Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесіСкачати 70,76 Kb.
Дата конвертації31.12.2018
Розмір70,76 Kb.
ТипУрок

Михайленко С. А.

Здоров 'язбережувальні аспекти сучасного уроку

Турбота про здоров’я -

це найважливіша праця вихователя…

Якщо виміряти всі мої турботи й

тривоги про дітей,

то добра половина їх – про здоров’я

(Василь Сухомлинський)

Сучасна школа виконує не тільки традиційні освітні функції, але й готує дітей до життя. Тому однією з актуальних проблем сьогодні є виховання особистості, здатної обирати здоровий спосіб життя як пріоритетний для досягнення успіху в ньому.

Актуальність зазначеної проблеми зумовила необхідність розгляду використання здоров'язбережувальних аспектів сучасного уроку.

Мета статті - розгляд проблеми організації навчального процесу загальноосвітнього навчального закладу в напрямі його здоров'язбереження. Виділено основні вимоги до побудови сучасного уроку на засадах здоров'язбережувальної та здоров'яформувальної педагогіки.

Проблема навчання і виховання здорової дитини, створення сприятливих для здоров'я умов навчання вивчалася багатьма представниками педагогічної науки. Відповідні аспекти можна знайти в працях К. Гельвеція, А. Дістервега, Я.-А. Коменського, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстого. Серед класиків педагогіки, що приділяли увагу проблемі здоров'язбереження учнів, можна назвати П. Блонського, Л. Виготського, М. Пирогова, В. Сухомлинського, К. Ушинського.

Проте вищезазначені дослідження не вичерпують усіх питань збереження і зміцнення здоров'я школярів. На нашу думку, сьогодні недостатньо вивчено тематику місця і ролі уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу в збереженні здоров'я підростаючого покоління.

За останні десятиліття рівень здоров'я дітей, як показують дослідження вчених, неухильно знижується, що зумовлено впливом на дитячий організм численних соціально-гігієнічних і біологічних факторів. Аналіз структури захворюваності школярів за класами недуг виявив таке. Перше місце серед них займають хвороби органів дихання - 76 %. Цей рівень переважно формується за рахунок гострих респіраторних вірусних захворювань, грипу, ангіни, бронхіту. Подальші місця в структурі захворюваності учнів займають нервово-психічні дисфункції (37 %), порушення постави (30-40 %), надлишкова маса тіла (20 %) (Ващенко О.), зниження зору (1 клас - 3 % дітей, 3-4 класи - до 10 %, 7-8 класи - 16 %, старшокласники - 20 %) (Федорець М.), тобто так звані шкільні форми патології, що виникають під впливом факторів шкільного середовища. На думку науковців та практиків, погіршення здоров'я учнів викликають:

- обмеженість рухової активності (гіподинамія);

- низький рівень організації харчування;

- відсутність продуктивної системи служб лікарського контролю за станом здоров'я учнів;

- порушення фізіолого-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу;

- недосконалість навчальних програм і методик організації здоров'язбереження в освітній установі;

- збільшення обсягу навчальних навантажень на учня, яке призводить до перевтоми, стресів;

- недостатній рівень компетентності педагогів, батьків, керівників освітніх установ у питаннях формування, зміцнення і збереження здоров'я всіх суб'єктів системи освіти та ін.

Це ще раз доводить, що охорона здоров'я школярів вимагає від працівників освітніх установ пошуку ефективних шляхів вирішення цієї проблеми. Необхідно організувати таку навчальну діяльність, яка б допомогла як учневі, так і вчителеві зберегти здоров'я.

Раціональна організація уроку є серцевиною здоров'язбережувальної педагогіки, оскільки саме з організації навчання починається збереження здоров'я кожної дитини у навчальному закладі. Від правильної організації уроку залежить здатність тривалий час підтримувати розумову працездатність учнів на високому рівні й запобігати передчасній втомлюваності. Не можна забувати і про гігієнічні умови уроку, які впливають на стан здоров'я школярів і вчителя: провітрювання, вологе прибирання, освітлення, іонізація, ароматизація повітря, тепловий режим, відсутність монотонних звукових подразників, відповідність парт зросту і віку; ергономічність кольорового забарвлення навчального приміщення; тривалість застосування ТЗН згідно з санітарно - гігієнічними вимогами тощо.

Окрім цього, для успішного засвоєння школярами матеріалу та збереження їх здоров'я необхідно дотримуватися психолого-педагогічних умов організації уроку: використання ефективних методів навчання, різноманітних видів підтримки учнів, права вільного вибору, диференційованого підходу до дітей із різними можливостями, право вибору різних рівнів складності домашнього завдання, коментування правильності його виконання; профільна спрямованість; обсяг, робочий ритм з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей; оцінювання навчальної діяльності шляхом порівняння навчальних досягнень учня не з іншими, а з самим собою, тощо.

Найважливішим аспектом здоров'язбережувального уроку педагоги називають психологічний комфорт учнів і самого вчителя, атмосферу взаємодовіри, підтримки та успішності.

Починаючи від привітання і до останньої хвилини уроку, педагог має так організувати навчання, щоб не втрачати особистісно стимулюючого контакту з класом. Тобто спілкування має бути вмотивоване не тільки процесом праці, а й умінням відчути стан учня, його труднощі. Для школяра кожний урок має бути неповторним («урок краси», «урок несподіванок», «урок вільної творчості», «урок ділового співробітництва»), тобто цікавим і проходити «на одному подиху» [5].

Доброзичливість педагога, спокійна бесіда, увага до кожної дитини, позитивна реакція на бажання висловити свою точку зору, тактовне ви правлення поми лок, доречни й гумор, створення ситуації успіху, цінування особистості дозволяють позитивно налаштувати учнів на роботу, розкрити їх здібності. Це, у свою чергу, полегшує працю школярів, допомагає досягнути загальними зусиллями розумової радості, під час якої діти швидше і краще розуміють навчальний матеріал, ґрунтовніше запам'ятовують і довше пам'ятають, у них точнішим стає орієнтування на вимоги вчителя. На таких уроках зростає самоповага дітей. Чим вищий рівень самоповаги, тим краще людина вирішує проблеми у навчанні й особистому житті.

Окрім того, стан комфорту несе і для педагога відчуття задоволення власною діяльністю, народжує позитивні мотиви до її продовження, приводить до індивідуального особистісного росту.

Головна вимога до здоров'язбережувального уроку - не менше 50 % часу діти повинні знаходитися у стані рухової активності («паузи здоров'я», рухові дидактичні ігри та різноманітні активні дії, пересування дітей по класу, фізкультхвилинки, фітнес-данс тощо). Фізкультпаузи несуть значний оздоровчий ефект, а також є заходами активного відпочинку і підтримки високої працездатності (у тому числі розумової) протягом доби. Багатьма дослідниками встановлено, що в результаті рухової діяльності поліпшується мозковий кровообіг, активізуються психічні процеси, поліпшується функціональний стан центральної нервової системи.

Виняткове значення фізкультпаузи мають у роботі з молодшими школярами, котрі швидко втомлюються внаслідок одноманітної роботи. Внутрішнє гальмування призводить до зниження уваги учнів, а короткочасне виконання фізичних вправ викликає збудження в інших ділянках головного мозку, що сприяє відпочинку. Тому фізкультпаузи мають стати обов'язковим елементом кожного уроку. Згідно з рекомендаціями А. Г. Хрипкової, фізкультпаузи найкраще проводити в моменти максимального спаду працездатності й виникнення у дітей ознак стомлення:

- у 1-2 класах - через кожні 15-17 хв уроку (2 рази за урок);

- у 3-9 класах - на 20-25 хв уроку;

- при виконанні домашніх завдань учнями 1 -5 класів через кожні 30-40 хв роботи [1].

Чинниками зниження напруги, подолання перевтоми, активізації позитивних фізіологічних процесів в організмі школярів служить також наявність на уроці емоційних розрядок: жартів, посмішок, використання гумористичних картинок, приказок, афоризмів з коментарями, невеликих віршів, музично-ритмічних, емоційно-голосових вправ антистресової спрямованості. До змісту уроку обов'язково включаються елементи музикотерапії, ігротерапії, арт-терапії, казкотерапії тощо. За свідченнями науковців, музика, малювання, казка та гра поліпшують взаємодію між півкулями мозку, стимулюють їхню роботу. Так, права півкуля відіграє провідну роль у процесах інтерпретації почуттів, а ліва - розпізнає мовну інформацію. Позитивне емоційне збудження від прослуховування казки, виконання пісні, участі у грі поліпшує увагу, активізує взаємодію кори і підкірки, що стимулює інтелектуальну діяльність, підвищує працездатність.

Окрім того, такі види діяльності створюють духовну рівновагу та психічну гармонію. Усі завдання мають яскраво виражений емоційний ефект, інтелектуальне навантаження в інтерактивній формі. За таких умов освітній процес набуває творчого характеру. Включення дитини у творчий процес, пошук рішень сприяє її розвитку, знижуючи при цьому стомлення. Означене досягається ви користанням на уроках: різних завдань - вирішення проблемних ситуацій; упровадження цікавих завдань, домашніх завдань творчого змісту (скласти задачу, тест, придумати загадку, гру, кросворд, лото і под.); фантазування; методів, які підвищують активність і творче самовираження учнів,

- методу вільного вибору (вільна бесіда, вибір дії, способу дії, способу взаємодії, свобода творчості тощо); активних методів через вправляння (учні в ролі учителя, навчання дією, обговорення в групах, рольова гра, дискусія, семінар, учень як дослідник); методів, спрямованих на самопізнання і розвиток інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки і взаємооцінки. Щоб підтримувати емоційну активність учнів протягом уроку, важливо використовувати прийом контрасту: змінювати емоційно насичений фрагмент уроку спокійнішим епізодом, напружену колективну роботу - індивідуальними завданнями і т. ін.

Видатний фізіолог М. Є. Введенський визначив умови збереження працездатності школярів протягом уроку та робочого дня, назвавши їх «азбукою праці»:

1. У будь-яку працю потрібно входити поступово.

2. Дотримання принципу послідовності праці. Робота ривками, «за натхненням» не може бути ефективною.

3. Робота, сон, відпочинок, харчування повинні бути ритмічними, розміреними.

Щодо часового виміру уроку «азбука праці» діє таким чином: перші 10 хв відбувається входження в роботу, яке характеризується поступовим підвищенням працездатності дітей; наступні 25 хв – час найбільш продуктивної навчально-пізнавальної діяльності. На нього припадає інтенсивне засвоєння матеріалу, самостійна творчість учнів, розв'язання навчальних завдань. Останні 10 хв уроку - час поступового зниження працездатності учнів; у кінці уроку вони рефлекторно реагують на дзвінок як сигнал до відпочинку [7]

Ефективність здоров'язбережувальної організації уроку значною мірою залежить і від матеріального забезпечення. Однак для цього, на думку О. Савченко, клас має стати справжньою навчальною майстернею [8]. У першу чергу вона рекомендує для роботи в класі підготувати навчальне обладнання не тільки з позиції естетичного виховання, а й максимальної зручності для інтенсивної, різноманітної роботи учнів, що сприятиме збереженню їхнього здоров'я.

Отже, сучасний урок має бути здоров'язбережувальним, здоров'яформувальним, здоров'язміцнювальним, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів, навчання культури здоров'я на засадах розвитку життєвих навичок.

Подальшого наукового пошуку потребують питання особливостей створення умов ефективного впровадження здоров'язбережувальних технологій, підготовки та специфіки діяльності зі здоров'язбереження педагогічних працівників з учнями різного віку.
Список використаних джерел:

1. Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури. Бібліотека українських підручників [Електронний ресурс] / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - Режим доступу : Http://libfree. com/ 113759246_meditsinaosoblivosti_anatomiyi_ta_fiziologiyi_dityachogo_organizmu. html#499

2. Астахова О. В. Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра [Текст] / О. В. Астахова, С. М. Тихоплав // Початкова освіта та виховання. - 2011. - № 5. - С. 2-9.

3. Всесвітня декларація виживання, захисту і розвитку дітей [Електронний ресурс]. - Режим доступу : Http://zakon4.rada. gov. ua/laws/show/995_075

4. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р., № 651-ХМ [Текст] // Освіта України : нормативно - правові документи. - К. : Міленіум, 2001. - С. 103-126.

5. Коваль Л. Здоров'язберігаюча організація навчально-виховного процесу як пріоритет нового педагогічного мислення майбутнього вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / Л. Коваль. - Режим доступу : Http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Shps/2007_22-23/Koval_2007.pdf

6. Омельченко Л. П. Здоров'ятворча педагогіка [Текст] / Л. П. Омельченко, О. В. Омельченко. - Х. : Вид. група «Основа», 2008. - 205 с.

7.. Островерхова Н. Аналіз уроку: концепції, методики, технології [Електронний ресурс] / Н. Островерхова. - Режим доступу : Http://osvita. ua/school/theory/740/

8. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи [Текст] / О. Я. Савченко. - К. : Генеза, 1999. - 366 с.

9. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе [Текст] / Н. К. Смирнов. - М. : АПК и ПРО, 2002. - 121 с.


Автор статті: (до збірника матеріалів конференції)

Михайленко С. А. – вчитель початкових класів Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів

Голопристанської міської радиХерсонської області

Тел.. 0990090236
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx
2017 -> Закону України «Про вищу освіту»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка