального завдання, що його розв’язує психолог, з досвідом учасників 

(наскільки вони володіють тією або іншою формою розвивальної психоло-

гічної діяльності) та їхнім віком, а також традиціями школи.

 проБлеми адаптаЦії  

та станоВленнЯ осоБистості

адаптаЦіЯ до середнЬої ШКоли

Упродовж  усього  свого  життя  ми  стикаємося  із  проблемою  адаптації. 

Дитина  йде  до  дитячого  садка,  дошкільник  починає  навчання  в  школі, 

молодший школяр переходить до середньої ланки, випускник вступає до 

вищого  навчального  закладу,  людина  просто  змінює  місце  проживання... 

Від  того,  наскільки  успішним  буде  період  адаптації,  залежать  подальше 

навчання та кар’єрні успіхи — тому, на наш погляд, цій проблемі слід при-

ділити найбільшу увагу.

Особливості соціального життя учнів накладають певний відбиток на 

особистісні  особливості,  на  самооцінку  та  самоповагу  дітей.  Варто  вра-

ховувати,  що  соціалізація  —  процес  засвоєння  форм  і  норм  соціальної 

поведінки; необхідно пам’ятати про те, що підростаюче покоління засвоює 

норми поведінки, які ми, дорослі, пропонуємо їм на практиці незалежно 

від теорії.

Проблема переходу молодших школярів до середньої школи досить гли-

бока: вона полягає також у переході дітей до іншої школи, де п’ятикласни-

ки  —  наймолодші  школярі,  яким  доводиться  засвоювати  закони  нової 

школи.  Також  слід  враховувати  можливість  переформування  класів 

унаслідок  різних  причин.  На  цьому  етапі  ми  стикаємося  із  проблемою  Класні  години  з  психологом

адаптації  дітей  до  нової  навчальної  ланки,  нового  класу,  нової  школи. 

робота  психологічної  служби  ґрунтується  на  розв’язанні  цієї  проблеми 

шляхом застосування різних форм діяльності:

•  по-перше — діагностичної, яку спрямовано на виявлення проблем 

адаптації,  фіксування  змін,  що  відбуваються  в  соціальній  і  осо-

бистісній сфері учнів;

•  по-друге  —  проведення  різних  факультативних  занять,  що  мі-

стять  тренінгові  програми,  спрямовані  на  розвиток  особистісної, 

соціальної сфери учнів;

•  по-третє  —  індивідуальні  форми  роботи  (ігротерапія,  казкотера-

пія);


•  по-четверте  —  проведення  лекційно-просвітницької  та  тренінго-

вої  роботи  шляхом  педагогічних  рад,  батьківських  зборів  і  курсу 

факультативних занять для батьків.

Зазначену  проблему  можна  розв’язувати  шляхом  позакласних  форм 

діяльності.  Однак  проведення  різних  тренінгових  програм  з  адаптації  ми 

вважаємо найпродуктивнішим способом розв’язання цієї проблеми, тому 

що завдяки грі та тренінговим вправам можна навчитися розв’язувати різні 

складні ситуації, наприклад такі, як:

•  ідентифікація й зіставлення себе з іншими членами групи;

•  самосприйняття  особистості  шляхом  сприйняття  себе  іншими  —  

механізм «зворотного зв’язку»;

•  самосприйняття  за  результатами  власної  діяльності  —  механізм 

самооцінки;

•  самосприйняття  шляхом  спостереження  за  своїм  внутрішнім  ста-

ном, шляхом сприйняття власного зовнішнього вигляду.

Зовсім  неочевидно,  що  перехід  з  однієї  сходинки  освітнього  процесу 

на іншу обов’язково повинен мати кризовий характер, супроводжуватися 

різким розривом між попереднім і наступним способом життя. Інновацій-

ною  педагогічною  практикою  вже  доведено,  що  багатьох  кризових  явищ 

переходу  від  початкової  школи  до  середньої  можна  уникнути,  якщо  сам 

перехід будується як м’який і поступовий.

Кожна людина в певні періоди свого життя зазнає труднощів у зв’язку 

із  освоєнням  нового  виду  діяльності,  переходом  до  нової  ситуації,  нових 

умов життя. Критерієм успішності адаптації до нових умов є, насамперед, 

ступінь збереження психологічного й фізичного здоров’я. 

Термін «дезадаптація» позначає порушення процесів взаємодії людини 

з  навколишнім  світом.  Поняття  «шкільна  дезадаптація»  —  більш  вузьке  Проблеми  адаптації  та  становлення  особистості

й  має  на  увазі  нездатність  і  неспроможність  дитини  знайти  в  просторі 

шкільного  навчання  своє  місце,  щоб  її  прийняли  такою,  якою  вона  є, 

зберігаючи  й  розвиваючи  свою  індивідуальність,  потенціал  і  можливості 

для самореалізації та самоактуалізації.

Головна  причина  труднощів  в  адаптації  —  нестикування  програм 

початкової та середньої школи через розбіжності цілей навчання. Основ-

не  завдання  початкової  школи  полягає  в  тому,  щоб  адаптувати  дитину 

до  нового  способу  життя,  де  провідною  виступає  навчальна  діяльність,  

і сформувати в неї початкові шкільні навички — навчити читати, писати, 

рахувати. а основне завдання середньої школи — увести підлітка в систему 

наук, ознайомити його з фундаментом наукових знань. 

Таким  чином,  різниця  між  попереднім  і  наступним  способами  життя 

виявляється значною.

Наводимо орієнтовний перелік заходів від зниження ризику дезадапта-

ції під час переходу від початкової школи до середньої:

1.  розподіл навантаження вчителям у березні місяці для того, щоб у вчи-

телів,  що  приймають  і  випускають  класи,  було  досить  часу  для  узго-

дження своїх дій і вимог.

2.  На початку навчального року в педагогів мають бути візитки для кра-

щого запам’ятовування дітьми прізвищ, імен та по батькові.

3.  На початку навчального року проведення гри «Подорож школою» для 

того, щоб діти запам’ятали розташування кабінетів.

4.  У разі виникнення проблем між дітьми в класі можна провести тренін-

ги на згуртованість класного колективу.

5.  Обов’язкове  використання  принципів  раціональної  побудови  уроку 

(використання пауз, фізкультхвилинок та ін.)

6.  Провести  батьківські  збори  та  класні  години  за  темою  «режим  дня 

школяра як основа здорового способу життя».

7.  Поговорити  про  узгодженість  домашнього  завдання  за  предметами  

та ін.0

Класні  години  з  психологом

Класні години Й ігри  

длЯ згУртоВУВаннЯ КолеКтиВУ

Класна година  

для учнів 5-х класів «морська подорож»


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка