Та тенденції сім’я в сучасній україні: інституційна криза чи постіндустріальна трансформація?Сторінка1/12
Дата конвертації23.03.2020
Розмір60 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


28

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ 

ТА ТЕНДЕНЦІЇ

СІМ’Я В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: 

ІНСТИТУЦІЙНА КРИЗА ЧИ 

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ?

Л. І. Слюсар,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник Інституту

демографії та соціальних досліджень НАН України

Відтворення населення розвинутих країн світу, насамперед країн Європи, на прикінці 

ХХ – на початку ХХІ століття характеризується низкою складних, суперечливих, нео дно-

з нач них процесів та явищ, що  є проявом загального ускладнення суспільного життя  на 

етапі переходу від індустріальних до постіндустріальних принципів його організації. Однак 

найбільш складні процеси відбуваються у шлюбно-сімейній сфері, де ряд де мог ра ф і ч них 

явищ, що раніше траплялися досить рідко і розглядались суспільством як відхи лен ня від 

норми, нині широко розповсюджені й вважаються характерною ознакою сьо го ден ня. 

Наукова оцінка та пояснення сучасних процесів у шлюбно-сімейній сфері відтво рен ня 

населення  необхідна не тільки для розуміння загальної картини майбутнього людсь кої 

спільноти, а і для визначення концепції демографічного розвитку та, відповідно, стра тегії 

соціально-демографічної політики, її напрямів і пріоритетів, в першу чергу стосовно сім’ї 

та народжуваності.

Сім’я як засноване на шлюбі та кровному спорідненні об’єднання людей, пов’язаних 

спільним побутом та взаємною відповідальністю (це визначення, що увійшло до ен цик-

ло педій, було запропоновано А.Г.Волковим      [3, с. 20; 5, с. 385; 11, с. 394] ), є базовою 

передумовою функціонування соціуму [10, с. 26], невід’ємною ланкою у механізмі жит-

тє д і яль ності та демографічного відтворення поколінь. Її значення  є настільки важли-

вим, що сім’ю іноді визначають як „першоелемент суспільства” (the fundamental unit of 

society) [1, с. 12]. Цей багатофункціональний соціальний інститут має винятково  велике 

значення в економічній, соціальній, культурній, виховній,  рекреаційній сфе рах, тобто 

в організації побуту та особистого споживання, в передачі новим поколінням надбань 

духовної культури та формуванні певної моделі поведінки, в реалізації емоційних потреб 

та  забезпеченні солідарності представників різних поколінь тощо. Найважливіша (спе-

цифічна) функція сім’ї – це забезпечення фізичного (біологічного) та соц іо куль тур но го 

відтворення поколінь  людської спільноти. Сім’я як первинний осередок відтво рен ня 

поколінь є природним середовищем  появи, життєдіяльності, розвитку, соціалізації ди-

тини, формування її особистості. 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка