У студентів технічних коледжівСкачати 380,38 Kb.
Сторінка16/22
Дата конвертації07.10.2019
Розмір380,38 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
У Висновках для досягнення мети та поставлених завдань в дисертаційному дослідженні:

1. На основі цивілзіційно-антропологічного та культурологічного, методологічних підходів розкрито сутність феноменів, «культура», «моральність», «морально-естетична культура особистості», «морально-естетичне виховання».

Теоретичне обґрунтування взаємодії морального та естетичного феноменів в історико-педагогічному контексті дало можливість усвідомити та узагальнити світовий та вітчизняний досвід в процесі виховання у світовому та вітчизняному цивілізаційному просторі, який реалізується, перш за все, у процесі морально-естетичного виховання, яке розглядається як цілісна, гнучка, варіативна система, де відбувається диференційований виховний вплив педагога-вихователя на особистість молодої людини, де зміст виховного процесу цілеспрямовано формується і збагачується моральними та естетичними цінностями, сенсами, традиціями на основі ідей естетизації освітнього середовища; використання виховного потенціалу мистецтва у начальній та позааудиторній діяльності; можливістю особистісної самореалізації у культуротворчій діяльності; підвищення самооцінки, що допомагає людині зрозуміти смислову сферу своєї поведінки і своїх вчинків, долати негативні емоційні стани.

2. Визначено зміст та структуру морально-естетичної культури особистості: компонентами є когнітивний, емотивний, процесуальний; критеріями морально-естетичної культури визначено духовно-пізнавальний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-рефлексивний; показниками: (сформованість знань про моральні та естетичні цінності на рівні уявлень і понять; знання мистецтва, історії культури, законів краси; розвиненість художньо-образного мислення, творчої уяви; прагнення досягнення морально-естетичного ідеалу, розвинена моральна свідомість; сформованість естетичних почуттів, емпатії, толерантності; здатність особистості до рефлексії та саморегуляції; самовиховання, самореалізація в соціокультурній діяльності та створенні художньо-естетичного середовища).

3. Теоретичний аналіз сучасного стану проблеми дослідження зумовив необхідність проектування теоретичної моделі виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів, яка складається із наступних блоків: цільового, представленого загальною концепцією та метою, теоретико-методологічного, складовими якого є наукові підходи, завдання і принципи функціонування цілісної системи виховання морально-естетичної культури студентів технічних коледжів; змістовно-технологічного, який визначив зміст, форми, методи, засоби та педагогічні умови та критеріально-результативного, до складу якого увійшли компоненти, критерії, показники, які стали провідними в діагностиці рівня вихованості морально-естетичної культури студентів технічних коледжів.

4. Констатувальний етап педагогічного експерименту вивив, що виховний потенціал навчального процесу, зокрема гуманітарних дисциплін, позааудиторної виховної роботи, різних форм дозвілля, самовиховання та саморозвитку студентів більшою мірою залишається нереалізованим. Виявлення рівня естетичних знань, сформованості моральної свідомості, вивчення емоційної сфери студентів, їхньої соціальної активності та моральної поведінки показало, що більшість із них мають середній рівень сформованості цих якостей (45,4% студентів експериментальної групи та 44,5% студентів контрольної групи); високого рівня не виявлено в жодного студента. Результати констатувального етапу дали підстави вважати стан досліджуваної проблеми виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів та рівні сформованості усіх її компонентів як такі, що потребують корегування та вдосконалення.

5. Результатом науково-дослідної роботи стала впровадження теоретичної моделі у навчально-виховний процес технічних коледжів завдяки розробленій авторській програмі виховання відповідно до вимог педагогічного експерименту, яка була представлена: концепцією виховної роботи в технічних коледжах; планами виховної роботи, сценаріями виховних заходів; студією педагогічної майстерності для наставників академічних груп, які увійшли до експериментальної групи, методичним посібником «Культурно-духовні основи виховання студентів технічних коледжів»; інтерактивним спецкурсом «Морально-естетична культура особистості»; програмою самовиховання для студентів «Краса морального вчинку», методиками психолого-педагогічної діагностики кожного з компонентів морально-естетичної культури особистості. Впpoвaджeння спроектованої теоретичної моделі виховання морально-естетичної культури передбачало такі етапи як мотиваційний, організаційно-методичний та результативний і проводилося у наступних напрямах: використання виховного потенціалу навчальних дисциплін за умов гуманітаризації та гуманізації освітнього процесу; морально-естетична спрямованість позааудиторної роботи; самовиховання та самовдосконалення студентів. Упроваджені форми та методи виховної роботи сприяли культурно-духовному розвитку та набуттю студентами моральних та естетичних цінностей, що дoзвoлилo знaчнo підвищити результативність вихованості майбутніх спеціалістів технічного профілю.

6. Контрольний етап передбачав здійснення порівняльного кількісного та якісного аналізу рівнів сформованості морально-естетичної культури студентів технічних коледжів експериментальної та контрольної груп та проведення статистичної обробки отриманих даних, які показали відчутний приріст числа студентів експериментальної групи на високому рівні: 28,1% – сформованість пізнавально-духовного критерію, 31,2% – сформованість


емоційно-ціннісного критерію, 33% – сформованість діяльнісно-рефлексивного критерію відповідно до когнітивного, емотивного та процесуального компонентів морально-естетичної культури студентів технічних коледжів. Отримані дані засвідчують позитивні зрушення, що відбулися в експериментальній групі в процесі формувального етапу експериментальної роботи завдяки впровадженій організаційно-педагогічної моделі, яка передбачала поетапну реалізацію виховних дій.

Головна відмінність у показниках між експериментальною і контрольною групами полягає в тому, що у 30,1% студентів експериментальної групи виявлено високий рівень сформованості морально-естетичної культури за усіма критеріями.

Пpoвeдeнe дocлiджeння нe вичepпує вciх питань, пoв’язaниx із важливою проблемою морально-естетичного виховання у вищих технічних навчальних закладах. Вoнo дoзвoляє oкpecлити тi пpoблeми, якi пoтpeбують дoдaткoвoгo вивчення; розробка технологій використання комплексних заходів щодо вдосконалення процесу виховання студентів технічних коледжів; психолого-педагогічна підготовка викладачів та вихователів до вдосконалення педагогічної майстерності та розробки нових програм навчально-виховної роботи відповідно до завдань морально-естетичного виховання; систематизація і поширення передового педагогічного досвіду серед професійних технічних установ із проблем формування морально-естетичної культури учнів.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка