Трансформація та розвиток економічних систем Transformation and economic systems development 160Сторінка1/6
Дата конвертації24.03.2020
Розмір267 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Трансформація та розвиток економічних систем 

 

Transformation and economic systems development 

 

 160 

 

 УДК 005+504 : 330.52 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Л.Є. Купінець, д.е.н., с.н.с.  

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса, Україна 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Курінець Л.Є.  Методологічні  засади  дослідження 

процесів екологізації секторів національної економіки. 

Визначено методологічне забезпечення дослідження 

процесів  екологізації  як  сучасного  вектору  секто-

ральних  трансформацій  в  межах  якого  обґрунтовано: 

структуру,  підходи,  методи,  способи  побудови  та 

логічну організацію теоретичного знання про еволюцію 

означених  процесів  в  економіці;  притаманних  їм 

протиріч,  обмежень,  ризиків  та  загроз;  механізмів  та 

інструментарію  впровадження  нових  форм  та  методів 

господарювання. Ключові 

слова: 

процес 


екологізації, 

сектор 


національної 

економіки, 

інституціональні 

засади 


екологізації, 

ідеологія 

сучасних 

секторальних 

перетворень, індикатори секторальної екологізації 

 

Купинец Л.Е.  Методологические  основы  исследо-

вания  процессов  экологизации  секторов  национальной 

экономики. 

Определено  методологическое  обеспечение  иссле-

дования  процессов  экологизации  как  современного 

вектора  секторальных  трансформаций  в  пределах 

которого  обоснованны:  подходы,  методы  и  способы 

построения  теоретического  знания  об  эволюции 

указанных  процессов  в  экономике;  присущих  им 

противоречий, 

ограничений, 

рисков 


и 

угроз; 


механизмах и инструментария внедрения новых форм и 

методов хозяйствованияКлючевые  слова:  процесс  экологизации,  сектор 

национальной  экономики,  институциональные  основы 

экологизации,  идеология  современных  секторальных 

преобразований, 

индикаторы 

секторальной 

эколо-

гизации 


 

Kupinets L.E.  Methodological  bases  of  the  research  of 

national economy sectors ecologization. 

The paper is concerned with methodological support of 

the  ecologization  process  research  which  is  defined  as  a 

modern  vector  of  sectoral  reforms.  Approaches,  methods 

and ways of the forming the theory of these processes in the 

economy  are  substantiated.  The  author  also  highlighted 

contradictions,  limitations,  risks  and  threats,  mechanisms 

and  tools  of  new  forms  and  methods  of  the  economic 

management. 

Keywords:  ecologization,  national  economy  sector, 

institutional  framework  of  the  ecologization,  ideology  of 

modern sectoral reforms, sectoral ecologization indicators 

іжнародні 

та 

національні ініціативи 

останніх 

років 

визначили гостру 

необхідність 

екологізаціїї 

економіки, 

імплементації  екологічної  складової  в 

програми 

соціально-економічного 

розвитку 

країни, регіону, суб’єкту господарської діяльності 

та адаптації програмних заходів до умов ринкової 

економіки.  Більшість  країн  світу  розділяють  нову 

ідеологію  подальшого  розвитку  та  реалізують  її  в 

екологічній  політиці  та  національних  планах  дій. 

Не  стала  виключенням  і  Україна.  В  Україні 

сформовано  екологічне  законодавство,  у  відпо-

відності до основоположних документів Ріо+20 та 

Закону  України  від  21.12.2010  №  2818-VI  «Про 

Основні  засади  (стратегію)  державної  екологічної 

політики  України  на  період  до  2020  року». 

Визначено 

сектори 

національної 

економіки, 

екологізація  яких  потенційно  дозволить  отримати 

найбільший  соціо-економіко-екологічний  ефект 

від  захисту  довкілля,  в  тій  чи  інший  мірі 

окреслено 

можливі 


напрямки 

секторальної 

екологізації,  сформовано  національний  план  дій 

тощо.  Тому  пошук  придатних  форм  еколого-

економічного  розвитку  секторів  національної 

економіки  на  основі  формування  збалансованих 

галузевих 

відносин 

виступає 

нагальною 

необхідністю.  Саме  побудова  екологоорієнто-

ваних  секторальних  моделей  на  основі  єдиного 

підходу 

до 


проблеми 

дозволить 

визначити 

специфічні  для  кожного  сектору  національної 

економіки 

напрямки, 

шляхи 

та 


форми 

господарювання,  що  ґрунтуються  на 

новій 

ідеологічній платформі. Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Певний  вклад  у  вирішення  цих  задач  внесли 

наукові  школи,  які  сформувалися  в  Інституті 

економіки  та  прогнозування  НАН  України, 

Інституті  економіки  природокористування  та 

сталого 


розвитку 

НАН 


України, 

Інституті 

прикладного  системного  аналізу  НТУУ  «КПІ» 

НАН  України  і  МОН  України,  Інституті  проблем 

ринку  та  економіко-екологічних  досліджень  НАН 

України,  Інституті  проблем  природокористування 

та екології НАН України, Інституті географії НАН 

України  та  інших.  У  відповідності  з  напрямками 

досліджень  наукових  колективів  академічних 

інститутів  в  межах  означеної  проблеми  сфор-

мовано  потужний  науковий  базис,  що  включає: 

методологію  секторальних  прогнозів;  теоретико-

МЕКОНОМІКА: Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка