В. В. Проблеми вивчення елементів теорії літератури на уроках української літератури


Додаток 3 Виступ на методичному об’єднанні вчителів гуманітарного циклу «Інновації на уроках» Інновації на урокахСторінка15/17
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0,67 Mb.
ТипУрок
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Додаток 3

Виступ на методичному об’єднанні вчителів гуманітарного циклу

«Інновації на уроках»

Інновації на уроках

Сучасний урок української мови, літератури – це науково організована і спланована діяльність класу, що розвиває творчі та комунікативні здібності учнів, їхнє аналітичне мислення, уміння робити висновки й узагальнення. Інноваційні технології в навчально-виховному процесі сприяють становленню особистості, здатної повноцінно реалізувати себе в житті. Одним із дієвих засобів підвищення ефективності навчання є впровадження інтерактивних методів, які допомагають свідомому і міцному засвоєнню виучуваного матеріалу, виробленню у школярів практичних умінь і навичок, унеможливлюють домінування одного учасника навчального процесу над іншим. Звісно, багато чого залежить і від особистості вчителя, який є «ведучою» одиницею та «автором» навчального процесу уроку, та системи методів та засобів, які він застосовує підчас підготовки та проведення уроку.

Знову ж, кожна окрема тема передбачає «свої» нестандартні підходи.

Термін «нестандартний урок» з’явився у 70-ті роки ХХ ст.. Вчителі почали використовувати нестандартні форми проведення уроків внаслідок загострення проблеми, пов’язаної зі зниженням зацікавленості школярів до навчання.

Під нестандартним уроком розуміють імпровізоване навчальне заняття з нетрадиційною структурою.

Ставлення до нетрадиційних уроків досить неоднозначне. Одні педагоги вважають їх прогресивним кроком у розвитку педагогічного процесу. Існує також думка, що такі заняття є компромісом з учнями, які не хочуть і не бажають наполегливо працювати. Однак, незаперечно, що нестандартні уроки підвищують зацікавленість учнів до предмета, розвивають творчість, навчають працювати з різними джерелами знань, у якійсь мірі знімають перевантаження учнів домашніми завданнями, розширюють кругозір.

Найбільш поширеними формами таких уроків є:


 • лекція,

 • семінар, залік,

 • конференція,

 • диспут,

 • інтегрований урок,

 • ділова гра,

 • комп’ютерний урок та інші.

Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності. Окремі форми та методи навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології навчання зокрема.

Зараз існують такі визначення поняття «педагогічна технологія»: • це комплексний, інтегрований процес, що охоплює людей, ідеї, засоби та способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання і керування вирішенням проблем, що стосуються всіх аспектів засвоєння знань ( Асоціація педагогічних комунікацій і технології США );

 • це змістовна техніка реалізації навчального процесу ( В.Безпалько );

 • це системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, що використовуються для досягнення педагогічної мети ( М.Кларин );

 • це змістовне узагальнення, що вбирає в себе зміст усіх визначень різних авторів (джерел) ( Г.Селевко );

 • це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань із урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти ( ЮНЕСКО ).

Поняття «педагогічна технологія» може бути представлене трьома аспектами:

 • науковим (теоретичним),

 • процесуально-описовим,

 • процесуально-дійовим.

Взагалі вважається, що все ж таки це поняття теоретичне і включає в себе:

 • технології виховання,

 • технології освіти,

 • технології спілкування.

Тому, розглядаючи технологічний підхід до навчального процесу, більш правильно вживати термін «освітні технології».

До структури педагогічної технології входять:

а) концептуальна основа;

б) змістовна частина навчання:

- мета навчання,

- зміст навчального матеріалу;

в) процесуальна частина – технологічний процес:

- організація навчального процесу;

- методи і форми навчальної діяльності;

- методи і форми роботи вчителя;

- діагностика навчального процесу.

Існує безліч класифікацій педагогічних технологій – за характером змісту, за організаційними формами, за типом управління пізнавальною діяльністю, за домінуючим методом та ін.

У дидактиці виділяють три основні групи технологій:

1) технологія пояснювально – ілюстративного навчання,

2) особистісно орієнтовані технології,

3) технології розвиваючого навчання.

Кожна з цих груп включає в себе декілька конкретних технологій навчання (наприклад, модульна технологія, диференційоване навчання, технологія опорних сигналів, проблемне навчання, критичне мислення ).
І. Проблемне навчання

Проблемне навчання – організація навчального процесу, що передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні. Це веде до ґрунтовного засвоєння й закріплення наукових положень, розвиває творче мислення й здатність до самостійної діяльності. Проблемна ситуація завжди базується на суперечності.

Навчальна проблема – суперечність між старою та новою інформацією. Проблемне питання завжди містить тезу та антитезу.

Алгоритм дій:

- постановка проблеми;

- визначення шляхів її розв’язання;

- вибір оптимального шляху;

- розв’язання проблеми.

Питання проблемного навчання висвітлено у працях М.Махмутова, Т.Ільїної, Г.Вернера, В.Окопа, А.Матюшкіна, П.Підкасистого та ін.
ІІ. Групові (колективні) технології навчання

Це така організація навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі спілкування між учнями (взаємонавчання) у групах. Група може складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або різнорідною за певними ознаками, може бути постійною і мобільною.

Найбільш поширеними зараз є робота в парі та групове розв’язання проблемних завдань.

Одна з головних умов успішного застосування групової роботи – правильний розподіл на групи.

Групові форми навчання дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоювання та передачі інформації. Сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову діяльність.

За висновками психологів, навчання інших дає найбільший ефект у засвоєнні знань.

ІІІ. Ігрові технології навчання

Технології ігрового навчання – це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, «проживання» ситуації).

Зараз у дидактиці поступово відмовляються від терміну «гра» (асоціація з розвагами, акцент на зовнішній стороні), віддають перевагу терміну «імітація» (акцент переноситься на внутрішню суть дії).

Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвиток творчих здібностей, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання тощо.

Класифікація ігор за різними ознаками:


 1. Навчальні, тренувальні, узагальнюючі.

 2. Пізнавальні, виховні, розвиваючі,

 3. Репродуктивні, продуктивні, творчі та ін.

Структура гри включає: ігрову задумку, правила гри, ігрові дії, дидактичні завдання, обладнання, результат гри.

Найбільш поширені навчальні ігри:

- змагання (КВК, турнір, вікторина тощо);

- імітація (суд, ток-шоу, драматизація, аукціон тощо).

Етапи роботи над проектом:


 1. Оголошення теми, мотивація.

 2. Вибір теми та форми проекту, прогнозування результатів.

 3. Вибір методів дослідження, розподіл обов’язків між членами групи.

 4. Консультація вчителя щодо підбору джерел інформації та втілення проекту.

 5. Збір інформації учнями (самостійна робота), обговорення, аналіз, висновки.

 6. Розподіл обов’язків щодо представлення результатів роботи.

 7. Оформлення проекту, підготовка виступу.

ІV. Технологія проектного навчання

Суть методу проектів полягає в досягненні дидактичної мети через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним практичним результатом (проектом). Проектом може бути відеофільм, стіннівка, альбом, доповідь, комп’ютерна презентація тощо.

Метод проектів передбачає використання індивідуальної, парної, групової роботи.

Проекти:


- дослідницькі,

- творчі,

- рольові,

- інформаційні,

- прикладні.

V. Технологія формування критичного мислення

Критичне мислення – мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших. Параметрами критичного мислення є: особистісне ставлення до об’єкта, аргументованість висновків, логічність викладу, здатність змінити позицію на основі контраргументу.

Основні прийоми технології: використання синканів (поетичних 5-рядників), мозковий штурм, розширена лекція, постановка учнями запитань, читання з позначками, дискусія.

Розумові дії, які формуються під час використання технології:

- знання,

- розуміння,

- використання знань та вмінь,

- аналіз,

- синтез,

- оцінювання, вміння робити висновки.

1. Складання синканів

Спонукає із великого обсягу інформації відібрати головне й відтворити у стислій формі. Використовується під час підбиття підсумків уроку.

2.Постановка учнями запитань

Цей прийом використовується, зазвичай, під час закріплення знань(на уроці чи вдома). Вчитель пропонує учням після знайомства з текстом (таблицею, картою) виділити головну думку, оцінити й після цього поставити запитання. Цим прийомом можна активізувати слухання лекції, захист робіт учнів. Як правило, на поставлені запитання відповідають інші учні.

3.Дискусія

Одні дидакти розглядають дискусію як метод навчання, інші—як форму організації, українські дослідники вважають її різновидом рольової гри. Організація дискусії тісно пов’язана з груповою роботою. Продуктивність дискусії залежить від ґрунтовного оволодіння учнями необхідною інформацією.

Схема проведення дискусії: введення у проблему—об’єднання учнів у групи—розподіл функцій та завдань у групі—обговорення—підбиття підсумків.

Читання тексту з позначками. Цей прийом дає можливість по-новому працювати з текстом—повторити вже відоме, виділити нове, визначити питання для поглиблення й розширення знань тощо.

Учням пропонується під час читання тексту виділяти інформацію 4-х видів і для зручності заносити її в таблицю:

+ знайома інформація (це я вже знав)

-- нова інформація (це для мене нове)

* суперечлива інформація (я думав інакше)

? недостатня інформація (про це хотілося б дізнатися більше)

Заповнена таблиця стає певною мірою опорним конспектом з теми. Інформація «*» або «?» спонукає до роботи з додатковою літературою.

VІ. Інтерактивне навчання

«Інтерактив» – від англ..inter – взаємний та act – діяти.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.

Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загально навчальних; виробленню життєвих цінностей;

Створенню атмосфер співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем.

VІІ. Технологія сугестивного навчання

Технологія відома досить давно і найчастіше використовувалася у викладанні іноземних мов. Базується на використанні стану релаксації (розслаблення). Це є основою організації навчання під час навіювання (не плутайте з гіпнозом!). Включає три етапи навчального процесу:

- підготовчий етап,

- засвоєння навчального матеріалу,

- активне відтворення засвоєних знань.

Переваги: виключено зубріння, зменшення втоми, навчання проводиться великими блоками, запам’ятовується значний обсяг інформації.

Недоліки: знання швидко зникають, якщо не знайти їх постійного застосування, необхідні значні емоційні зусилля вчителя, наявність у нього акторських здібностей, необхідність спеціального обладнання класу.

Окрім наведених прикладів, в Україні відомі й застосовуються технології:

- рівневої диференціації (М.П.Гузик);

- особистісно орієнтованого навчання (І.С.Якиманська, С.І.Подмазін);

- розвиваючого навчання (Л.В.Занков, Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов);

- модульно-розвивального навчання (А.Фурман);

- розвитку критичного та креативного мислення (Д.Гільфорд, Г.Ліндсей, Р.Томпсон, Г.Костюк та ін.) тощо.

Рекомендована література:


 1. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. - К.: А.С.К.,2004.

 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.,1989.

 3. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Посібник для вчителів.

-Луганськ: Навчальна книга, Янтар, 2004.

 1. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта. - М.: Знание, 1989.

 2. Махмутов М.И. Современный урок. - М.,1981.

 3. Пєхота О.М., Кітенко А.З., Лабарський О.М. Освітні технології. - К.: А.С.К.,2004.


Каталог: files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка