Та врядуванняPdf просмотр
Сторінка111/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   120
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ


78
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ДОДАТКИ
Додаток 10
Показники моніторингу реалізації регіональної стратегії
Показники моніторингу реалізації стратегії добираються так, щоб була можливість визначити поступ у досягненні оперативних цілей, що відповідають конкретній стратегіч- ній цілі.
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Показники моніторингу
1. Підвищення рів-
ня знань мешканців
регіону та їх-
ньої здатності адап-
туватися до соціаль-
них та економічних
змін з погляду
суспільної й громад-
ської безпеки
1.1. Поліпшення якості й доступності освіти та при- стосуван- ня системи освіти до ни- нішніх і прогнозованих потреб ринку праці
Чисельність студентів університетів / коле- джів на 1000 мешканців.
Чисельність студентів університетів / коле- джів на одного викладача.
Чисельність осіб, які навчаються в аспіран- турі та докторантурі.
Чисельність учнів на одного вчителя.
Чисельність учнів на одну школу.
Освітній рівень населення у віковій групі 15 років і більше.
Витрати з бюджетів органів місцевого само- врядування на освіту та виховання в розра- хунку на одного мешканця.
Рівень зареєстрованого безробіття.
Частка зареєстрованих безробітних віком до 25 років у % до загальної чисельності безробітних, зокрема й жінок.
Чисельність безробітних з урахуванням рівня освіти.
Рівень безробіття за даними обстеження зайнятості працездатного населення, зо- крема й жінок.
Рівень безробіття з урахуванням віку.
Рівень безробіття з урахуванням гендерної належності.
Загальна чисельність зайнятих (попередній рік = 100 %), зокрема, у приватному секто- рі.
Сукупний дохід, що лишається в розпоря- дженні домогосподарств (у поточних цінах) на одного мешканця.
Структура зайнятості з розбивкою за секто- рами економіки.
1.2. Розширення масш- табів та спектра послуг з підвищення професійної кваліфікації та безперервного на- вчання
Відношення чисельності людей у віковій групі 25 – 60 років до загальної чисельності даної вікової групи, які за даними служб за- йнятості скористалися вигодами від:
професійного навчання,
професійного консультування.
Чисельність тривалих безробітних у % від загальної кількості безробітних, зокрема й жінок.
1.3. Підвищення рівня участі мешканців у куль- турних заходах та зміцнення мистецьких закладів
Чисельність випускників шкіл мистецтв
Чисельність відвідувачів музеїв і виставок.
Чисельність вистав та концертів на рік.
Чисельність глядачів та слухачів у театрах та музичних закладах.
Кількість культурних центрів на 1000 меш- канців.
Витрати з бюджетів органів місцевого са- моврядування на культуру та захист куль- турної спадщини в розрахунку на одного мешканця.
1. 4. Пропагування ак- тивного способу життя в суспільстві
Чисельність людей, які відвідують спортив- ні клуби.
Кількість рекреаційних центрів на 1000 мешканців.
Площа зелених насаджень у містах.
Частка захворювань, пов’язаних з соціаль- ними проблемами.
РОЗДІЛ 1.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка