Умань впц «Візаві» 2017 2


Список використаних джерелPdf просмотр
Сторінка46/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   96

Список використаних джерел
1.
Нова українська школа концептуальні засади

[Електронний ресурс.
– Режим доступу
:
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf.

Назва з екрана.


80
Профільне навчання в школі
[Електронний ресурс. – Режим доступу :

http://obrazovanieikt.com/profilne-navchannya-2.

Назва з екрана. Якою вбачають профільну школу за десять років
[
Електронний ресурс.
– Режим доступу
:
https://www.pedrada.com.ua/article/1186-qqq-17-m1-24-01-
2017-yakoyu-vbachayut-proflnu-shkolu-za-desyat-rokv.

Назва з екрана.

Машкова І. М.

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ОСВІТИВ КАНАДІ

В епоху глобалізації більшість країн знаходиться нарізних етапах становлення полікультуралізму, що передбачає взаєморозуміння і толерантне ставлення до різних культур, їх особливостей та культурної спадщини. Збереження національної свідомості представників української спільноти закордоном упродовж більше ста років забезпечувалось національним вихованням українських канадців. Аксіологічний, культурологічний та мультикультурний підходи дозволяють проаналізувати ідеї та культурно-освітню спадщину українських канадських освітян у взаємозв’язках з реаліями і вимогами політики полікультурності канадського суспільства, цілісно охарактеризувати провідні засади діяльності українознавчих освітніх закладів у Канаді. Оскільки в сучасному світі глобалізаційні процеси сприяють прискоренню розвитку полікультурності в усіх сферах життя, особливо важливим є її впровадження в світові освітні системи. Канаду можна вважати лідером цього процесу, оскільки ще в 1988 р. федеральним урядом було прийнято Закон про канадську мультикультурність (The Canadian Multiculturalism Act), де одним із завдань стає оберігати та підтримувати використання в суспільстві інших мов, крім англійської і французької, зміцнюючи разом із цим статус та використання офіційних мов Канади. Розвиток українознавчої освітив Канаді відбувається під впливом певних суспільно-культурних чинників. Країна надає


81
можливість різноманітним етнічним групам зберігати свою самобутність, збагачуючи завдяки цьому свою культуру і освіту. Українська багатоструктурна, цілеспрямована і добре організована громада Канади стала прикладом не тільки для інших спільнот країни, для діаспор інших країн світу, але і для самої України, у збереженні національних і культурних цінностей і традицій, розвитку науки та освіти.
Аксіологічна спрямованість формування взаємовідносин між учасниками педагогічного процесу, характерна для українських канадських освітян, відповідає сучасному ідеалу творчої людини (людини культурної. Засади культурологічного та аксіологічного підходу до аналізу розвитку українознавчої освіти обґрунтували Т. Усатенко, П. Кононенко, Т. Кононенко та ін. Зокрема Т. Усатенко зауважує, що
«аксіологічний підхід до українознавства суголосний поняттю культури, яка відтворює ментальні ціннісно-світоглядні орієнтації людини [4, с. 64]. Українознавство, за визначенням Т. Усатенко – специфічна інтелектуальна практика пізнання, осмислена система знань про фундаментальні основи українського буття, найзагальніші ментальні сутності, смисли, цінності, оцінки уставленні до природи суспільства, духовного життя, про досвіду найширшому розуміння
[5, с. 11]. Полікультурність передбачає освіту і виховання на культурологічних засадах, цінності, ціннісні орієнтації у соціокультурному середовищі нарізних рівнях. Мульткультурний підхід в освіті об’єднує різні культурні групи та демонструє специфіку їх співіснування на принципах соціальної рівності і організації соціокультурного освітнього середовища на концептуальних засадах діалогу культур в рамках однієї держави, як це відбувається в Канаді. Світоглядна чи ціннісно-орієнтаційна функція

навчального середовища розкриває зміст моральної спрямованості навчального колективу – соціальну цінність, інтегративну єдність її мети, цілей, мотивів, перспективи розвитку колективу. Цінності, пов’язані з соціокультурним контекстом, є фундаментом культури, а культура

предметним полем формування цінностей [3, с. 401]. Серед моральних цінностей слід особливо виділити соціальну справедливість, а саме сприйняття масовою свідомістю розподілення доходів і життєвих благу суспільстві, а також наявність рівних


82
можливостей для самореалізації і просування особистості соціальними ступенями. Велике мовне та етнічне різноманіття канадського суспільства стало джерелом для соціального, економічного і культурного розвитку країни і складовою політики канадської ідентичності, яка базується на демократичних принципах соціальної справедливості. Сучасна постіндустріальна епоха вносить у моральні закони нові положення, які відповідають вимогам сьогодення. Проте вона вважає себе також управі відмітати застарілі з її погляду традиційні моральні цінності, наприклад, такі, як ідея соборності, протиставляючи їй хибну єдність глобальної свідомості. Проте, соборність як одна із плідних ідей вітчизняної релігійної філософії, що означає зв’язок свободи і єдності багатьох людей на ґрунті їх спільної любові до одних і тих же цінностей, може слугувати мистецтву виховання. Головня ідея, яка об’єднує різні розуміння поняття соборна особистість — це ідея надіндивідуальної природи особистості, її існування в єдності з природним і соціальним оточенням [1, с. 8]. Виходити за межі власних інтересів, діяти заради іншого – це мінімальна вимога релігійності, що збігається із мораллю. Т. Михайленко у своїх дослідженнях висвітлює роль українських релігійних організацій у вихованні національно орієнтованих свідомих особистостей і вважає українську церкву осередком збереження національної самобутності етнічної спільноти в Канаді
[2]. З перших днів перебування закордоном, церква була духовним джерелом канадських українців. Вона продовжує відігравати значну роль у збереженні формі методів національного виховання української молодів умовах діаспори, тому національна система виховання використовує її кращі здобутки. Одним із важливих результатів їх плідної співпраці стали Українська виховна система
(УВС) та Виховний ідеал зарубіжного українця, а також створення, у зв’язку із забезпеченням дії цих документів Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради (СКВОР). Оскільки українознавчі дисципліни за своєю сутністю є культурологічними, ціннісно-орієнтованими та розвиваються у полікультурному середовищі, можемо впевнено стверджувати, що аксіологічний, культурологічний та мультикультурний підходи є методологічними орієнтирами розвитку українознавства в усіх освітніх закладах цього напряму сучасної Канади. Збереження


83
протягом більше, ніж століття традиційних етнонаціональних цінностей та збагачення їх власними, або сформованими під впливом інших культур є характерною рисою української діаспори цієї країни. Активну участь українських канадських освітян у формуванні нового прогресивного полікультурного середовища Канади та аксіокультурний розвиток українознавчої освіти можна впевнено розглядати як соціокультурну творчість. Гуманізація освіти, притаманна канадському суспільству, — один із соціально-педагогічних принципів, який відображає спрямованість розвитку освіти на гуманні стосунки в суспільстві як загальнолюдську цінність, процес створення умов для самореалізації, самовизначення особистості в просторі сучасної культури, створення у навчальному закладі такого соціокультурного середовища, яке стимулює і спонукає особистість до творчості і саморозвитку, сприяє внутрішній переорієнтації системи духовних цінностей, усвідомленню власної гідності і цінності іншої людини, формує почуття відповідальності та причетності до минулого, сучасного і майбутнього.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка