Вічне шекспірівське "бути чи не бути?" супроводжує предмет "Зарубіжна література"Сторінка146/146
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,5 Mb.
1   ...   138   139   140   141   142   143   144   145   146
Óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ 

òà ðîçâèòêó  îñâ³òíüî¿ 

ñôåðè 

-

 ðîçâèòîê îñâ³òè 

ðàéîí³â (ì³ñò)  îáëàñò³; 

-

 

ä³ÿëüí³ñòü ìåòîäè÷íèõ ñëóæá; 

-

 ðîçâèòîê ñ³ëüñüêî¿ 

øêîëè; 


-

 

îõîïëåííÿ ä³òåé íàâ÷àííÿì; 

-

 ³íäèâ³äóàëüíå 

íàâ÷àííÿ; 

-

 

çàïðîâàäæåííÿ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ; 

-

 ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå 

çàáåçïå÷åííÿ ÍÂÏ;  

-

 

íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ÍÂÏ . 

Îñâ³òí³ ïðîöåñè 

-

 âèêëàäàííÿ áàçîâèõ 

äèñöèïë³í çà íàâ÷àëü -

íèìè ïðîãðàìàìè   

12-ð³÷íî¿ øêîëè; 

-

 

ðåàë³çàö³ÿ îáëàñíèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì ; 

-

 ïñèõîëîã³÷íå 

ñóïðîâîäæåííÿ 

íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ; 

-

 ñîö³àë³çàö³ÿ ó÷í³â, 

åìîö³éíî-ö³íí³ñíà 

îð³ºíòàö³ÿ ó÷í³â, 

ó÷èòåë³â; 

-

 

ñòàí çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó  

ó÷àñíèê³â ÍÂÏ;  

-

 

âïðîâàäæåííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é. 

Îñâ³òí³ ðåçóëüòàòè 

-

 äåðæàâíà ï³äñóìêîâà 

àòåñòàö³ÿ; 

-

 

ó÷í³, ÿê³ îòðèìàëè çîëîò³ òà ñð³áí³ ìåäàë³;  

-

 ïðàöåâëàøòóâàííÿ 

âèïóñêíèê³â ÇÍÇ;  

-

 

Âñåóêðà¿íñüê³ ó÷í³âñüê³ îë³ìï³àäè ç 

áàçîâèõ äèñöèïë³í ; 

-

 

êîíêóðñ-çàõèñò íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ 

ðîá³ò ó÷í³â ó Ìàë³é 

àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè; 

-

 ì³æíàðîäí³ 

ïîð³âíÿëüí³ äîñë³äæåí-

íÿ ÿêîñò³ îñâ³òè; 

-

 çîâí³øíº îö³íþâàííÿ 

Система показників (індикаторів) 

якості загальної середньої освіти на регіональному рівні 


При підготовці цього номера використовувалося обладнання, отримане від Міжнародного фонду “Відродження”,

Бюро з освітніх та культурних програм США (BECA), Ради з міжнародних досліджень та обмінів IREXНАШІ АВТОРИ

Байназарова Олена Олександрівна, 

завідувач Центру моніторингу якості освіти

Харківського обласного науковометодичного

інституту безперервної освіти Виговська Алла Олександрівна, 

асистент кафедри української літератури

Полтавського державного педагогічного

університету ім. В.Г.КороленкаДаниленко Тетяна Олексіївна

вчитель зарубіжної літератури Бодаквянської

загальноосвітньої школи  ІІІІ ступенів

Лохвицького району Полтавської обл.Демченко Олена Василівна, 

учитель зарубіжної літератури

загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 18

м.ПолтавиКовбасенко Юрій Іванович

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач

кафедри зарубіжної літератури Київського

міського педагогічного університету

ім. Б.Грінченка, президент Української асоціації

викладачів зарубіжної літератури (Україна,

Київ)

Ніколенко Ольга Миколаївна, 

доктор філологічних наук, професор, завідувач

кафедри зарубіжної літератури ПДПУ

Самусь Людмила Іванівна,  

учитель інтегрованого курсу "Література"

приватної школи "Ада", м. Кременчук

Сидоренко Ніна Юріївна,

учительметодист зарубіжної літератури

Ціпківської загальноосвітньої школи 

ІІІ ступенів Гадяцького району Полтавської

області

Хаге Фолькер, 

журнал "Deutschland"Чирка Валентина Василівна, 

методист відділу гуманітарних дисциплін

Полтавського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Шкода Володимир Васильович, 

доктор філософських наук, професор

Харківського національного університету

ім.В.КаразінаНа 1 стор. обкладинки:  

"Email для Гете"

На 3й стор. обкладинки: 

Анна Ковальчук в ролі Маргарити

у фільмі "Майстер і Маргарита" за романом М.Булгакова

http://allstars.pp.ru/foto/fotoscan/33.html 

P

PHHIIL

LO

OSSOOP

PH

HYY  O

OFF  E


ED

DU

UCCA

ATTIIO


ON

N

Specifics of the foreign literature study in the SeniorGrades. 

O.Nikolenko

Writer's  Biography and Teaching Literature. Yu. Kovbasenko

P

PEED

DA

AGGO

OG

GIICCA

AL

L  TTEEC

CH

HNNO

OL

LOOG

GIIE


ESS

Thinker, Poet, Dramatist  Champion of Freedom. Volker Hage

Teaching Literature: Associative Analysis. A.Vyhovska

Implementation of Sociocultural Aspect in Study Course

'Literatura'. 

L.Samus

Galaxy of Middle Age Poetry (A set of lectures 'European

Lyric of Middle Age', 8th Grade). 

N.Sydorenko

Perpetual Fables Wisdom (Abstract of Foreign Literature

Lesson at 6th Grade). 

T.Danylenko

R

REEA

AD

DIINNG

G  R


RO

OO

OMM

Unusual Philosophy for 'Usually'. V.Churka

New 'Greatcoat'. (Chapter from Book 'Philosophy in

'Action'). 

V.Shkoda

R

REEFFE

ER

REEN

NC

CEESS

Active Studying and Critical Thinking in Literature Teaching.

Scenarios on Literature Lesson with Using a Technology of Stu

dents' Critical Thinking Development. 

C

CH

HRRO

ON

NIICCL

LE

EPoltava Region Teachers at the Training Courses in

Moscow.


O.Demchenko

D

DYYD

DA

ASSKKA

AL

LSS''SS  CCO

OM

MPPL

LA

AIINNTT

How to Teach Children to Read Books? N.Sydorenko

FFR


RO

OM

M  IINNTTE

ER

RNNE

ETT


Heroes of Times, Buratino.

M

MAAN

NA

AGGE

EM

MEEN

NTT  A


AN

ND

D  BBU

USSIIN


NE

ESSSS$$E


ED

DU

UCCA

ATTIIO


ON

N

Working Out the System of  Comprehensive School Performance Index at a Regional Level. 

O.Bainazarova

CONTENTS

Foreign Literature in the Ukrainian Dimension Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   138   139   140   141   142   143   144   145   146


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка