Теоретична частинаСкачати 27,14 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.10.2019
Розмір27,14 Kb.
  1   2

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ОР-БАКАЛАВР
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ. ДИДАКТИКА


 1. Педагогіка як наука, мистецтво, технологія. Коротка історія розвитку педагогіки. Об’єкт, предмет, функції педагогіки. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку освіти в Україні.

 2. Основні педагогічні категорії: особистість, розвиток, формування, соціалізація, навчання, виховання, освіта.

 3. Система педагогічних наук. Педагогіка як навчальна дисципліна. Зв’язки педагогіки з іншими науками. Джерела педагогіки.

 4. Технологія, етапи і процедура педагогічних досліджень. Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень.

 5. Поняття «зміст освіти». Визначення змісту освіти в історії школи і педагогіки. Зміст освіти в сучасній початковій школі.

 6. Джерела змісту освіти. Державний стандарт початкової школи. Базовий навчальний план. Навчальні програми. Аналіз підручників і посібників для початкової школи.

 7. Система і структура освіти в Україні у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту».

 8. Поняття про особистість, її розвиток і виховання. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості дитини.

 9. Вікова періодизація. Вікові особливості фізичного і психічного розвитку особистості молодшого школяра.

 10. Індивідуальні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку. Врахування індивідуальних особливостей учнів початкових класів у процесі навчання.

 11. Поняття про дидактику як науку, її виникнення і розвиток. Предмет і завдання загальної теорії навчання. Функції дидактики. Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі розвитку освіти і школи.

 12. Поняття і суть процесу навчання. Структура процесу навчання.

 13. Учіння – діяльність учня у процесі навчання. Структура процесу засвоєння знань.

 14. Принципи і правила навчання. Класифікація принципів навчання. Характеристика принципів навчання в сучасній дидактиці.

 15. Співвідношення методів і прийомів навчання. Функції методів навчання. Підходи до класифікацій методів навчання. Класифікація методів навчання за джерелом знань.

 16. Методи навчання. Загальна характеристика методів стимулювання та мотивації учіння.

 17. Загальна характеристика методів контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

 18. Урок як основна форма організації навчання в школі. Типи та структура уроків.

 19. Діяльність учителя щодо організації навчального процесу. Підготовка учителя до уроку.

 20. Нестандартні уроки в сучасній школі, їх класифікація. Педагогічні вимоги до організації та проведення нестандартних уроків. Інтегровані уроки в початковій школі.

 21. Диференційоване навчання в початковій школі.

 22. Мотивація навчальної діяльності учнів початкових класів. Сутність поняття «мотив», класифікація мотивів. Мотиви і стимули навчального процесу.

 23. Домашня навчальна робота учнів. Види домашніх завдань і способи їх перевірки в початковій школі. Домашня навчальна робота учнів

 24. Контроль навчальної діяльності учнів. Завдання контролю. Функції контролю. Види і форми перевірки й оцінки знань молодших школярів.

 25. Педагогічні вимоги до контролю й оцінки навчальних досягнень учнів початкової школи.

 26. Особливості оцінювання знань учнів за 12-бальною шкалою. Критерії, оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

 27. Види навчання. Пояснювально-ілюстративне навчання. Програмоване навчання. Проблемне навчання.

 28. Засоби навчання, їх класифікація. Вимоги до використання засобів навчання в початковій школі.

 29. Позаурочні форми організації навчального процесу в початковій школі. Екскурсія в початковій школі.

 30. Компетентнісний підхід до організації навчання в загальноосвітній школі першого ступеня. Основні групи компетентностей молодших школярів та їх характеристика.

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
 1. Суть процесу виховання учнів, його структура та рушійні сили. Мета і завдання виховання. Ідеал національного виховання.

 2. Завдання та основні напрями виховання. Сучасні концепції і програми організації виховання учнів.

 3. Закономірності та принципи виховання учнів початкових класів.

 4. Методи виховання, їх класифікація. Методи формування свідомості особистості.

 5. Методи організації діяльності, спілкування і формування досвіду суспільної поведінки.

 6. Методи стимулювання діяльності і поведінки.

 7. Засоби виховання, їх класифікація. Вимоги до вибору засобів виховання у початковій школі.

 8. Форми організації виховного процесу. Класифікація форм організації виховного процесу в початковій школі. Виховна робота з учнями на уроці.

 9. Форми організації виховного процесу з учнями молодшого шкільного віку в позаурочний час. Вимоги до організації виховного процесу в початковій школі.

 10. Характеристика процесів самовиховання і перевиховання особистості.

 11. Поняття про колектив, його ознаки і структура. Види колективів. Особливості формування колективу. Учнівське самоврядування в школі і в класі.

 12. Мета, завдання, форми організації розумового виховання в початковій школі. Формування основ наукового і національного світогляду молодших школярів.

 13. Зміст, засоби та організаційні форми морального виховання молодших школярів. Способи та засоби формування культури поведінки учнів початкової школи.

 14. Суть, мета і завдання громадянського виховання молодших школярів. Форми організації громадянського виховання з учнями молодшого шкільного віку.

 15. Патріотичне виховання учнів молодшого шкільного віку. Аналіз «Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (за ред. І. Беха).

 16. Завдання, зміст, форми організації трудового виховання у навчально-виховному процесі ЗОШ І ст. Основи профорієнтації молодших школярів.

 17. Статеве виховання молодших школярів: мета, завдання, форми організації.

 18. Екологічне виховання учнів 1-4 класів. Форми організації екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку.

 19. Сутність, мета, завдання та специфіка організації правового виховання у загальноосвітній школі першого ступеня.

 20. Значення, завдання, форми організації естетичного виховання учнів початкових класів.

 21. Зміст, засоби та організаційні форми фізичного виховання молодших школярів. Традиції виховання здорової дитини в українській родині.

 22. Поняття про позашкільне виховання, його завдання. Системи позашкільних виховних установ і організації.

 23. Форми роботи школи і вчителя початкових класів з батьками учнів.

 24. Сучасні проблеми сімейного виховання дітей. Організація та проведення батьківських зборів у початковій школі.

 25. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу.

 26. Технології діагностики й вимірювання вихованості учнів молодшого шкільного віку. Критерії, рівні та показники вихованості учнів початкової школи.

 27. Методи вивчення особистості. Діагностика особистості, учнівського колективу та самодіагностика.

 28. Група продовженого дня як важливий фактор організації виховної роботи в позаурочний час.

 29. Значення культури педагогічного спілкування у виховному процесі. Вербальні та невербальні засоби педагогічного спілкування в початковій школі.

 30. Специфіка організації виховної роботи з обдарованими дітьми та дітьми з особливими освітніми потребами.

ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


 1. Управління і керівництво освітою в Україні. Загальні принципи управління освітою.

 2. Органи управління системою освіти в Україні та їх завдання. Структура управління освітою в Україні.

 3. Поняття про управлінські органи в школі. Органи колегіального управління школою. Педагогічна рада школи, її функції та особливості роботи.

 4. Адміністрація школи як управлінський орган. Основні функції директора школи. Службові обов’язки заступників директора школи.

 5. Органи громадського самоврядування в школі.

 6. Методи управлінської діяльності в сучасній школі. Функції управління.

 7. Структура та зміст роботи шкільної інспекції. Інспектування загальноосвітнього закладу. Особливості організації та проведення інспектування.

 8. Ліцензування, атестація загальноосвітніх навчальних закладів.

 9. Планування роботи школи. Система шкільного планування, його принципи. Зміст річного плану роботи загальноосвітньої школи.

 10. Педагогічний аналіз стану навчально-виховного процесу в школі.

 11. Системний аналіз уроку.

 12. Логіка аналізу виховного заходу.

 13. Особливості внутрішньошкільного контролю. Етапи здійснення внутрішньошкільного контролю.

 14. Види, форми і методи внутрішньошкільного контролю. Вимоги до організації внутрішньошкільного контролю.

 15. Основні форми і зміст методичної роботи в школі. Функції методичної роботи в школі. Вимоги до методичної роботи та критерії її ефективності.

 16. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.

 17. Передовий педагогічний досвід і його види. Критерії визначення передового педагогічного досвіду.

 18. Особливості вивчення, узагальнення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

 19. Наукова організація педагогічної праці. Інновації (нововведення) в освіті. Критерії педагогічних інновацій.

20. Концептуальні засади педагогічної технології М. Монтессорі «Будинок вільної дитини».

21. Особливості змісту вальдорфської педагогіки. Використання ідей вальдорфської педагогіки в сучасній освіті.

22. Характеристика технологій розвивального навчання.

23. «Школа успіху і радості» С. Френе. Технологія «Створення ситуації успіху».

24. Характеристика технології групової навчальної діяльності учнів.

25. Організаційні умови реалізації методу проектів у навчально-виховній роботі з молодшими школярами.

26. Інтерактивне навчання як сукупність технологій.

27. Нові інформаційні технології в освіті.

28. Використання ігрових технологій у початковій школі.

29. Концептуальні засади технології проблемного навчання та її використання в початковій школі.

30. Технологія колективного творчого виховання (за І. Івановим).Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
sites -> Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
sites -> Передмова
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни
sites -> Методика виховної та спортивно-масової роботи
sites -> Міжнародна Асоціація україністів International association of Ukrainian studies
sites -> Українське
sites -> Наукова школа доктора педагогіних наук, професора н. В. Лисенко
sites -> Образ жінки у телерекламі: погляд психолога


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка