Стратегічний аналіз: навчальний посібникСторінка182/182
Дата конвертації11.10.2019
Розмір3,45 Mb.
ТипПротокол
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   182
Таблиця 10.4 Матриця симптомокомплексів

Симптомо-комплекс

ІНДИКАТОРИ

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

123


Симтомокомплекс – це згруповані симптоми, які притаманні проблемній ситуації, яка склалась на підприємстві та в його зовнішньому середовищі. Він дає можливість обрати напрями діагностичного дослідження, в процесі здійснення якого будуть сформульовані проблеми. Вцілому, проаналізована анкетна інформація зі згрупуваними симптомами допомагає розробити програму діагностичного дослідження та розставити акценти за напрямами діагностичного аналізу. Приклад матриці симптомокомплексів наведено в табл. 10.5.

Особливо важливою є результативна стадія діагностичного аналізу. Саме на цій стадії проходить підсумкова оцінка проблем підприємства і узагальнення отриманих результатів аналізу та формується «дерево проблем». Керівники за напрямами діагностики виносять на загальне обговорення визначені проблеми підприємства та причини їх появи, а також пропонують до загального обговорення рекомендації щодо шляхів ліквідації наявних проблем, зменшення впливу основних загроз життєдіяльності та розвитку підприємства. Так, наприклад, першопричиною проблем, які вплинули на зменшення обсягів продажу та втрату ринкової частки, може бути проблема з організацією збутової діяльності, виробничі проблеми, перехід дистрибуційних підприємств на інші асортиментні групи, відсутність розробок адекватних вимогам споживачів.

Під час такого обговорення доцільно застосувати евристичні прийоми для формування нестандартних рекомендацій для перебудови стратегії підприємства в ринкових умовах, що склались на основі висновку-діагнозу.Таблиця 10.5. Матриця симптомокомплексів проблем маркетингово-збутової діяльності

Симптомокомплекс

Обсяги реалізації

Прибуток від реалізації готової продукції

Невиконані замовлення

Неліквідний асортимент

Збої у відвантаженнях

Необхідні запаси готової продукції

Рекламації

Дебіторська заборгованість

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

Наявність

Тренд

1

+++-
--++2

+++-
+-++3

+++-
+-++4

+++-
++++5

++++++++6

+++-
++++7

+-++++++


Якщо проблема правильно сформульована, то можна вважати її частково вирішеною. Не можна допускати узагальнюючих формулювань проблем. Наприклад, недоцільно формулювати проблеми наступним чином: “Організаційна структура управління підприємством не відповідає сучасним підходам до організації управління підприємством”. Таке формулювання проблеми, перекриваючи зміст всіх інших проблем, свідомо стає базовою проблемою. У той же час вона має занадто загальний характер. Отже, формування бази проблем є важливою і складною процедурою, так як передбачає редагування неупорядкованого переліку проблем. Дослідження вихідного переліку проблем припускає виключення зі списку однакових проблем за змістом, але різних за формулюванням. У результаті цього вихідний список перетворюється в базу проблем.

Формування тільки бази проблем є недоцільним, адже в такому випадку відсутній логічний і змістовний взаємозв’язок між вказаними проблемами. Перелік проблем слід трансформувати в «дерево проблем», яке дозволить побачити їх у взаємозв’язку. На основі цього можна зробити основні висновки за найбільш важливими та критичними «проблемними точками», які потребують негайного вирішення.

До переваг структуризації виявлених проблем за допомогою «дерева проблем» в рамках здійснення діагностики підприємства можна віднести:

1) відносну простоту й швидкість здійснення;

2) виділення базових проблем, що дає можливість сконцентрувати зусилля та ресурси на своєчасному вирішенні проблем відповідно до ієрархії їх виникнення;

3) спрямування аналітичних здібностей членів робочої групи та залучених експертів на конкретне формулювання проблем, допомагає визначити їх зміст та встановити бінарний звязок «причина-наслідок»;

4) можливість побудови логічно обґрунтованої схеми послідовності вирішення всієї сукупності виявлених проблем. Вирішення проблем починаться з кореневого рівня ієрархії «дерева проблем» з врахуванням того, що тільки після вирішення всіх проблем конкретного ПНЦ здійснюється перехід на інший рівень ієрархії «дерева проблем».

До числа основних недоліків структуризації виявлених проблем за допомогою «дерева проблем» відноситься:

1) можливість неповноти та недостовірності інформації, представленої робочою группою;

2) відсутність абсолютної впевненості, що експерти виявили всі основні проблеми та правильно визначили взаємозв’язки між ними;

3) орієнтація експертів на традиційні підходи до бачення проблем підприємств.

Після формування «дерева проблем» спеціалістами робочої групи готується презентація результатів діагностики підприємства. З власником обговорюється перелік осіб, які прийматимуть участь в цій презентації. Для них готуються папки з висновком-діагнозом підприємства, з якими вони повинні ретельно ознайомитись до дня презентації. Для презентації розробляються слайди для кращої наочності. Після представлення загального висновку-діагнозу проводиться дискусія, ведучим якої є керівник робочої групи. У процесі дискусії обговорюються питання, які виникли в ході ознайомлення з висновком-діагнозом.

Саме висновок-діагноз – є результатом здійснення проекту діагностичного аналізу підприємства, який представляє загальний опис проблем та причин їх виникнення.

У цілому, своєчасне виявлення проблем та причин їх виникнення дозволить власнику та керівникам підприємства: • оперативно відреагувати на «проблемні місця» та створити умови для їх подолання;

 • сформувати комплексне бачення ситуації, в якій знаходиться підприємство;

 • внести корективи в обрану стратегію підприємства;

 • здійснити, при потребі, реконструкцію підприємства;

 • підвищити адаптаційні можливості підприємства до умов ринкового середовища;

 • передбачити ризики та вчасно використати можливості для формування конкурентних переваг на ринку;

 • зміцнити конкурентноздатність підприємства.

Отже, висновок-діагноз – це основа для впровадження змін, які ліквідують виявлені проблеми з їх першопричинами для уникнення повторення в процесі господарювання. Проводячи аналогію між підприємством та будь-яким живим організмом, які відчувають необхідність в посиленні імунітету для своєчасного пристосування до зовнішніх умов, для можливості подальшого існування і розвитку в зовнішньому середовищі, слід пам’ятати про актуальність своєчасного подолання проблем для реалізації внутрішнього потенціалу і використання ринкових можливостей. В сучасних ринкових умовах, коли Україна є членом СОТ, та – в перспективі, членом Євросоюзу, діагностичний аналіз проблем підприємства для їх швидкого подолання стає ще більш актуальним. Він є додатковим інструментом підвищення адаптивності та ефективності управління підприємством, життєздатності та конкурентноздатності не тільки на внутрішньому ринку, але й на ринках близького та далекого зарубіжжя.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. У чому полягає сутність економічної діагностики? Яким є її функціональне призначення?

2. Що нового внесено у комплекс аналітичних робіт на підприємстві економічною діагностикою?

3. Яким є загальний порядок проведення діагностичного дослідження?

4. Які методи, прийоми та способи використовуються в економічній діагностиці?

     

Тестові завдання до теми:


 1. Презентація проекту діагностичного аналізу підприємства відноситься до наступної стадії:

а) організаційної;

б) технологічної;

в) підготовча;

г) результативна.


2. Складання загального плану та програми діагностичного аналізу підприємства відноситься до наступної стадії:

а) організаційної;

б) технологічної;

в) підготовча;

г) результативна.
3. Виявлення основних проблем підприємства та причин їх виникненнявідноситься до наступної стадії:

а) організаційної;

б) технологічної;

в) підготовча;

г) результативна.
4. Узагальнення отриманих результатів і формування «дерева проблем» відноситься до наступної стадії:

а) організаційної;

б) технологічної;

в) підготовча;

г) результативна.
5. Поняття «економічна діагностика» передбачає здійснення економічного аналізу, що досліджує:

а) зовнішнє середовище функціонування підприємства;

б) внутрішнє середовище функціонування підприємства;

в) зовнішнє і внутрішнє середовище функціонування підприємства;

г) комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.
6. За терміном проведення діагностичний аналіз розрізняють:

а) одночасний;

б) постійний;

в) періодичний;г) перспективний.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 ~ XIV //Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 14.

 2. Порядок подання фінансової звітності: Затверджено постановою Кабінету Miністрів України від 28.02.2000 р. № 419 / Все про бухгалтерський облік. - 2005. -№ 8. (із змінами та доповненнями).

 3. Афанасьєв М.В. Економічна діагностика: [навч. метод. посіб.] / М.В. Афанасьєв, Г.В. Білоконенко. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2007. – 296 с.

 4. Бланк И. А. Стратегия и практика управления фінансами / И.А. Бланк. - К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, СП «АДЕФ – Україна», 1996. - 351 с.

 5. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. / Є. Брігхем. - К.: Молодь, 1997. -1028 с.

 6. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навч. Посібник / Ю.В. Богоявленська - К.: Кондор, 2004. - 336 с.

 7. Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально-орієнтованій економіці: проблеми теоріїi методології: Монографія / Н.Г. Виговська. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 288 с.

 8. Василенко В.А. Стратегічне управління: Навчальний посібник / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 396.

 9. Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект. Монографія / М.П. Войнаренко, С.З. Мошенський, Н.А. Пономарьова. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 260 с.

 10. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вищашк., 1995.- 302 с.

 11. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000.- 260 с.

 12. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік / С.Ф. Голов, В.І. Єфименко. - К.: ТОВ «Автоштерсервіс», 1996. - 544 с.

 13. Головко Т. В., Сагова СВ. Стратегічний аналіз; Навч.метод. посібник для самост. вивч. дисципліни/ За ред. д-ра економ. наук, проф. М. В. Кужельного. - К.: КНЕУ, 2002,-198 с.

 1. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник / П.Л. Гордієнко. - К.: Алерта, 2006. - 404с.

 2. Економічний аналіз: Практикум. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 232с.

 3. Кривов‘язюк І. В. Економічна діагностика підприємства : теорія, методологія та практика застосування: [монографія] /І.В. Кривов‘язюк. ‑ Луцьк ‑ «Надстир‘я» ‑ 2007.‑ 260 с.

 4.      Комир Н.В. Диагностика внешнеэкономической деятельности предприятия с учетом влияния его конкурентных преимуществ // Управління розвитком Харківський національний економічний університет : Міжнародна науково-практична конференція [„Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в сучасних умовах”], (Харків 3-4 листопада 2006 р.) – Х.: Вид. ХНЕУ, 2006. – С. 48-49.

 5.    Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємств : формування та розвиток : [монографія] / Т.В Калінеску., Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ :. Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 272 с.

 6.     Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово- економічної стійкості підприємства : [монографія] / Л.А. Костирко – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 336 с.

 7. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: [підручник] / М.М. Мартиненко, І.А.Ігнатьєва. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.

 8. Мошенський С.З. Економічний аналіз: [підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704 с.

 9. Проблеми развития теории бухгалтерского учета, анализа и контроля: Монография.- Брест-Житомир: ЖГТУ, 2004. - 256 с.

 10. Редченко К. I. Стратегічний аналіз у бізнесі. Навч. Посібник / К.І. Редченко. - вид. 2-е, доп., -Львів: Новий Світ - 2000, 2003 - 272 с.

 11. Сич Є.М. Стратегічний аналіз. Навчальний посібник / Є.М. Сич, О.В. Пилипенко, М.С. Стасишин. – К.; Каравела, 2015 – 304 с.

 12. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов: Пер. с 9-го англ. изд. / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – М.: ИНФРА-М, 2000.

 13. Фаріон І. Д. Практикум з курсу «Стратегічнийаналіз» / І.Д. Фаріон, В.А. Чичун. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 473 с.
1 Диверсифікація - (лат. diversus - різний і лат. facere - робити) процес розвитку діяльності підприємства, пов’язаний із збільшенням діапазону видів та проникненням в нові сфери діяльності, освоєнням нових виробництв, розширенням асортименту товару, що включає не тільки диверсифікацію

товарних груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності на нові та не пов’язані з основними видами діяльності фірми.

2 Синергі́я (від грец. συνεργία — (грец. σύν) разом; (грец. ἔργον) той, що діє, дія) — це сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їхньої суми.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
2018 -> Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
2018 -> Теорії кооперації та інтеграції
2018 -> Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
2018 -> Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
2018 -> Національна академія внутрішніх справ україни
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   182


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка