Свідоцтво про атестацію від


Інноваційно-інвестиційна діяльністьСторінка94/184
Дата конвертації27.03.2020
Розмір7,82 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   184

2.7 Інноваційно-інвестиційна діяльністьІнноваційна модель розвитку дослідницького університету диктує необхідність глибокої інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності, розробки та втілення механізмів, які реально підвищують конкурентоспроможність університету за рахунок підвищення якості всіх видів його діяльності.

Головне завдання - це якісна підготовка інноваційно-орієнтованих спеціалістів на основі єдності процесу отримання, поширення та застосування нових знань. Університету необхідно формувати особливе інноваційне середовище, а також відповідного рівня кваліфікації та культури науковців і науково-педагогічних працівників.

Для втілення цього завдання необхідно збільшення робіт у галузі актуальних, конкурентоспроможних наукових напрямів як з фундаментальних, так і прикладних наук. При цьому основною метою є максимальна інтеграція, з одного боку, науково-дослідницької роботи в освіту, з другого боку, зв'язок наукових тематик в межах наукових шкіл на основі інтеграції міждисциплінарних досліджень.

Необхідно розробити та сформувати нові підходи щодо планування наукової роботи на короткотривалий період (4-5 років) та довгостроковий (5-10 років). Суть нового під­ходу у плануванні полягає в структуризації наукової роботи.

Ураховуючи, що наукові результати подвоюються кожні п'ять років, неможливо розробити планування конкретної наукової теми на 10 років. Перспективним буде планування вивчення дослідження конкретної проблеми з позицій різних спеціальностей під керівництвом відомих учених.

Вивчаючи конкретну проблему протягом 4-5 років, слід запланувати 5-10 (а можливо і більше) кандидатських дисертацій. На наступному етапі важливими є планування і підготовка докторських дисертацій. При такій організації наукової роботи будуть зосе­реджені зусилля студентів, аспірантів, молодих учених (які цікавляться різними спеціальностями) на вирішення конкретної проблеми, що допоможе отримати більш об'ємну інформацію.

Таким чином, доцільно на базі провідних наукових шкіл створювати науково - навчальні кластери, навчально-науково-інноваційні комплекси, які забезпечать фундаментальні наукові дослідження в галузі природничих і гуманітарних наук; випереджальну підготовку кадрів високої кваліфікації, а також кадровий супровід високотехнологічних розробок.

Інтеграція наукових досягнень університету в міжнародне наукове співтовариство буде здійснюватись за принципом двостороннього руху. Тобто, отримані нашими ученими результати (дані) публікуються та доповідаються за кордоном, а визнані зарубіжні вчені беруть активну участь в науковій та навчальній роботі як викладачі та наукові співробітники.

Результати наукових досліджень університету викладено в монографіях, підручни­ках, статтях. У звітний період науковцями університету у вітчизняних і закордонних ви­даннях опубліковано монографій, підручників та навчальних посібників - 675, наукових публікацій - 9881.

У звітний період у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проведено 45 міжнародних конференцій. Найбільш представницькими серед них були: Міжнародна наукова конференція «Українство в європейському цивілізаційному просто­рі» (філософський факультет), Міжнародна наукова конференція «Досягнення в галузі патології та фармакології органів травлення» (ННЦ «Інститут біології»), Міжнародна на­уково-практична конференція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.» (економічний факультет), Міжнародна науково-практична конференція «Українські ме­діа 2012: проблеми моделювання медійного контенту» (Інститут журналістики). До 90- річчя від дня народження академіка Івана Івановича Ляшка було відкрито меморіальну дошку та проведено Міжнародну наукову конференцію «Обчислювальна та прикладна математика» (факультет кібернетики). За межами України у роботі міжнародних конфе­ренцій брали участь 630 співробітників та аспірантів.

У 2012 році видано ілюстровані матеріали «Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє» (українською, російською, англійською, німець­кою та французькою мовами). У матеріалах викладені головні наукові напрями, за яки­ми виконується науково-дослідницька робота в усіх підрозділах університету, а також основні наукові досягнення.

Спільно з Інститутом ім. Гердера Лейпцігського університету (Німеччина) підгото­влено спільну наукову програму в галузі германістики «німецька мова як іноземна», від­повідальні - д.філол.н. Пилипенко Р.Є, доцент Сойко І.В.

Університет має 160 партнерських угод з 145 провідними навчальними закладами 51 країни світу зокрема в межах міжуніверситетського партнерства створені й успішно працю­ють дві спільні наукові програми в галузі хімії:

 • з університетом м. Анже (Франція), які дозволили забезпечити навчання 12 аспірантів-хіміків у спільній українсько-французькій аспірантур, відповідальна за про­граму професор Войтенко З.В.;

 • з університетом м. Страсбург (Франція) - для фізиків та хіміків за спеціальніс­тю «конденсований стан в нанофізиці» та «інструменти та методи аналізу у фізичній хі­мії» створена спільна наукова програма, відповідальні - академік НАНУ Булавін Л.А., с.н.с. хімічного факультету Куцевол Н.В.

Інтелектуальна власність є головною складовою інноваційного продукту і важли­вим конкурентним ресурсом як університету, так і країни в цілому. Тому створенню та охороні об'єктів права інтелектуальної власності в університеті приділяється особлива увага. Станом на кінець 2012 р. чинними були 109 охоронних документів на ОПІВ (об'єкти права інтелектуальної власності), з яких: патентів на винаходи - 60, патентів на корисні моделі - 49.

Кількість двадцятирічних патентів становить майже 55 від загальної кількості усіх патентів, що є хорошим результатом винахідницької діяльності.

Серед діючих патентів 16 отримано саме в 2012 році (хімічний факультет - 7, ННЦ «Інститут біології» - 5, фізичний факультет - 2, механіко-математичний факультет - 1, НДЧ - 1), серед яких 3 на корисні моделі, а 13 на винаходи.

У цьому році отримано свідоцтво на знак для товарів та послуг, на якому зображено емблему Університету.Крім того, подано 24 заявки на отримання патентів (хімічний факультет - 21, фізичний факультет - 1, радіофізичний факультет - 1, ННЦ «Інститут біології» - 1), серед яких 2 на корисні моделі, 21 на винаходи і 1 на промисловий зразок (вперше).

Розпочата підготовка спільного оформлення патентів з університетами-партнерами (Комаров І.В., Скришевський В.А.).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка є учасником Національної мережі трансферу технологій NTTN. На сьогодні в мережі розміщено 10 технологічних пропозицій:


 1. Технологія виготовлення композитів на основі сполук, що не мають спільного розчинника.(фізичний факультет)

 2. Технологія створення нановпорядкованих планарних темплатів.(фізичний факультет)

 3. Технологія одержання екологічно чистого сорбенту для збору нафти та нафтопродуктів з поверхні водоймищ та ґрунту та розробка пристрою для виробництва, розпилення та збору сорбенту в польових умовах.(фізичний факультет)

 4. Технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG).(ННЦ «Інститут біології»)

 5. Спосіб отримання рутину з вегетативної маси гречки.(ННЦ «Інститут біології»)

 6. Створення комплексу прогнозування макроекономічних показників України в умовах економічної кризи.(економічний факультет)

 7. Технологія маркетингового дослідження мотивацій та ринкової поведінки споживачів на українському ринку високотехнологічних продуктів.(економічний факультет)

 8. Технологія формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства.(економічний факультет)

 9. Технологія аналізу, оцінки та моделювання банківських ризиків.(економічний факультет)

 10. Методика управління підприємницькими ризиками.(економічний факультет)

Також наш університет став учасником Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій.

Підписано меморандум щодо співробітництва Національної мережі трансферу технологій NTTN з українськими учасниками Європейської мережі підприємств - EEN (Enterprise Europe Network).

Підписано меморандумом з Національною академією медичних наук України про співробітництво, партнерство та взаємодію у різних галузях науки, освіти та інноваційної діяльності.

Задачам розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності, підвищенню іміджу університету слугуватиме оновлений в 2012 році сайт «Наука в Київському університеті» (www.science.univ.kiev.ua).

В університеті розроблена Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2020 року, яка увійшла складовую частиною в програму розвитку університету на цей період.

Реалізація Стратегічної програми забезпечить підвищення авторитету університету в Україні, підтвердить його міжнародне визнання та репутацію у світовому науковому та академічному співтоваристві як сучасного класичного дослідницького навчального закладу.Комерціалізація результатів наукової та інноваційної діяльності значною мірою сприятиме формуванню системи багатоканального фінансування. Університет отримає можливість не лише розробляти, але й упроваджувати у масове виробництво високі технології.

2.8 Науковий паркКорпорація «Науковий парк Київський національний університет імені Тараса Шевченка» (9 інститутів HAH України та Національний університет харчових технологій) створена з метою поєднання можливостей освіти, науки, виробництва і бізнесу шляхом координації виконання інноваційних проектів наукового парку його учасниками та партнерами, для прискорення розробки, впровадження у виробництво наукоємної конкурентоспроможної високотехнологічної продукції і спрямування взаємоузгоджених дій на задоволення потреб внутрішнього ринку і нарощування експортного потенціалу України (директор член-кореспондент HAH України, проф. Макара В.А.).

У червні 2011 року завершено всі необхідні оформлення для належного функціонування корпорації, відповідно до чинного законодавства.

За час функціонування корпорація має певні досягнення.

Зосереджено зусилля на вивченні досвіду роботи Наукового парку МДУ імені Ломоносова, «Київська політехніка» та технопарку Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона. Досягнуто домовленості щодо співпраці з зазначеними структурами.

Проведено зустрічі з представниками інноваційного центру «Сколково», Відкритого університету «Сколково». Підписано угоду про наміри щодо спільної співпраці у напрямах поширення інноваційних науково-технологічних підприємницьких знань, компетенцій, створення кола активних, талановитих студентів, аспірантів, молодих учених для вирішення нових проблем.

Однак, функціонування корпорації на сьогодні відбувається дуже повільними те­мпами.

У корпорації на замовлення HAK «Нафтогаз України» виконана науково-дослідницька розробка «Комплексні петрофізичні дослідження керну пошукової свердловини № 1 Чернецької площі» (науковий керівник проф. Вижва С.А., геологічний факу­льтет). Об'єм фінансування 84 тис. грн.

Виконано три договірні роботи:
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   184


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка