Та права україниСторінка146/146
Дата конвертації27.01.2020
Розмір5,46 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   138   139   140   141   142   143   144   145   146
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Вкажіть основні причини розгортання національно-визвольного руху в кінці
  1980-х років.

 2. Які основні причини розпаду СРСР?

 3. Розкрийте зміст:

а) Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 p.;

б) Акту про незалежність 24 серпня 1991 року.

 1. Яка мета створення СНД?

 2. Охарактеризуйте зміст конституційного договору від 8 червня 1995 року.

 3. Назвіть структуру Конституції України від 28 червня 1996 року.

 4. Як відображений принцип розподілу влад у діючій Конституції України?

 5. Орган законодавчої влади та його повноваження.

 6. Глава держави, його взаємини з різними гілками влади (за Конституцією).

 7. Організація виконавчої влади в Україні.

11. Знайдіть у рекомендованих підручниках чи додатковій літературі основні да-

ти входження Західної України, Закарпаття, Північної Буковини та Криму до складу Української РСР, запишіть їх у зошит.

205

Підсумковий тест модуля

1. Положеннями Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990
року Україна заявила про намір:

а) залишитися нейтральною державою;

б) вступити до військового блоку — НАТО;

в) вступити до Варшавського договору;

г) вступити до Європейського союзу.

2. Статус української мови як державної вперше визначений у:

а) Конституції України 1996 року;

б) Законі про мови в УРСР 1990 року;

в) Акті проголошення незалежності 1991 року;

г) Декларації про державний суверенітет України 1990 року.

3. Основною передумовою проголошення незалежності України 24 серпня
1991 стали:

а) результати березневого 1991 року референдуму про збереження СРСР;

б) провал державного перевороту у Москві;

в) рішення Президії Верховної Ради України про заборону комуністичної
партії;

г) приїзд в Україну Президента США Дж. Буша-старшого.

4. Згідно із Законом „Про громадянство України" 8 жовтня 1991 року гро­
мадянами України визнавалися:

а) ті, хто визнали Україну своєю державою;

б) ті, хто на момент введення закону в дію перебували на території України
і висловили бажання стати її громадянами;

в) ті, хто на момент введення закону в дію проживали на території України;

г) ті, хто отримав дозвіл на громадянство від паспортної служби України.

5. Кримська республіка є автономією:

а) адміністративною;

б) національною;

в) національно-персональною;

г) територіальною.

206

6. Першим цивільним міністром Збройних Сил України став:

а) Шмаров В.;

б) Радецький В.;

в) Морозов К.;

г) Марчук Є.

7. Найчисельнішою політичною партією в Україні нині є:

а) Батьківщина;

б) Український Народний Рух;

в) Комуністична партія України;

г) Соціал-демократична партія України.

8. Конституція України 1996 року визначила наступну форму державного
правління:

а) парламентська республіка;

б) у Конституції не зазначається;

в) президентсько-парламентська республіка;

г) парламентсько-президентська республіка.

9. Яке із зазначених положень Конституції 1996 року не можна віднести до
політичних прав?

а) право на мирні збори;

б) право на об'єднання у політичні партії;

в) право на маніфестації;

г) право на невтручання в особисте і сімейне життя.

10. З якого моменту за Конституцією України 1996 року розпочинаються
повноваження новообраного президента:

а) з моменту ухваленого рішення Центрального виборчого комітету;

б) з моменту складення присяги;

в) з моменту передачі повноваження старим президентом;

г) з ухвалення Постанови Верховної Ради про обрання президента.

207

ЗМІСТ

Всіуп 4

Модуль 1. Перші державні утворення і право на території нинішньої

України (середина 1 тис. до н. є. — V ст. н.е.) 7

Модуль 2. Формування Руської держави та її права. Особливості політичного

розвитку Галицько-Волинської держави (VI ст.— пер. пол. XIV ст.) ....20

Модуль 3.1. Велике князівство Литовське: державний лад, суспільний

устрій та право (др. пол. XIVXVI ст.) 48

Модуль 3.2. Політико-правове становище українських земель у складі
Королівства Польського та Речі Посполитої Польської
(др. пол. XIV XVIII ст.) 64

Модуль 4.1. Запорізька Січ, її політичний устрій та право

(кінець XV ст.— середина XVII ст.) 85

Модуль 4.2. Українська Гетьманська держава (Військо Запорізьке):
державний лад, суспільний устрій та право
(середина XVII—кінець XVIII ст.) 93

Модуль 5.1. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях у період австрійського та австро-угорського панування

(1772 —1918 pp.) 119

Модуль 5.2. Суспільно-політичний лад і право України у складі

Російської імперії (кінець XVIII—початок XX ст.) 123

Модуль 6. Національна державність та право за доби Української

революції (1917—1921 pp.) 146

Модуль 7.1. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР)
у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік
(1917—1991 pp.) 171

Модуль 7.2. Спроби відновлення української державності напередодні

і у ході Другої Світової війни 180

Модуль 8. Державність та право незалежної України 192

Навчальне видання

ЗАХАРЧЕНКО Петро Павлович КУЗЬМИНЕЦЬ Олександр Васильович

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

Навчальний посібник для дистанційного навчання

В авторській редакції

Літературний редактор Урбан А.А.

Комп'ютерний набір Гончар М., Захарченко А., Софронова О., Шелепіна О. Комп'ютерна верстка Товстоноженко Г.В.

Оригінал-макет виготовлено у видавничо-друкарському комплексі Університету «Україна»

Підписано до друку 12.01.04. Формат 60x84 '/16

Папір офсетний. Умови, друк. арк. 12,8. Обл.-вид. арк. 13,10. Завод № 2. Наклад 2500 прим.

Віддруковано ч готових плівок на ТОВ "Джулія",

м. Київ, вул. В. Василевської27/29.

Тел.: 211-85-62, 206-47-73

djulia@ln.ua

Поштова адреса: 041 16, м. Київ, а/я 71


ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"

Ліцензія МОН України: АА №626942 від 01.07.04

04071, м. Київ, вул. Хорива, 1-г,

тел.: 417-34-68, 428-73-61

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" -неприбутковий виший навчальний заклад недержавної форми власності, створений 7 травня 1999 року. Засновниками його є Київська міська державна адміністрація, Українська спілка інвалідів, Міжнародний Благодійний фонд Розвитку людини, Українське товариство глухих, Міжнародний благодійний фонд інвалідів Чорнобиля, інші юридичні та фізичні особи.

Університет відображає соціальну структуру українського суспільства, оскільки студентський контингент один до одного відтворює прошарки верств і соціальних груп населення нашої держави. Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він добровільно взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. В цьому його унікальність.

Основними завданнями університету є:

>• мобілізація можливостей державних, комунальних, приватних та відомчих установ і закладів освіти, виробничих структур, громадських організацій, фондів і фізичних осіб для формування наукової, навчально-реабілітаційної бази навчання та виробництва і перепідготовки спеціалістів, у першу чергу — з числа інвалідів;

 1. створення, відбір та впровадження таких методик і технологій
  навчання, які забезпечували б поєднання навчального процесу з
  виробничою діяльністю, науковими дослідженнями та заходами з адаптації
  спеціалістів до вимог ринкової економіки, вивчення ними сучасних методів
  управління та підприємництва;

 2. сприяння навчанню та постійному підвищенню фахового рівня
  всього працездатного населення України;

*• створення науково-методичного інформаційного центру для координації діяльності регіональних та галузевих закладів освіти, а також для досліджень у напрямку співробітництва та адаптації інвалідів у навчально-виробничій сфері; впровадження дистанційних технологій навчання для всього населення України;

> проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень
із гуманітарних, природничих, технічних та інших напрямів науки і
культури.

В університеті проводиться науково-дослідна робота, визначено напрямки наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджено співробітництво з українськими та міжнародними установами і навчальними закладами.

Особливості Університету "Україна":

1) універсальність — під дахом університету об'єднано десятки наукових
напрямків і спеціальностей, постійно відбувається прогнозування
конкурентоспроможних на майбутньому ринку професій, відкриваються
нові спеціальності;

2) відкритість — розпиток мережі територіально відокремлених
структурних підрозділів забезпечує реалізацію принципу, покладеного в
основу створення університету: не студент іде до навчального закладу, а
навчальний заклад приходить до студента;

3) забезпечення рівного доступу до навчання в інтегрованому середовищі —
в університеті разом навчаються інваліди і здорові люди, представники
соціальних груп з різним рівнем життя (різними фінансовими
можливостями), формується система навчання людей з особливими
потребами в інтегрованому студентському середовищі.

Мережа територіально відокремлених структурних підрозділів налічує 23 філії, 7 регіональних та 313 локальних центрів дистанційного навчання майже в усіх областях України. Сьогодні в університеті на денній, заочній та дистанційній формах навчання за 50-ма проліцензованими спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів навчається понад 33 тисячі студентів, з них близько 9 % інвалідів. Університет "Україна" є вищим навчальним закладом класичного типу, тобто, він має широкий спектр спеціальностей у різних напрямках - філології та журналістики, біомедичних, пакувальних, інженерних, автомеханічних, комп'ютерних і соціальних технологій, економіки і менеджменту, правознавства і міжнародних відносин. Постійно відбувається прогнозування конкурентоспроможних на майбутньому ринку професій та, відповідно, відкриваються нові спеціальності

Університету "Україна" виповнилося лише 5 років, а він уже посів 4-е місце серед вищих навчальних закладів України, заснованих на недержавній формі власності, в інтегрованому рейтингу "Софія Київська", що визначається Академією наук вищої школи України, Інститутом вищої освіти Академії педагогічних наук України, Конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України, Міжнародною кадровою академією та Українським інститутом соціальних досліджень.

Місія Університету "Україна":

якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистішої самореалізації на користь суспільства.

Мета діяльності ВМУРоЛ "Україна":

надання вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження новітніх освітніх технологій.

Дистанційна форма навчання дає змогу найкращим чином досягти стратегічної мети Університету "Україна", спрямовуючи концентрований потік знань до студента, у кожен населений пункт України, в кожен дім.

Навчальний процес в університеті здійснюється колективом висококваліфікованих викладачів, який очолює Петро Михайлович Таланчук — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і

техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і Президент Академії інженерних наук України, член чотирьох міжнародних академій, почесний ректор Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", перший міністр освіти незалежної України.

Загальна кількість викладачів по мережі Університету в 2004/2005 н.р. складає більше 4 000 осіб, з них 988 працює у базовій структурі в м. Києві. При цьому в базовій структурі 50 (10%) становлять доктори наук, професори і 137 (28%) — кандидати наук, доценти.

У рамках міжнародних контактів та співробітництва Університет "Україна" співпрацює з великою кількістю ВНЗ різних країн світу.

В університеті працює Центр планування та розвитку кар'єри, основна мета якого - сприяти працевлаштуванню та розвитку успішної кар'єри сту­дентів, у тому числі з інвалідністю. Співробітники Центру проводять тренінги з розвитку кар'єри та комунікативних здібностей, допомагають створити резюме, підготуватися до співбесіди з роботодавцем, надають консультації.

При навчальному закладі створені відділення доуніверситетської підготовки та центр професійної реабілітації.

Для абітурієнтів, які ще остаточно не визначилися з вибором спеціаль­ності, або хочуть детальніше дізнатися про будь-які аспекти вступу, навчан­ня чи особливості студентського життя, створений відділ по роботі з клієн­тами. Для бажаючих проводиться тестування, метою якого є визначення інтелектуального потенціалу вступника та його професійної спрямованості.

Програма профорієнтаційної діагностики містить чотири типи тестів:

 1. Тестування професійної мотивації.

 2. Тестування структури інтелекту.

 3. Тест психологічної структури особистості.

 4. Дослідження комунікативних установок.

Навчатися в Університеті "Україна" не тільки престижно, а ще й цікаво! Для студентів Університету "Україна" працюють різноманітні соціально-культурні об'єднання (клуби, громадські організації, студентське самоврядування). Це і студентський парламент, і волонтерський рух, туристично-пізнавальний проект "Шляхами України", студентська профспілка, студентські науково-навчально-виробничі підрозділи, багато різноманітних гуртків фахової спрямованості та дозвільного характеру, серед яких туристичний гурток та команда КВК.

Студенти університету беруть активну участь у загальноукраїнських молодіжних проектах. Регулярно проводяться збори-походи, фестивалі творчості, спортивні змагання, тематичні вечори, предметні тижні, екскурсії, читацькі конференції, "круглі столи", конкурси, працюють різні клуби, гуртки, студії, сформовано волонтерський загін. Створено студентську соціальну службу, яку керівництво Центру студентських соціальних служб при Київському міському центрі соціальних служб для молоді визнало найкращою серед діючих у м. Києві.
Каталог: bd
bd -> Навчальний посібник для дистанційного навчання Передрук і посилання без дозволу Університету «Україна» забороняються
bd -> Положення про організацію самостійної роботи студентів бдпу бердянськ 2012 Загальні положення
bd -> Самостійна робота №1
bd -> Історія християнського хорового співу слав’ян
bd -> Практичне заняття 5
bd -> Практичне заняття 6
bd -> Програма державного тестового іспиту з педагогіки має такі розділи: Загальні основи педагогіки. Теорія освіти і навчання
bd -> Харків 2011 (075) ббк
bd -> Практичне заняття №1 2 год


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   138   139   140   141   142   143   144   145   146


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка