Управлять – “править, давая ход, направленье”


ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО ТА МАЛОДОСВІДЧЕНОГО ВЧИТЕЛЯСторінка33/33
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,99 Mb.
ТипПротокол
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
ПЛАН РОБОТИ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ТА МАЛОДОСВІДЧЕНОГО ВЧИТЕЛЯ
Зміст засідань

Практичні заняття

Дата

Відповідальні

1.

1. Правила оформлення

шкільної документації.

2. Поурочне планування.

3. Форми організації

діяльності учнів.


1. Оформлення класних

журналів, календарного

планування.

2. Конструювання

конспекту уроку.

3. Формулювання цілей

уроків та бачення шляхів

їх реалізації.


методист, керівник школи молодого вчителя

  2.

1. Вибір оптимального

співвідношення методів

навчання.

2. Традиційні і

нестандартні форми

уроку.


3. Використання

інформаційних технологій.

1.Конструювання

нестандартних уроків.

2. Самоаналіз уроку.

3. Створення інформаційних

технологій.

методист, керівник школи молодого вчителя

 3.  

Взаємовідвідування

уроків.


1. Аналіз уроків.

2. Позаурочна робота

з предмету.

3. Методика роботи

з обдарованими дітьми.

керівник школи молодого вчителя

4.  

Індивідуальна робота.

1. Консультації

з проблемних питань.

2. Профільне навчання.

керівник школи молодого вчителя


АНКЕТА

для вивчення запитів молодих учителів


 1. З якими труднощами ви стикаєтесь у процесі використання навчально-матеріальної бази кабінету?

 2. Чи задовольняє вас розклад уроків, позакласних заходів?

 3. Що можна зробити для підвищення рівня роботи Школи моло­дого вчителя? Чи допомагає вона вам у роботі?

 4. Які форми роботи Школи вам запам'яталися? Чому?

 5. Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфі­кації, яка існує в школі?

 6. Що нового ви дізнались під час відвідування уроків свого наставника?

 7. Які методичні прийоми ви опанували, які вміння вдосконали­ли протягом року?

 8. Яку методичну допомогу ви хотіли б одержати від методично­го кабінету відділу освіти і школи?

 9. Ваші пропозиції щодо роботи на наступний рік.


АНКЕТА

наставника молодого вчителя
Просимо вас поділитися своїми думками про проблеми настав­ництва.

Дайте відповіді на такі запитання: 1. Скільки років працює вчителем ваш стажист? Який він, ваш молодий учитель?

 2. Що він знає (підкреслити): теорію предмета, основи психолого-педагогічної науки, основи психолінгвістики, методику викла­дання предмета.

 3. Чи вміє він (необхідне підкреслити):

  • правильно будувати урок: так, ні;

  • визначити триєдину мету уроку: так, ні;

  • створювати навчально-мовленнєві та проблемні ситуації: так, ні;

  • активізува­ти пізнавальну діяльність учнів: так, ні, яким чином;

  • керувати кла­сом на уроці: так, ні;

  • проводити диференційовану роботу на уроці: так, ні.

  • Які етапи уроку може планувати краще (перерахувати).

 4. Чи вміє організовувати позакласну роботу з предмета?

 5. Чи вміє аналізувати урок і позакласний захід?

 6. Чого ще не вміє робити ваш стажист (перерахуйте його слабкі сторони самостійно). Причини такої ситуації: небажання працю­вати; слабка підготовка у ВНЗ; відсутність педагогічних здібнос­тей; безвідповідальність.

 7. У чому ви надали допомогу вашому стажисту? (Перелічіть види роботи з молодими вчителями.)

 8. Що, на вашу думку, є головним у наставництві?

 9. Ваші пропозиції щодо вдосконалення системи наставництва.
ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

операційно-технологічної готовності вчителядо професійної діяльностіПоказники

Самооцінка

Оцінка методиста

Примітка

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень


1 . Різноманітність форм, методів, прийомів, які активно використо­вуються у професійній діяльності


2. Здатність розв'язувати складні професійні завдання


3. Ступінь доцільності в діях


4. Оптимальність використання засобів навчання і виховання


5. Здатність працювати за різними методичними системами, технологіями


6. Ступінь володіння діагностичними уміннями та навиками


7. Ступінь володіння дослідницькими уміннями і навиками


8 Мовний розвиток


9. Організаторські здібності

ДОДАТОК 3ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Це одна з форм роботи з підви­щення кваліфікації вчителів, вихо­вателів, керівників шкіл та до­шкільних закладів, форма поши­рення та впровадження педагогіч­ного досвіду, а також його форму­вання й удосконалення.

Школи передового педагогіч­ного досвіду з усіх чи окремих ділянок шкільної роботи організо­вують районні, міські відділи ос­віти в школах різного типу та до­шкільних закладах на базі досвіду вчителів, вихователів, керівників шкіл або дошкільних закладів. Цей досвід після його вивчення отри­мав схвалення.

Пропозиції про створення школи передового педагогічного досвіду подають педагогічна рада, рада ме­тодичного кабінету, рада інститу­ту післядипломної освіти.

Керівником школи передово­го педагогічного досвіду призна­чають особу, досвід якої схвале­ний і рекомендований для впро­вадження.

Школа передового педагогіч­ного досвіду працює з постійним складом слухачів (5—10 осіб) за певним навчальним планом і роз­кладом занять протягом навчаль­ного року з періодичністю одне заняття на місяць.

Навчальний план занять цієї школи складає керівник з допо­могою працівників методичного кабінету, інституту післядипломної освіти.

Зарахування вчителів та інших працівників слухачами до шкіл передового досвіду проводить ме­тодичний кабінет разом із керів­ником цієї школи з урахуванням бажання тих осіб, яких відрядили на навчання.

У школах передового педа­гогічного досвіду застосовують різноманітні

форми навчально-методичної роботи зі слуха­чами:


 • відвідування слухачами уроків та позакласних заходів, які проводить керівник школи, з ме­тою вивчення його досвіду;

 • практичні заняття з розробки уроків, позакласних заходів, виго­товлення саморобних наочних посібників;

 • лекції та семінарські заняття;

 • консультації;

 • співбесіди;

 • відвідування керівником шко­ли передового досвіду уроків та позакласних заходів, які проводять слухачі школи, з наступним їх об­говоренням;

 • виконання слухачами завдань щодо самостійного опрацювання літератури, застосування у на­вчально-виховному процесі окре­мих методів, прийомів, засобів, форм роботи.

Методичне керівництво шко­лами передового педагогічного досвіду здійснюють методичні ка­бінети, інститути післядипломної освіти.
План засідань

з теми: Використання інтерактивних форм і методів

навчання як засіб формування творчої особистості на

уроках правознавства.


Зміст

Дата

Відповідальні

Прим.

1. Використання інтерактивних методів

навчання як засіб формування життєвих

компетенції під час проведення тижня

правових знань.2. Здоров’я зберігаючий підхід в

розвитку успішності учнів на уроках

історії та правознавства, використовуючи

інтерактивні форми і методи

навчання.


3. Інтерактивні форми і методи

навчання як засіб формування

комунікативних компетенцій в учнів

на уроках правознавства.4. Універсальність інтерактивних

форм і методів навчання на

уроках правознавства для

використання їх на уроках

інших предметів.

Підсумки навчального року.


ДОДАТОК 4

ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ

1. Орієнтовний перелік документів для включення в портфоліо:
 Авторська програма вивчення предмету або теми (з додатками).

 Авторська концепція удосконалення державної програми.

 Авторська дидактична система.

 Концептуальна модель виховного простору класу.

 Програма експериментальної роботи.

 План реалізації експерименту (по роках або етапах).

 Короткий опис використовуваних методів дослідження.

 Методичні розробки тем.

 Плани уроків (вибірково).

 Письмовий самоаналіз уроків, позакласних заходів і ефективності використовуваних методів.

 Тематика творчих робіт для вибору учнів.

 Тематика проектів.

 Зразки тестів, контрольних робіт, олімпіадних завдань (авторські).

 Інноваційні проекти (з вказівкою співавторів).

 Документи, підтверджуючі учбові і творчі досягнення учнів.

 Порівняльні таблиці навченої і вихованості учнів.

 Аналітичні записки і довідки за підсумками експериментальної роботи.

 Щоденники і таблиці здоров'я експериментальних класів.

 Плани і сценарії позакласних заходів щодо предмету.

 Творчі звіти. Доповіді. Статті.

 Рекомендації батькам.

 Анкети і їх аналіз.

 Анотований список прочитаної літератури.

 Інші матеріали і документи, підтверджуючі ефективність процесу і результатів експериментальної роботиДОДАТОК 5
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

1. Перелік орієнтовних заходів щодо планування роботи з обдарованими дітьми:


 1. Створити інформаційні банки даних "Обдарованість".

 2. Взяти участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.

 3. Розробити систему адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів.

 4. Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості.

 5. Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

 6. Удосконалення структури учнівських наукових товариств.

 7. Організація відкритого захисту власних проектів із організації роботи з обдарованими дітьми

 8. Проведення учнівських науково-практичних конференції, конкурсів.

 9. Організація і проведення предметних олімпіад.

 10. Розробка авторських програм спецкурсів у системі факультативних занять із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей.

 11. Формування груп для сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі.

 12. Підготовка до друку методичних вказівок, розроблених вчителями, які працюють з обдарованими дітьми в системі факультативних занять.

 13. Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи факультативів, предметних гуртків, студій.

 14. Введення нових розвивальних курсів.

 15. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей.

 16. Організація постійно діючого семінару для класних керівників "Обдаровані діти в умовах масової школи" із залученням лікаря, психолога, спеціалістів управління освіти.

 17. Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, республіканських конкурсах різного напряму.

 18. Удосконалення діяльності шкільного театру.

 19. Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які працюють з обдарованими дітьми

 20. Розробка системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

 21. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей.

 22. Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей - учнів 9-их класів.

 23. Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспектив на педраді (засіданні науково-методичної ради, засіданнях методичних об'єднань.

 24. Розробка пам'яток. алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності.

 25. Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня складності.

 26. Оформлення стенду "Організація роботи з обдарованими дітьми":

 • психолого-педагогічні основи змісту роботи з обдарованими дітьми;

 • що таке обдарованість;

 • інформаційний бюлетень про новинки психолого-педагогічної літератури з даної проблеми;

 • перспективи роботи з обдарованими дітьми.

 1. Організація творчих звітів учителів, які працюють з обдарованими дітьми за напрямами:

 • гуманітарним;

 • фізико-математичним;

 • природничо-науковим;

 • художньо-естетичним.

 1. Організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з обдарованими дітьми.

 2. Ознайомлення педагогічних колективів з міською і районною програмами "Обдарована дитина".Програма спостереження на уроці

за здійсненням розвитку мислення учнів (Орієнтовна)

 1. Виявлення рівня розвитку мислення на уроці.п/п

Рівні мислення

Що робить учитель

Що робить ученьАктивне мислення

Ставить проблему, формує,

розв'язуєНамагається зрозуміти, запам'ятати

матеріал
Самостійне мислення

Ставить проблему, може

формулювати її та пропонує

учням самостійно

розв'язуватиСам відкриває незнайоме, проводить

довеональні способи застосування,

оригінальні способи розв'язання
Творче мислення

Загальна організація

коригування, контроль, вміле

керівництво.

Зауваження: кожний

наступний рівень включає

попередній


Формує проблему, самостійно

розв'язує, опрацьовує навчальний

матеріал за підручником,

конспектом

Репродуктивне

мислення


Пояснює, закріплює

Запам'ятовує, репродукує

Тематичний глосарій
Індивідуальність - неповторність своєрідних рис людини, що відрізняють її від інших людей.

Задатки - природжені анатомо-фізіологічні особливості організму, головним чином нервової системи й органів чуття, передумова розвитку здібностей людини при певних умовах і діяльності людини в певному напрямі.

Здібності - стійкі індивідуальні психічні властивості людини, які зумовлюють успішність її діяльності в певному напрямі й базуються на основі задатків.

Рівні здібностей: обдарованість, талант, геніальність.

Талановитість - вищий ступінь спеціальної обдарованості дитини.

Геніальність - найвищий ступінь обдарованості, прояву творчих сил людини.

Творчість - продуктивна діяльність людини, яка породжує якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення.

Здібності - уміння працювати в нестандартних ситуаціях, розв'язувати проблемні ситуації, оригінальність, критичність мислення, уміння робити правильний вибір у різних ситуаціях.

Обдарований - який має великі природні здібності; здібний, талановитий. Здібність – природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант.

(Великий тлумачний словник

сучасної української мови, 2002 р.)

2. Поради педагогічному працівнику щодо розвитку обдарованих учнів

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей


 1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

 2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.

 3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

 4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

 5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

 6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи.

 7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

 8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

 9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

 10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

 11. Розсіюй страх у талановитих дітей.

 12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

 13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

 14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з’являється в такий момент.

 15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

 16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.

 17. Вчи доводити починання до логічного завершення.

 18. Впливай особистим прикладом.

 19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

 20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

 21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

 22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

 23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

 24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

 25. Пам’ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).

3. Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми


 1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми

 2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів .

 3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини "вундеркінда". Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей - звичайно, неприпустима.

 4. Учителеві необхідно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.


4. Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми

 1. Бути доброзичливим і чуйним.

 2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

 3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 4. Мати широке коло інтересів.

 5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей.

 6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.

 7. Володіти почуттям гумору.

 8. Мати живий та активний характер.

 9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконання.

 10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

 11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

 12. Володіти емоційною стабільністю.

 13. Уміти переконувати.

 14. Мати схильність до самоаналізу.


5. Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини

  1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.

  2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.

  3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.

  4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.

  5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.

  6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.

  7. Показуйте дитині цікаві місця.

  8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі.

  9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.

  10. Ніколи не карайте дитину приниженням.

  11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.

  12. Привчайте дитину самостійно мислити.

  13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.

  14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.

  15. уважно ставтеся до потреб дитини.

  16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.

  17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.

  18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.

  19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.

  20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.

  21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.

  22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.

  23. Допомагайте дитині бути особистістю.

  24. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.

  25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.

  26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.

  27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.
Каталог: doc -> files -> news
news -> Тема: Лірична драма І
news -> Урок з елементами інсценування Учитель української мови та літератури Івашиненко Н. А. м. Макіївка
news -> Основи здоров’я
news -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
news -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
news -> З досвіду роботи
news -> Початкова школа у 2015/2016 навчальному році початкова школа повністю переходить на нові навчальні програми, відповідно четвертокласники продовжують навчання і за новими предметами, такими як: «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика»
news -> Аудіювання автентичних музичних творів на уроках англійської мови в старших класах середньої школи
news -> Батьківські збори «Уроки спілкування»
news -> Тема: Державні символи України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка