Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистостіСторінка57/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   90
Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв'язання навчальних завдань, роз­витку особистісних якостей учнів.

Прийоми і методи інтерактивних технологій розвивають найбільш суттєві здібності школяра: пильність у пошуках проблем; спосіб кодування інформації нервовою системою; здатність до згортання; здатність до об’єднання й переносу; бічне мислення; цілісність сприйняття; готовність пам’яті; зближення понять; гнучкість мислення; здатність до оцінних дій; легкість генерування ідей; швидкість мови; здатність до напрацювань.

У своїй педагогічній праці я випробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання, як : проектне навчання, інтерактивна технологія, особистісно зорієнтоване навчання. Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат , намагаюсь вникнути в методику кожної з даних технологій і максимально ефективно використати їх елементи.

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок, тому для його реалізації важливим у моїй роботі є :

- організація поглибленого вивчення предмету чи теми;

- диференційована робота по виконанню класних і домашніх завдань;

- проведення інтегрованих уроків;

- постановка та знаходження шляхів вирішення проблемних питань;

- використання інноваційних технологій під час проведення різних типів уроків;

- застосування творчих завдань для поглиблення знань.

Саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку допомагає чітке використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є чіткий алгоритм, система логічно вмотивованих етапів діяльності, послідовний перехід від одного елемента до іншого.

В своїй роботі я використовую як традиційні форми роботи, але своєчасно поєднані з прийомами і методами навчання, модифіковані і інтерпретовані так і інтерактивні сучасні технології. Для розвитку творчих здібностей, інтелектуального потенціалу найбільш ефективними вважаю проблемні, дослідницькі, пошукові методи навчання. Вивчення географії неможливе без набуття практичних умінь і навичок. Надати учням можливість активно навчатися, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність, творчо осмислювати процеси і явища, довести існування в природі закономірних зв’язків між її складовими – ось завдання вчителя, яке можливе реалізувати через виконання творчих практичних завдань.

Саме це дає можливість поєднати на уроці інтелектуальну і практичну діяльність, щоб успішно формувати в школярів географічну картину світу: проводять спостереження, складають таблиці, описи, порівняльну характеристику, розв’язують географічні задачі, виявляють і пояснюють географічні закономірності, проектують майбутнє, тощо. Таке навчання є активним, цікавим, творчим, надає можливість для особистісного зростання школяра. Адже «особистість розвивається на полюсі творення, а не на полюсі споживання».

Значна увага приділяється картографічному методу навчання учнів. Як сказав видатний вчений-географ Н.Н.Баранський, карта – є альфа й омега географії. Від карти будь-яке географічне дослідження виходить і до карти приходить, з карти починається й картою закінчується.

Саме тому часто практикую творчі завдання, наприклад, під час вивчення теми «План місцевості» у 6-му класі - написати топографічний лист товаришеві, де географічні об’єкти зашифровані умовними знаками тощо. Під час визначення географічних координат учні із задоволенням виконують серію творчих завдань на знаходження певних географічних об’єктів. Переведення числового масштабу в іменований, рух за азимутами, вивчення і нанесення географічної номенклатури, розв’язування задач за топографічними та географічними картами – це завдання, які захоплюють учнів своєю новизною, своєрідністю і індивідуальністю. Для зацікавлення учнів на уроці використовую прийом «Дивуй». Наводжу дивні факти або цікаві історію про географічний об’єкт, що вивчається, спонукаючи до активної пізнавальної активності. При цьому поєдную комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність учнів шляхом взаємовпливу вчитель-учень-учні-вчитель.

Пропоную також творчі завдання типу «Земля звернулась до людей». Творчі роботи учні ілюструють малюнка­ми схемами, фото.

Дуже подобається учням такі форми роботи: знаходити назви географічних об’єктів в творах українських та зарубіжних письменників, знаходити прислів’я, приказки, загадки про певні види тварин чи рослин. Створювати спеціальні знаки-емблеми для природоохоронних територій чи туристичних об’єктів.

Іноді на уроках пропоную учням розв'я­зування кросвордів. Цю роботу діти дуже люблять, виконують із задоволенням. Складаю нескладні крос­ворди, які потребують знання фактичного матеріалу підручника й уміння працювати з картою, більшість учнів навчились вже самостійно складати кросворди на різну тематику. Також я розробила своєрідне природниче лото: фото-картки, на яких зображено різні географічні об’єкти і явища. При різних видах роботи на уроці учні у вигляді розминки називають ці об’єкти і явища, або пояснюють їх. 

Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри: географічний футбол, географічне лото, мозаїка, « Що? Де? Коли?» дискусії, дебати. Використання інтерактивних технологій у роботі вчителя – це не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, спосіб зробити дитину розкутою, активувати її впевненість у своїх силах, налаштувати її на успіх, розвивати її здібності. Учні мають змогу висловити свої думки, відстоювати свою позицію і на уроках таких типів, як “прес-конференція”, “ярмарок”, “подорож”, “економічний прогноз”.

Корисними та доцільними в організації навчально-пізнавальної діяльності в умовах проблемного навчання є використання таких методичних принципів:

- прийоми зацікавленості учнів привабливістю вивчення даної теми

- знаходження цікавого кута зору на тему, під яким матеріал стає дивовижним

- використання відомостей з інших предметів, “естафета”, випереджаючі завдання, “географічні руханки”,  географічні новини, вправи з логічного мислення.

З метою забезпечення інформаційного навчального середовища та інтенсифікації навчального процесу застосовую під час занять комп’ютер та інформаційні технології. Як правило, звертаюсь до мультимедійних програм , електронних підручників та посібників, постійно використовую сучасні технічні засоби - комп’ютер, мультимедійний проектор. Моя діяльність на уроках географії спрямована на організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх розумових творчих здібностей та формування емоційно-ціннісного ставлення до природи. Підбір методів навчання допомагають розвивати творчу особистість учня, формувати його життєві і соціальні компетенції, поглиблювати почуття прекрасного, любов до рідної землі, формувати відповідальне ставлення до природи й усвідомлювати місце людини в біосфері.

Серед засобів навчання важливе місце в професійній діяльності вчителя займає дидактичний матеріал, диференційований за рівнем складності. Завдання для групової роботи складає, враховуючи інтереси та нахили учнів. Це забезпечує високу активність школярів під час навчання, оскільки врахування індивідуальних особливостей дітей дає їм змогу ширше розкрити свої здібності, стимулює до активної пізнавальної діяльності. 

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії періодично провожу географічні диктанти, які привчають дітей уважно стежити за мовою вчителя, відразу включатися у виконання завдання, сприяють виробленню певного ритму роботи.

Географічні диктанти застосовую в усіх класах для різних дидактичних цілей, вони є завжди засобом активізації уваги учнів. Для цього я намагаюсь, використовувати інтерактивні методики, створювати у класі на уроках атмосферу доброзичливості, відкритості, успіху, творчості, навчити дітей вчитися і відчувати задоволення від самого процесу навчання. 

Головоломки, вікторини, географічні диктанти, ребуси, тести застосовуються на будь-яких етапах перевірки знань: при первинному закріплення вивченого, в самостійній та домашній роботі учнів, а також при вивченні нового матеріалу. Учні, які добре засвоїли суть цих форм роботи, із задоволенням складають самостійно ребуси, диктанти, тести за допомогою карт, підручника, додаткової літератури, що сприяє формуванню більш високого рівня освіти та розвитку. 

Періодично на уроках я використовую метод емоційного стимулювання навчання. Полягає він у створенні ситуації зацікавленості, ефекту здивування. На початку уроку після оголошення теми і завдань запитую учнів: «Чого ви чекаєте від сьогоднішнього уроку?».

Відповіді записую на дошці, щоб вони були перед очима впродовж всього уроку. У ході уроку багато хто буде звіряти очікування з дійсністю. В кінці уроку пропоную проаналізувати очікування: чи виправдалися вони, якщо ні, то чому. 

Підсумовуючи усе вищесказане, можу лише додати, що я постійно намагаюсь бути в пошуку, адже пошук і використання інтерактивних технологій зацікавлює не тільки моїх учнів, а й мене як вчителя, робить мою роботу більш різнобарвною, емоційною, і трішечки чарівною. 

Насамперед мені самій має бути цікаво те, що я роблю, як веду урок. Коли я задоволена, щаслива від створеного уроку, то й моя енергія обов’язково передається учням. І я напевно, зможу заразити їх своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка