Вічне шекспірівське "бути чи не бути?" супроводжує предмет "Зарубіжна література"Сторінка8/146
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   146
СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ

ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

О.М. Ніколенко

Ф

ФІІЛЛО

ОС

СООФ

ФІІЯ


Я О

ОС

СВВІІТ

ТИ

И
Цілісний аналіз твору і цілісність 

уроку літератури

У середніх класах уч

ні аналізували літера

турний твір лише в окре

мих аспектах: навчалися

визначати тему, ідею

твору, його проблемати

ку, елементи сюжету та

композиції, робили спро

би схарактеризувати об

раз, визначали деякі

особливості поетики.

Протягом навчання в

старших класах вони поступово наближають

ся до цілісного літературознавчого аналізу

(звісно, в шкільному варіанті), коли твір роз

глядається на різних рівнях: проблемнотема

тичному, сюжетнокомпозиційному, образно

му, стилістичному, жанровому тощо. Стар

шокласники мають не просто визначити окре

мі елементи художньої тканини твору, а й

встановити їх взаємозв'язок, взаємодію, фун

кції та роль у розкритті ідейнохудожнього

змісту. Необхідність цілісного аналізу зумов

лена передовсім особливостями самого літера

турного твору як цілісної системи різних ком

понентів.

Зробити цілісний аналіз твору – чи не

найскладніше завдання в курсі зарубіжної лі

тератури в школі. Але без нього неможливе

глибоке проникнення в літературний текст,

формування високої читацької культури. Учи

тель повинен сам майстерно володіти навичка

ми цілісного аналізу й навчати цього учнів.

Цілісності сприйняття твору як єдиної сис

теми слугує не тільки цілісний літературо

знавчий аналіз, а й побудова уроку.

9

Інколи урок розпадається на окремі структурніелементи: перевірка домашнього завдання, опитуван

ня, бесіда за текстом тощо. У результаті учні не отри

мують емоційного враження від уроку. А урок літера

тури є ефективним тільки тоді, коли він проводиться на

одному диханні й справляє на дітей таке саме сильне

враження, як гарна книга або цікавий кінофільм. 

Як же цього досягти? Урок літератури в

школі – урок особливий, пов'язаний із мис

тецтвом. Тому він теж повинен будуватися

за законами мистецтва: 

мати свою експози

цію (підготовка до сприйняття), зав'язку (ого

лошення теми, епіграфа), розвиток дії (форму

вання нових знань, умінь, навичок), кульміна

цію (застосування знань, умінь, навичок) і

розв'язку (підсумки уроку, домашнє завдан

ня). Як і в художньому творі, у ньому є свої

рівні: проблемнотематичний (тема, проблема,

завдання уроку), образний (учитель, учні та

їхні ролі на уроці), сюжетнокомпозиційний

(шляхи, методи, прийоми, види роботи, що

застосовуються), жанрововидовий (тип уро

ку) тощо. Справжній урок літератури певною

мірою теж художній твір, а точніше – витвір

фантазії, творчості, зусиль, спілкування,

спільного пошуку вчителя та учнів.

Отже, цілісність літературного твору, ціліс

ність літературознавчого аналізу, цілісність

уроку літератури – усе це взаємопов'язані та

взаємообумовлені складові процесу навчання

зарубіжної літератури в старших класах.

ням усе різнобарв'я літературного процесу, де,

як на килимі, кожна ниточка, кожна деталь

сплітається з іншою, складаючи неповторний

візерунок. Програма пропонує значну частину

матеріалу вивчати на урокахоглядах. Але ме

тодика цих уроків у нас тількино формується. 

9

Учителі зазвичай використовують на урокахогля

дах лекцію або ж виступи учнів із рефератами. Утім,

цього недостатньо. Урокиогляди можуть бути різно

манітними, і кожний учитель має шукати власні типи

уроківоглядів. Ними можуть стати урокипрезентації

доби, урокилітературномистецькі салони, урокисе

мінари, урокипанорами, урокиподорожі тощо.

На оглядових уроках провідну роль, безпе

речно, відіграє вчитель, оскільки він веде за со

бою учнів і організовує їхню діяльність. Однак і

учні можуть зробити вагомий внесок у прове

дення оглядових уроків: підготувати повідом

лення за додатковими джерелами, зробити

мистецтвознавчі коментарі, виступити з інфор

мацією про митців та вершинні твори доби,

знайти текстові ілюстрації до уроку тощо. Тіль

ки тісна співпраця учнів та вчителя може зро

бити оглядові уроки справді успішними. Однак

9

слід пам'ятати, що в сучасному літературознавстві триває процес уточнення і навіть зміни концепції

літературного процесу, відкривається чимало нових

фактів та імен, тому вчитель повинен уважно стежити

за розвитком науки, відходити від старих ідеологіч

них підходів до вивчення літератури, спиратися на

знання іманентних законів мистецтва.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   146


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка