Умань впц «Візаві» 2017 2Pdf просмотр
Сторінка15/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   96Бондаренко СМ
ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

У сучасній соціокультурній ситуації музична педагогіка покликана розробляти прогресивні форми навчання, створювати нові технології з метою оновлення навчально-виховного процесу і підвищення його ефективності. Особливого значення набуває проблема виконавської техніки майбутніх фахівців. Ретроспективний аналіз музикознавчої і науково-методичної літератури (А.Бірмак, К.Гумель, Б.Кременштейн, Я.Мільштейн,
Г.Нейгауз, Л.Оборін, А.Рубінштейн, С.Савшинський, Г.Тальберг,
Г.Ципін, К.Черні та ін.) показав, що виконавська техніка як компонент фортепіанної майстерності завжди була предметом особливої уваги музикантів-педагогів. У своєму розвитку вона знаходилась у прямій залежності від накопичення духовно- естетичного досвіду, розвитку інструментального виконавства та його теоретичного осмислення і пов’язувалась зі стильовими змінами в музиці, новими етапами розвитку музичної культури. Результати методичних напрацювань видатних педагогів щодо вдосконалення виконавської техніки відбились не тільки у розробці методичних посібників, ай у створенні окремих педагогічних шкіл. У практиці вчителя музики фортепіанна майстерність спрямована на прилучення учнів до цінностей культури, забезпечення процесу творчої самореалізації під час інтерпретації музичних творів. Це вимагає досконалої фортепіанної підготовки студентів, яка може бути реалізована лише при достатньому рівні виконавської техніки. Методичні аспекти вдосконалення виконавської підготовки студентів складають значний інтерес як для вчених-дослідників, такі для викладачів- практиків. Це підтверджується проблематикою, представленою у наукових дослідженнях таких авторів, як
Н.Гуральник (стильовий компонент виконавської підготовки


19

Г.Ципін інтелектуальний компонент виконавства, музичне мислення Л.АрчажнІкова, Г.Падалка, О.Рудницька, В.Крицький,
Г.Саїк (інтерпретація музики у процесі виконавства психологічні основи фортепіанного виконавства, виконавська надійність, творча самостійність (Н.Рубан, Д.Юник, І.Бобакова, Л.Баланчевадзе та ін.), культурологічні та художні основи виконавства (Є.Прасолов,
ІІІі Цзюнь-бо) та багато інших напрямів досліджень. Дослідники відмічають, що процес фахової підготовки майбутніх учителів музики забезпечується шляхом осмислення та узагальнення всього досвіду, який був накопичений кращими представниками піанізму минулого і сучасності, а також завдяки поліфункціональності виконавської діяльності вчителя музики, особливістю якої є фортепіанна мобільність. Тобто вона розглядається як майстерність, що забезпечена розвитком необхідних виконавських навичок для використання фортепіано у навчально- виховному процесі школи в усіх різноманітних видах діяльності, включаючи художню інтерпретацію музичних творів, ансамблеве музикування, підбір послуху, акомпанемент тощо. Грана музичному інструменті є один з найскладніших видів людської діяльності, який вимагає для своєї реалізації високого ступеня особистісного розвитку в цілому, налагодженої роботи психічних процесів - волі, уваги, мислення, пам’яті, уяви і бездоганної узгодженості тонких фізичних рухів. Високого художнього результату неможливо досягти, якщо учень не володіє технікою ігрових рухів, через які він і відтворює за допомогою музичного інструменту свої думки і почуття. В дослідженнях таких видатних музикантів, педагогів, музикознавців як Е.Абдуллін, Л.Баренбойм, В.Беспалько, К.Дурай-
Новакова, В.Орлов, Г.Падалка, Г.Ципін, О.Щолокова, Гао Цонжен,
Лін Чженьган зазначається, що виконавська техніка майбутнього вчителя музики є якісним інтегрованим новоутворенням, яке формується в результаті цілеспрямованої діяльності і збалансованого розвитку анатомофізіологічних, перцептивно-психологічних, моторно-рухових можливостей музиканта та їх спрямованості на художньо-інтерпретаційну сферу, забезпечуючи професійну компетентність в процесі музичного виховання і навчання школярів. Відповідно виконавську техніку майбутніх учителів музики необхідно розглядати у якості системи, котра складається з основних


20
блоків-комплексів, кожен з яких містить декілька взаємозв’язаних компонентів. Серед основних блоків-комплексів можна відмітити психолого- фізіологічний, який характеризується анатомо-фізіологічними індивідуальними особливостями виконавського апарату студентів, наявністю психологічних процесів, що відповідають за розвинене відчуття рук, м’язів, звукотворчу волю, самоконтроль та динаміку перебігу напруження й послабленням язового апарату. Наступний блок-комплекс - перцептивно-аналітичний, який відповідає за наявність та розвиток слухового контролю, слухових уявлень, що забезпечують точність моторно-рухових дій, а також уміння аналізувати відповідну слухову інформацію, аналітично підходити до проблем розвитку виконавського апарату, бачити, уявляти і аналізувати технічні завдання, підпорядковувати роботу рук свідомості, використовувати знання, отримані в процесі розумових і пізнавальних процесів у галузі виконавської техніки. Третій блок- комплекс – художньо-технічний, який визначає технологічну складову виконавства, швидкість і якість виконання різноманітної фактури, володіння допоміжними технічними засобами (педаль, артикуляція тощо, звукотворчу волю, а також розвиненість художньо-виконавських прийомів: тембрального відчуття клавіатури, пластичності музичної інтонації відповідно до стилю та образу твору. Четвертий блок-комплекс – творчо-методичний, що застосовується для оцінювання виконавських навичок, необхідних у діяльності вчителя музики в школі самостійності в творчих та методичних питаннях щодо вдосконалення виконавської техніки. Особливість формування виконавської техніки майбутніх учителів музики полягає у чіткому вирішенні послідовних художньо- творчих завдань. Тому особливого значення набуває дотримання відповідних педагогічних умов та комплексного застосування усталених і спеціально розроблених методів музично- інструментального навчання. Фортепіанне виконавство – мистецтво практичне, тому вимагає певних технічних навичок. Культура роботи над фортепіанною технікою відноситься до найбільш важливих питань методики навчання грі на фортепіано, тому як професійне визначення технічних компонентів гри необхідно поєднувати з професійним охопленням процесу в цілому. Розвиток піаністичних даних,


21
накопичення технічних засобів виконання нерозривно пов’язане з розвитком слуху та музичного розуміння твору. Говорячи про розвиток технічних навичок у учнів, ми маємо на увазі ту суму знань, умінь, прийомів гри на роялі, за допомогою яких учень домагається необхідного художнього, звукового результату. Поза музичних завдань техніки не існує. Техніка без музичної волі - це здатність без мети, а стаючи самоціллю, вона ніяк не може служити мистецтву, – зазначав Йосип Гофман. На думку Г.Нейгауза Чим ясніше те, що треба зробити, тим ясніше і те, як його зробити [3, с. 38]. Піаніст повинен уявити собі внутрішнім слухом те, до чого він буде прагнути, повинен якби побачити твір в цілому і в деталях, відчути, зрозуміти його стилістичні особливості, характер, темп та інше. Контури виконавського сенсу вже з самого початку вказують головне направлення технічної роботи. Техніка потрібна у всякому мистецтві. Фортепіанне виконавство не є виключенням. Техніка піаніста, всі її види настільки складні, що без спеціальної багаторічної роботи оволодіти нею неможливо. Ця робота починається з моменту першого знайомства з клавіатурою і триває у піаністів все життя. Невипадково вчитися на роялі здавна прийнято з раннього дитинства, з річного віку, що в першу чергу пов’язано з труднощами розвитку і придбанням технічних навичок. Повсякденна робота над розвитком технічних навичок впливає на виконавський задум. Вона допомагає глибше зрозуміти досліджуваний твір, конкретизує, покращує, уточнює початкове уявлення про нього. Отже, у руслі сучасних тенденцій гуманізації освітнього процесу актуалізується проблема підготовки вчителів музики, які володіють творчим, духовно-особистісним досвідом, уміють мобілізувати свої знання і навички у виконавській діяльності. За таких умов стає актуальним пошук нових методів і форм навчання на основі компетентнісного підходу. Виконавська техніка є складним утворенням, в якому система виконавських умінь і навичок забезпечує успішність художньої інтерпретації музичних творів, а також стає джерелом ефективної педагогічної діяльності. Відповідно виконавську техніку вчителя музики можна інтерпретувати як інтегровану професійну якість, що формується на основі закономірностей функціонування анатомо- фізіологічного апарату, володіння комплексом різноманітних навичок


22
гри на інструменті, психічної саморегуляції виконавських творчих процесів, методичної компетентності щодо її формування і розвитку, забезпечуючи тим самим високий рівень художньої інтерпретації музичних творів. Структура виконавської техніки майбутніх учителів музики складається з основних і допоміжних блоків-комплексів: основні – психолого-фізіологічний, анатомічний, перцептивно- аналітичний, когнітивний художньо-технологічний, виконавський допоміжні
– педагогічний, творчо-діяльнісний, пошуково- методичний, регулятивний. У зв’язку з існуючою практикою навчання студентів у педагогічних університетах слід враховувати чинники, які впливають на їх фортепіанну підготовку. Серед них найбільшого значення набувають поліфункціональність музично-виконавської діяльності вчителя музики, багатоплановість використання фортепіано у навчальному процесі професійного становлення майбутнього вчителя музики потреба в творчій самореалізації у виконавській діяльності та стимулювання її успішності.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка