Умань впц «Візаві» 2017 2Pdf просмотр
Сторінка34/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   96
Коваленко Ю. В.
ХУДОЖНЯ ФОТОГРАФІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ
МАЙБУТНЬОГО ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

Загальновідомо, що творчість і проблеми, пов’язані з нею, завжди були об’єктом зацікавленості дослідників різних наукових галузей і напрямків. Але тільки на початку ХХ ст. виникла необхідність вивчення та дослідження різних питань теорії творчості сутність феномена творчого розвитку особистості, зокрема, специфіку творчого процесу, творчого мислення, творчої діяльності, творчих здібностей, творчого потенціалу, творчої активності, креативності тощо. В сучасних наукових дослідженнях однією з актуальних є проблема творчого розвитку особистості, якою займаються вчені філософи, психологи, педагоги, культурологи, соціологи. Розв’язання питань сутності феномена творчого розвитку залежить від розуміння творчого процесу, творчого мислення, емоційно-чуттєвої сфери й безпосередньо способів прояву творчої активності особистості в різноманітних сферах людського буття. Отже, творчий процес формується поетапно, починаючи з усвідомлення особою певної проблеми. При цьому стимулом до такого усвідомлення на першому етапі виступає подив, зацікавленість або протиріччя. Уході другого етапу здійснюється вироблення гіпотези, своєрідний прорив від невідомого до відомого. І далі послідовно в ланцюжок міркувань додається підключення інтуїції,


55
відмова від єдиного напрямку пошуку й свідомий вибір нестандартних рішень, тобто активізується творче мислення. З цього приводу заслуговують на увагу усталені твердження про творче мислення і творчу діяльність. Зокрема, вважається, що творче мислення є комбінацією особистісних якостей людини, за допомогою яких вона сприймає навколишній світі реалізує різноманітні нестандартні можливості. Виділяються наступні його основні типи інтуїтивний, новаторський, образний, надихаючий. Відносно творчої діяльності стверджується, що діяльність може вважатися креативною (творчою, якщо вона включає нові або унікальні підходи. Тобто, у якості творчої особистості трактується така, що в результаті впливу зовнішніх факторів придбала необхідні в процесі актуалізації творчого потенціалу додаткові творчі якості, що сприяють досягненню високих результатів водному або декількох видах життєдіяльності. Отже, під творчою варто розуміти таку особистість, яка має внутрішні передумови, що забезпечують її мотивацію до творчої активності й дослідницького поводження. Одним із важливих і ефективних засобів розвитку творчої особистості варто розглядати художню фотографію. В сучасних умовах розвитку та технологічних досягнень суспільства фотографія як вид «технізованої» діяльності здобуває ознаки психологічно коригувальної, пізнавальної, виховної, розвиваючої та творчої практики розглядається як важлива форма соціалізації, творчого самовираження, самопізнання й самореалізації особистості. Тому все очевидніше постає актуальність та необхідність творчо активуючого потенціалу фотографії, особливо фотографії, яку називають художньою. У сучасній теорії художньої освіти та естетичного виховання все активніше реалізується ідея емоційного балансу мистецтва, а в педагогічній практиці впроваджується так звана арттерапія, або терапія через мистецтво, де різним видам і формам візуального мистецтва і, зокрема, художній фотографії, як важливому елементу в теперішніх загальнолюдських цінностях, знаннях і уявленнях, надається важлива функція комунікатора та відновлювача емоційної рівноваги психічного стану людини. Аналіз наукових праць у сфері професійної психології й педагогіки переконує, що активне використання художньої фотографії, формує 1) прагнення до пізнання 2) уміння використовувати досвід інших 3) здатність бачити сутність явищ


56

4) уміння узагальнювати й аналізувати сприйняте 5) оригінальність мислення 6) наявність антиципації (передбачення 7) розкріпачення підсвідомості 8) використання нових, нерідко незвичайних асоціацій
9) здатності до творчих перетворень 10) уміння інтегруватися із власним твором 11) імпровізація в процесі творчого самовираження. Творчі освітні технології, безсумнівно, варто визнати ефективним засобом здійснення таких еволюційних процесів, як модернізація й удосконалювання вітчизняної системи освіти та виховання, цілеспрямований і послідовний особистісний і творчий розвиток кожної людини. Вони сприяють реалізації проявів власної суб’єктності, соціалізації, культурній ідентифікації, життєвого й творчого самовизначення, використання емоційних, інтелектуальних, творчих можливостей особистості, формування естетичних потреб, оцінок, смаків засобами мистецтва, розвитку уяви, образне й асоціативне мислення, удосконалювання художньо-професійної майстерності шляхом експериментування з новими ідеями, напрямками, матеріалами й техніками, розширення світоглядного й культурологічного кругозору за допомогою вивчення (як на початковому, такі на поглибленому рівні) різних видів мистецтва, які можуть успішно інтегруватися в навчально-виховному процесі будь- якої освітньої установи. Тут доцільно згадати креативну (творчу) освітню технологію інтеграцію різних видів мистецтва, що характеризується взаємопроникненням різних видів мистецтва на базі одного провідного освітнього компонента, що уможливлює системне формування у свідомості людини картини цілісності й гармонії навколишнього світу. Художня фотографія надає великі можливості для розвитку творчих здібностей, сполучаючи теоретичній практичні заняття, результатом яких є реальний продукт творчої праці студента. Фотографія, з одного боку, передбачає прямі зв’язки творчого процесу з живою дійсністю, аз іншого боку

дає невичерпні можливості для розвитку спостережливості, творчого осмислення життєвого матеріалу. Художню фотографію взагалі можна вважати одним із показників загальної культури сучасної людини тут проявляються його життєві інтереси, уміння бачити, смак, художні уявлення й творчі пошуки. Головним показником розвитку творчих здібностей студентів є виразність виконаних художніх робіт. Дослідження питань виразності


57
показує її безпосередній зв’язок з художньо-образною стороною зображення й у той же час

з образотворчою грамотою, що в остаточному підсумку виявляється головним чином залежно від композиційного рішення знімка. Аналіз композиції знімків показав, що в значної кількості робіт відсутній композиційний задум. На це часто вказує перевантаженість деталями, відсутність їхнього взаємозв’язку, незлагодженість зображення, його строкатість. Студенти часто, не замислюючись, знімають усе, що попадає в момент зйомки в поле зору об’єктива фотоапарата. Все це свідчить проте, що в студентів має місце недостатній рівень творчого підходу до виконання завдань. Відомо, що в той час, коли фотографія тільки готувалася стати мистецтвом, фотограф прагнув, щоб зроблене ним було дійсно твором мистецтва й підписував свою роботу, як це було прийнято в художників. Тому фотографії не ховали в альбом або скриню, вони ставали прикрасою інтер’єра, які живописні полотна. Пізніше наступив період, коли доступність і масовість

безсумнівні достоїнства фотографії

фактично її ж і дискредитували як мистецтво. Особливо це стало помітно, коли з’явилися сучасні технічні засоби, що не вимагають спеціальної підготовки. Досить натиснути кнопку і

готово. Але, в той же час, сьогодні відроджується інтерес до вивчення фотографії. Це відбувається тому, що саме вона є доступною основою інформаційної культури, тому що саме в повсякденних сюжетах можна черпати натхнення. Перебуваючи в постійному русі, фотографія розвивається й удосконалюється в роботах сучасних майстрів цього виду творчості. Систематичне вивчення мистецтва фотографії, історичних фактів його розвитку, традиційних уявлень, сюжетів, образних сучасних трактувань, допоможе найбільш ефективному вихованню творчо активної особистості й формуванню її естетичних надбань.Фотографію правомірно розглядати як різновид образотворчого мистецтва, навіть якщо її техніка й уступає живопису або графіці в можливостях вирішення художньо-творчих завдань. У формах і жанрах, близьких до журналістики (наприклад, фоторепортажу) фотографія часто відходить від естетичних норм, прийнятих в образотворчому мистецтві, здобуваючи ознаки самостійного мистецтва. Ці ознаки ще недостатньо визначеній вивчені, однак даний вид творчоїфотографії стає в наш час усе більш розповсюдженим.


58
Розробка найбільш ефективних методів формування й розвитку творчих здібностей студентів у процесі навчання, з метою створення сприятливих умов для формування творчої особистості, є постійним об’єктом пильного вивчення педагогічної науки. Навчання й творчість у художній діяльності

це єдиний взаємообумовлений процес, спрямований на освоєння, з одного боку, творчого методу реалістичного мистецтва, аз іншого боку

на надбання художньої майстерності. Приклади з результативного захоплення мистецтвом художньої фотографії дозволяють стверджувати, що цей засіб розвитку особистості може бути діючим і ефективним для творчого самовираження, самореалізації, самовдосконалення людей будь-якої професії, рівня підготовки, оскільки при створенні власне художньої фотографії творчий процес здійснюється яків інших видах творчої діяльності натхнення, виникнення ідеї, творча візуалізація та практична реалізація задуму.


Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка