Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості


УКРАЇНСЬКА СІМ’Я – ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП?Сторінка89/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   90

УКРАЇНСЬКА СІМ’Я – ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП?


Сім’я, як спільність людей, пов’язаних подружніми стосунками, взаєминами батьків і дітей, веденням домогосподарства, існує як первинний осередок суспільства з важливими соціальними функціями й посідає особливе місце в житті кожної людини. Сім’я є унікальним соціальним інститутом, посередником між особистістю і суспільством, через неї з покоління в покоління передаються головні цінності, у першу чергу моральні.

Життя в суспільстві підкорено певним стереотипам, що історично склалися і закріпилися в нашій свідомості. У широкому сенсі стереотип – це традиційний, звичний канон думки, сприйняття й поводження. Оскільки сім’я є невід’ємною одиницею в суспільстві, то ж певні стереотипи (куди входять і гендерні) проектуються і на сімейні відносини.

Насправді гендер - це не лише пусті балачки, але серйозна ідеологія, що насамперед змінює закони. Згідно рішення № 12267 Ради Європи, на національному рівні усім країнам-членам Ради Європи, куди входить і Україна, рекомендовано відмовитись від вживання слів «мама» і «тато» та замінити їх безликим словосполучення «один із батьків». Сьогодні можна констатувати той факт, що державні органи влади і органи місцевого самоврядування, більшість громадських організацій, які опікуються проблемами сім’ї, вищі навчальні заклади значну увагу спрямовують на підтримку сімей і вирішення їх проблем, тому що суспільство почало розуміти: причини багатьох проблем, зокрема демографічних, злочинність, торгівля людьми, насильство в сім’ї тощо – усе це є наслідком не тільки економічних негараздів у країні, а і втрати цінностей сімей. Якщо сім’я перестане бути основою суспільства, то майбутнє нашого народу під загрозою.

Хочу навести деякі цифри, які стосуються проблем сім’ї: по Україні заробітна плата жінок у середньому складає 68,6% від заробітної плати чоловіків (більшість високооплачуваних посад у державі займають чоловіки), близько 40% хлопчиків до 16 років не мають шансів дожити до 60 років. Щороку більше, ніж 1000 жінок помирають через домашнє насильство. В Україні постійно скорочується чоловіче населення працездатного віку,за деякими даними за останній рік їх залишилось 38%. Смертність чоловіків працездатного віку становить близько 40%, а жінок пенсійного віку 90%.

Досягти розуміння рівності статей, змінити стереотипи можливо тільки завдяки розвитку сім’ї. Любов, щастя в сім’ї роблять людину творцем своєї долі.

Проте львів’янка Оксана Кісь не соромиться зробити такі заяви: «Традиційної… родини не існує як не існує чогось такого як «українська жінка», «справжній козак», чи скажімо «історична правда». Усе це не більше, ніж поетичні метафори, порожні поняття, або ж міфи…» Або ж інше хворобливе твердження: «мабуть варто нарешті прийняти той факт, що традиційної української родини більше не існує, і, тверезо оцінивши стан речей, смиренно визнати, що теперішнім українцям… ця архаїчна модель сімейного укладу не потрібна і навіть обтяжлива.»

Сьогодні брак часу працюючої жінки, яка прагне успішно впоратися з професійними обов’язками і з домашніми справами, часто призводить до стресу, оскільки таке поєднання є доволі важким. Майже третина дітей в Україні виховується самотніми матерями, не відчуваючи у своєму житті присутності й турботи батька. Руйнуються навіть самі поняття «родина», «сім’я». Розпад сімей, пов'язаний із зростанням чоловічої аморальності, став масовим явищем; 57% чоловіків на другий день після розпаду сімей перестають піклуватися про своїх дітей.

Поширеним є уявлення про те, що родина є останнім притулком для людини, порятунком від стресів, спричинених навколишнім соціальним світом, що саме в родині людина дістає підтримку і опору в житті. Та, як показують соціологічні дослідження, найбільша кількість конфліктів припадає саме на сім’ю. Можна сказати, що родина в наш час стає місцем, де розряджається невдоволення, вихлюпуються скарги і докори.

Ми живемо в дуже складний час, час коли відбувається переосмислення багатьох догм, коли викривлені ролі чоловіків і жінок в сім’ї, коли назріла криза не тільки економічна, фінансова, політична, але і в наших думках і в нашому серці.

Тому сучасна концепція сім’ї повинна полягати в тому, що і чоловік, і жінка рівні як особистості і тому повинні мати рівні можливості для свого розвитку. Державна політика має ґрунтуватися на таких принципах:  • жінка і чоловік повинні мати однакові права, обов’язки й можливості у всіх сферах життя, зокрема і сімейній;

  • родина має бути суверенною в прийняті рішень щодо економічного та демографічного відтворення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  1. Гендерна політика ЄС: виклики для України. – Київ., 2007.

  2. Проект Закону України «Про схвалення Конвенції Загальнодержавної цільової соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року»

3. Сучасна українська сім’я: гендерні проблеми та шляхи їх подолання. Матеріали обласної науково-практичної конференції / Голова редколегії І.В. Дорожкіна. – М.Чернігів. - 139 с.

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА………………………………………………………

3

Рекомендації учасників районної науково-практичної конференції…………………………………………………………

5


ПЛЕНАРНА ЧАСТИНА…………………………………………...

10

Ланчковська Т.А. Креативність та розвиток критичного мислення ...........................................................................................

10


Леонтьєва О.М. Впровадження ІКТ та медіа освітніх технологій як форма організації сучасного навчально-виховного процесу............................................................................

17


Овчаренко О.А. Самоосвітня діяльність педагога засобами міжнародних он-лайн проектів .......................................................

22


Бабич І.А. Методи активізації творчої діяльності школярів на уроках природничих дисциплін .....................................................

26


Трухачова В.В. Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу...........

30


Карачун Л.П. Розвиток основ креативності у дітей дошкільного віку через використання традиційних ігрових методик у фізичному вихованні......................................................

36


СЕКЦІЯ 1 «Використання інтерактивних ігрових технологій в роботі з дітьми дошкільного віку з метою формування у них основ креативності».........................................................................

43


Туз Л.М. Розвиток особистості засобами театралізованої діяльності шляхом творчості, індивідуальності, самовираження.

43


Мягких О.І. Формування природничо-екологічної компетенції дошкільників на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського...........................................................................

47


Обод А.С. Казка, як засіб формування креативної особистості...

50

Бондарь Т.О. Розвивальне середовище, як один із чинників розвитку креативності......................................................................

57


Фуголь Т.П. Креативний розвиток дошкільника через технології художньої праці..............................................................

61


Панасенко А.О. Використання інтерактивних форм роботи з педкадрами, як можливість активації творчого потенціалу.........

73


Сергієнко В.С. Розвиток креативності старших дошкільників засобами театралізованої діяльності..............................................

78


Пухальська Я.М. Інтерактивні форми роботи з педагогами (управлінський аспект).....................................................................

85


Курбатова С.Є. Організація дослідницької діяльності як умови розвитку пізнавальної сфери старших дошкільників....................

93


Лук’яненко О.О. Моделювання як один із засобів стимулювання креативного розвитку особистості дошкільника.

98


Мацур Б.В. Поєднання двох начал у педагогіці В. Сухомлинського: людяності та творчості..................................

101


Биченок Н.В. Розвиток креативних здібностей дітей старшого дошкільного віку через нетрадиційні методи малювання ...........

105


Броварець В.В. Розвиток креативності дітей в процесі організації трудової діяльності .......................................................

111


Корж Г.В. Формування основ креативності дітей старшого дошкільного віку в музично-ігровій діяльності.............................

118


СЕКЦІЯ 2 «Створення креативно-розвиваючого простору для навчання та виховання молодших школярів як основа формування сучасної особистості».................................................

126


Резнік М.М. Шляхи та значення формування моральних якостей учнів початкової школи на уроках та в позаурочний час.......................................................................................................

126


Калашник В.М. Раціональні способи усних обчислень на уроках математики в початкових класах........................................

134


Каращук Л.А. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 1 класу на уроках математики шляхом використання логічних вправ..........

139


Стеблянко С.О. Гендерне виховання в початковій освіті та його втілення в підручниках другого класу............................................

142


Ягодка І.Д. Формування мовленнєво - комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школі...........

146


Стельмах Л.Г. Співпраця між ДНЗ та ЗНЗ як основа забезпечення принципу наступності у навчанні............................

153


Онищенко О.В. Ігрове консультування. Ефективність використання прийомів усних обчислювальних навичок.............

158


Ханюк Л.О. Причини дезадаптації дитини під час навчання в школі...................................................................................................

163


Черней Н.М. Формування моральних якостей учнів початкової школи..................................................................................................

169


Кравець О.В. Формування моральних якостей учнів - шлях до морально здорової, психологічно стійкої особистості..................

176


Кондратюк Н.О. Наступність між ДНЗ та початковою школою..

185

Черепанова Т.М. Розвиток креативних здібностей молодших школярів – складова частина життєтворчості особистості..........

189


Засовіцька В.О. Математичне моделювання як метод навчання математики.........................................................................................

195


Коваленко І.М. Психологічні параметри готовності дитини до школи………………………………………………………………..

198


Турко Г.І. Етапи роботи з батьками та дітьми для успішного розвитку дітей та їх адаптації до умов шкільної освіти................

204


Рубанова А.В. Системний підхід до забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою........................................

207


СЕКЦІЯ 3 «Використання інтерактивних методів та технологій для розвитку практичних компетентностей при викладанні математики та фізики»......................................................................

210


Шабелян І.М. Орігаметрія як засіб розвитку математичних компетентностей школярів..............................................................

210


Суганяка С.А. Використання ігрових методів на уроках фізики для розвитку життєвих компетентностей.......................................

214


Запорожець С.М. Комплексний підхід до гармонійного формування всіх складових здоров’я в роботі вчителя математики.........................................................................................

219


Кукса В.О. Використання кросвордів як засобу організації нестандартного уроку з фізики........................................................

226


Чабаненко Л.В. Розвиток освітньої компетентності учнів в позакласній роботі з фізики.............................................................

231


СЕКЦІЯ 4 «Використання електронних освітніх ресурсів та медіа технологій вчителями інформатики та технологій як невід’ємна складова створення електронного освітнього середовища»......................................................................................

236


Ткачук Л.П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках обслуговуючої праці як засіб розвитку творчого потенціалу учнів...............................................................

236


СЕКЦІЯ 5 «Використання технологій продуктивного навчання як засіб стимулювання креативності учнів, підвищення ефективності і якості природничої освіти»....................................

240


Сокол І.М. Впровадження інноваційних технологій у формуванні компетентного учня на уроках біології ....................

240


Савчук Н.В. Методика проектів як один із методів інтерактивного навчання..................................................................

249


Сахновська Ю.О. Гендерний підхід на уроках географії з урахуванням психофізіологічних особливостей учнів та учениць...............................................................................................

254


Соколовська Т.В. Гендерне виховання учнів в системі шкільної освіти..................................................................................

256


Сорока Л.П. Новітні технології під час викладання хімії, як засіб розвитку креативної особистості...........................................

259


Пашкова О.Ю. Роль вчителя у педагогічному процесі формування якостей сучасної особистості...................................  

267


Довженко Н.В. Взаємодіюче (інтерактивне) навчання і розвиток мислення учнів .................................................................

275


СЕКЦІЯ 6 «Формування професійної майстерності педагога мистецьких дисциплін для розвитку креативної особистості в умовах інноваційної освіти»............................................................

281


Чечун Н.В. Система роботи вчителя мистецького циклу в сучасній школі...................................................................................

281


Поздняков М.Я. Колективна творча діяльність учнів на уроках музичного мистецтва та у позакласній роботі...............................

287


Капуста К.В. Пізнавально – розважальні ігри на уроках образотворчого мистецтва та художньої культури.........................

293


СЕКЦІЯ 7 «Стимулювання інтелектуальних здібностей учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін засобами інтерактивних технологій креативної освіти»...............................

300


Кукса С.Г. Робота з першоджерелами на уроках історії та суспільствознавства як засіб формування інтелектуальних здібностей та життєвих компетентностей учнів............................

300


Сенюк С.Я. Інтелектуальна гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності (з досвіду роботи)......................................

306


Ворона О.Г. Роль музейних уроків для стимулювання інтелектуальних здібностей учнів, формування громадянських цінностей та патріотичних почуттів................................................

308


СЕКЦІЯ 8 «Сучасні педагогічні технології та методики їх застосування на уроках словесності у формуванні у учнів комунікативних навичок спілкування»...........................................

313


Ковалевська Г.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури засобами новітніх освітніх технологій ..........................................................................

313


Левченко С.А. Сучасні педагогічні технології та методики їх застосування на уроках словесності з метою формування в учнів комунікативних навичок спілкування .................................

319


Бєлєй Н.В. Розвиток креативності учнів на уроках української мови та літератури через написання фанфіків...............................

330


Звєрєва Є.А. Нові імені в новій програмі.......................................

340

Зубенко В.М. Вплив використання інноваційних технологій на рівень розвитку учнів........................................................................

343


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка