Технологія колективного планування виховної роботи навчального закладуСкачати 87,58 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації27.03.2019
Розмір87,58 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6

Валентина Гнатівна Євпат,

заступник з виховної роботи

Кисорицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

тел. 097 93-204-70
Технологія колективного

планування виховної роботи навчального закладу

Концептуальні засади основних орієнтирів виховання учнів 1—11-х класів Кисорицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів ви­значають завдання виховання ціннісного став­лення особистості до суспільства і держави, до людей, праці, мистецтва, свого психологічно­го і соціального «Я»; виховання та підготовку покоління, яке реально здатне оцінити, упро­вадити та зберегти ідеї демократії. Завданням є навчити учнів не лише жити в умовах сучасної держави, дотримуватись її законів, відстоюва­ти свої власні права, а й практично реалізувати ці знання в умовах навчального закладу. Остан­нє із зазначених завдань можна здійснити лише шляхом створення системи виховної роботи.

Основними документами, які визначають правові засади виховання особистості в навчальному закладі є такі:


 • Загальна декларація прав людини (при­йнята Генеральною Асамблеєю ООН від 10 груд­ня 1948 р.).

 • Декларація прав дитини (проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р.).

 • Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р для України чинна з 27 вересня 1991р.);

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту» (у редакції від 20 вересня 2003 р.);

 • Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778);

 • Статут школи;

 • Положення про піклувальну раду загально­освітнього навчального закладу. '

Така законодавча база дає можливість не тільки створити дієву систему засобів правово­го регулювання державно-громадського управ­ління закладом освіти, а й конкретизувати, до­повнити її внутрішніми документами. Такими документами в закладі освіти мають бути Ста­тут, Положення про раду закладу освіти, пі­клувальну раду, батьківський комітет загаль­ноосвітнього навчального-закладу Угода про співпрацю між педагогічною радою та радою закладу освіти, Правила внутрішньошкільного розпорядку та єдині вимоги до учнів у закладі освіти.

Упровадження в життя колективного планування виховної роботи передбача­є створення і забезпечення активної участі в управлінні школою і виховною діяльністю таких представників: • піклувальної ради;

 • ради школи;

 • батьківського комітету;

 • адміністрації школи;

 • педагогічної ради;

 • органів учнівського, самоврядування.

Така система роботи школи має урівноважити вплив закладу та громад­ського чинників в управлінні, налагодити зво­ротний зв'язок із урахуванням думок батьків і громадськості, реально здійснювати партнер­ство в освіті, поєднати відповідальність за при­йняття колективних рішень, демократизува­ти виховну роботу

.Головними принципами виховання мають бути гу­манізація, професіоналізм, науковість, адапто­ваність, цілеспрямованість, відкритість, толе­рантність тощо.

Прийняття рішень має здій­снюватися лише на принципах взаємної згоди між усіма ланками виховного процесу.

Кисорицька ЗОШ І-ІІІ ступенів вирішує складні завдання, під час розв'язування яких потрібно враховувати ін­тереси учнів, батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогіч­ного колективу, традиції, соціальне замовлен­ня суспільства, наявність зв'язків із вищими на­вчальними закладами, джерела фінансування тощо.

Школа постійно знаходиться в пошуку но­вих технологій, ідей, її розвиток спрямова­ний на особистісно зорієнтоване та діяльнісне навчання, яке базується на засадах гума­ністичної психології й співтворчості вчите­ля та учня. А звідси серйозні вимоги до кадро­вого, науково-методичного забезпечення, та передусім це новий підхід до керівництва й управління.

Педагогічний колектив постійно працює над удосконаленням і розвитком структури виховання, основними завданнями якої є:


 • інформаційне забезпечення процесу управління (інформаційна діяльність)

 • визначення управлінської мети, орієнтова­ної на особистість, формування конкретних ба­жаних якостей;

 • визначення методів, за допомогою яких цей результат буде вимірюватися (планово-прогностична діяльність):

 • урахування, ролі людського чинника (мотиваційно-цільова діяльність);

 • організація роботи шкільного колективу на основі результатів психолого-педагогічних досліджень, передового досвіду; формування вимог до рівня навчальних досягнень, вихова­ності, розвитку учнів (організаційно-регулюваль­на діяльність);

 • планування власної моделі виховної роботи, спрямованої на досягнення основної мети школи на основі результатів контролю та аналізу (контрольно-аналітична діяльність).

Школі вдалося сконструювати свою мо­дель системи виховної роботи, яка направлена на демократизацію освітньо­го процесу.

В виховній роботі знач­не місце відводиться органам громадсько­го самоврядування, органам учнівського самоврядування.

Виховна робота характеризується участю громадян села через піклувальну раду, раду школи, загальношкільну конференцію.

Основною метою виховної роботи в школі є реалізація програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини та Рокитнівщини на 2008 – 2020 роки та виховання особистості дитини засобами інтерактивних технологій.


Вищим органом управління є загальношкільні збори (конфе­ренція), які розв'язують стратегічні завдання розвитку школи, обирають раду школи. На загальношкільній конференції, яка проводиться наприкінці навчального року, директор школи звітує про проведену протягом року роботу. Та­ємним голосуванням дається оцінка роботи ди­ректора школи.

Серед громадських організацій, які діють у навчальному закладі, — рада школи, батьків­ський комітет, піклувальна рада, дитяча органі­зація «Гілки калинові», учнівська президентська адміністарація.
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках історії
iblock -> Учителем історії та правознавства я працюю в Костопільській гімназії ім
iblock -> Система роботи педагога-організаторащодо прилучення учнівської молоді до народних традицій, звичаїв та обрядів
iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
iblock -> Додаток до п. 2 педагогічної ради №3 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Основні напрями навчання вчителів використанню ікт
iblock -> Додаток до наказу по ліцею від 05 2016 № Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Кандидат педагогічних наук, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка