Статут комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладуДата конвертації05.04.2020
Розмір201 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора Департаменту – начальник управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна

Харківської міської ради

___________ В.М.Солошкін

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту культури

Харківської міської ради

____________С.І. Бабицька

ПОГОДЖЕНО

Начальник Відділу культури

по Новобаварському району

Департаменту культури

Харківської міської ради

____________ Г.С. РукавицинаСТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПОЧАТКОВОГО

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 4

ім. М.Д. ЛЕОНТОВИЧА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Харків – 2017


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут визначає юридичний статус, предмет діяльності, основні завдання КОМУНАЛЬНОГО ПОЧАТКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 4 ІМ. М.Д. ЛЕОНТОВИЧА» (надалі – Заклад), який перейменований рішенням 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011 р. №571\11 «Про перейменування установ та закладів культури, які знаходяться у комунальній власності міста Харкова» з комунального закладу культури Дитяча школа мистецтв № 4 ім. М.Д. Леонтовича. Заклад належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, здійснює навчання і виховання учнів у позаурочний та позанавчальний час.

1.1. Заклад підпорядкований та підзвітній Департаменту культури Харківської міської ради, Відділу культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради.

1.2. Засновником Закладу є Харківська міська рада (далі - Засновник).

1.3. Власником майна є територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради (далі – Власник).
1.4 Заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, кутовий штамп, бланк з власною назвою.

1.6. Заклад утримується за рахунок бюджету міста Харкова, кошти якого є джерелом доходів Закладу.
1.7. Заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов′язаних з ними осіб. Доходи Закладу використовуються виключного для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.8. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання) (зі змінами), актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Харківського міського голови, наказами та розпорядженнями Департаменту культури Харківської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.9. Заклад надає державні гарантії отримання початкової спеціалізованої мистецької освіти через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.10. Мова навчання у Закладі визначається Конституцією України і відповідними законами України.

1.11. Найменування Закладу:

1.11.1. Повна назва:

- українською мовою – КОМУНАЛЬНИЙ ПОЧАТКОВИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 4 ІМ. М.Д. ЛЕОНТОВИЧА»;

- російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ НАЧАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ИСКУССТВ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4 ИМ. Н.Д. ЛЕОНТОВИЧА».

1.11.2. Скорочена назва:

- українською мовою - КПСМНЗ «ДШМ № 4 ІМ. М.Д. ЛЕОНТОВИЧА»;

- російською мовою - КНСУЗИ «ДШИ № 4 ИМ. Н.Д. ЛЕОНТОВИЧА».

1.12. Юридична адреса: 61004, м. Харків, вул. Конєва, буд. 17.


2. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад належить до позашкільної освіти сфери культури і несе відповідальність перед суспільством і державою за відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим, психофізіологічним особливостям учнів, якісне засвоєння ними змісту мистецької освіти з урахуванням їх індивідуальних можливостей.

2.2. Заклад самостійний в організації навчально-виховного процесу, діє з урахуванням місцевих соціально-економічних, національних та регіональних особливостей.

2.3. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.4. Основними завданнями Закладу є:


 • виховання громадянина України;

 • вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних

звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму,

любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

 • естетичне виховання дітей та юнацтва;

 • навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян

різних видів мистецтва;

 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного

розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; • пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і

талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;

 • задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.5. Структура Закладу та його підрозділи визначаються Закладом самостійно.

2.6. З метою виконання завдань, що стоять перед Закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів i здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (художнє, хореографічне, театральне, хорове, естрадне та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, вокально-хоровий, образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури, ліплення, класичного танцю, народного танцю та інші).

2.7. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи (групи), що працюють на засадах самоокупності. Для організації навчальних занять груп використовується матеріально-технічна база школи. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються директором Закладу. Напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір батьківської плати за навчання визначаються та затверджуються директором Закладу.

2.8. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається Закладом самостійно після погодження з Департаментом культури Харківської міської ради.

2.9. Заклад може створювати асоціації та інші організаційні структури за згодою Департаменту культури Харківської міської ради.

2.10. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

2.11. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених договорів із зазначеними закладами та установами.

2.12. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих

уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується директором Закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам інших навчальних закладів, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.13. Заклад може організовувати та проводити музичні конкурси, фестивалі, огляди творчої майстерності та інші видовищно-розважальні заходи за згодою Департаменту культури Харківської міської ради.

2.14. Право вступу до Закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до Закладу в порядку, встановленому для громадян України.

2.15. Приймання учнів до Закладу може здійснюватися протягом навчального року як на позаконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у Закладі та копія свідоцтва про народження. Порядок i строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою Закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора Закладу. У разі переводу з іншого початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу до пакету документів додається академічна довідка (форма Ф–10).

2.16. Вік вступників та термін навчання визначаються педагогічною радою Закладу відповідно до Типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України, або обраних Закладом для організації навчально-виховного процесу.

2.17. Документація Закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

2.18. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором Закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом педагогічних працівників.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Заклад може працювати за окремим планом (розписом), затвердженим директором Закладу.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. У разі екологічного, соціального, побутового лиха та та ін., в тому числі епідемій, Заклад може працювати за особливим режимом роботи, встановленим відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, який погоджується з органами санітарно-епідеміологічної служби.

3.3. Заклад працює за річним планом роботи.

3.4. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за навчальними планами, затвердженими Департаментом культури Харківської міської ради, розроблених на основі Типових навчальних планів та програм, затверджених Міністерством культури України.

3.5. Закладом можуть складатися експериментальні навчальні плани з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів може здійснюватися виключно за спільним рішенням Міністерства культури України та Національної академії педагогічних наук України.

3.6. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: • уроки (індивідуальні та групові ;

 • репетиції;

 • перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;

 • лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

 • позаурочні заходи.

3.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, переглядів навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або (та) відділами Закладу.

3.8. Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в школі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює школа, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:


 • віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

 • віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

 • старшого віку - 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником директора Закладу з навчально-виховної роботи.

3.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.10. Середня наповнюваність груп у Закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані школою для організації навчального процесу.

3.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджена Міністерством культури України.

3.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок.

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.13. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором Закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

3.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із Закладу або переведення до груп, що працюють на засадах самоокупності (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора Закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.15. Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити, надається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для комунальних навчальних закладів здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

3.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок.

3.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, надається довідка про навчання в Закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів).
3.18. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом або грамотою.

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

3.19. За рішенням директора Закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності - одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.20. Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є: • учні;

 • директор, заступники директора;

 • викладачі, концертмейстери;

 • бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні Закладу мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей,

обдарувань, уподобань та інтересів;

 • добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

 • навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних

інструментах;

 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчальною базою Закладу;

 • участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах,

виставах тощо;

 • повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

 • вільне вираження поглядів, переконань;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом внутрішньо шкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом директора.


4.4. Учні Закладу зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

 • підвищувати загальний культурний рівень;

 • дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

 • дбайливо ставитися до комунального, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися вимог Статуту.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в школі. Педагогічним працівником Закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

4.6. Педагогічні працівники школи мають право на: • внесення керівництву Закладу та органам управління культурою

пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку, що діють у Закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах,

пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з

учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;

 • надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано,

відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів

відповідно до їх задатків та запитів;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями

морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;


- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків

(журнали, плани роботи, характеристики, відомості про успішність учнів класу тощо);- проводити батьківські збори класу;

- дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила

внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

- дотримуватися вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань,

відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;- контролювати своєчасне надходження батьківської плати за навчання;

- за рішенням адміністрації виходити на заміну відсутнього педагогічного працівника;

- у канікулярні дні, що не збігаються з щорічною основною відпусткою, педагогічні працівники можуть поза методичною роботою залучатися до участі в підготовці школи до нового навчального року;

- виконувати накази і розпорядження керівників школи, органів

управління, до сфери управління яких належить Заклад.

4.8. Викладачі, концертмейстери школи працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором або заступником директора з навчально-виховної роботи.

4.9. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Закладу встановлюється директором згідно із законодавством України.

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників Закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється пропорційно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам відділів (відділень) здійснюється доплата в розмірі 10-15 відсотків від тарифної ставки з урахуванням підвищень, відповідно до чинного законодавства.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в Закладі у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється директором Закладу.

Оплата праці працівників школи здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:


 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів

громадського самоврядування Закладу;

 • звертатися до органів управління культурою, керівників Закладу та

органів громадського самоврядування Закладу з питань навчання та виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

 • захищати законні інтереси учнів в органах громадського

самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

5.1. Керівництво Закладом здійснюється директором, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш, як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України, який призначається на посаду директором Департаменту культури Харківської міської ради за контрактом та звільняється з посади в порядку,визначеним чинним законодавством України.

5.2. Заступник директора з навчальної роботи, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад в порядку, визначеним чинним законодавством України.

5.3. Директор Закладу:


 • здійснює поточне керівництво Закладом;

- забезпечує виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказів Департаменту культури Харківської міської ради, Відділу культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради;

- забезпечує ефективне використання та збереження закріпленого за Закладом комунального майна;

- вживає заходів по створенню на кожному робочому місці умов праці,відповідно до вимог нормативних актів;


 • додержується умов Колективного договору;

 • своєчасно подає органам управління, яким підконтрольний Заклад

(п.1.1. Статуту) та іншим контролюючим органам встановленні показники статистичної та бухгалтерської звітності, а також інші необхідні відомості про роботу та стан Закладу з питань, що відносяться до їх компетенції;

- надає подання до Департаменту культури Харківської міської ради щодо призначення на посади або звільнення з посад заступників директора; • призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу;

 • створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм,

якістю знань, умінь та навичок учнів;

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

- забезпечує дотримання вимог діючого законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;


 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами

Закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу, укладає договори з юридичними та фізичними особами, видає доручення; • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Закладу відповідно до законодавства;

 • представляє Заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях, в судових, контролюючих та правоохоронних органах;

 • забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи,

звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об'єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей. Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті або передбачений законодавством, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді. У визначеному розпорядженням Харківського міського голови порядку підготовлені проекти відповідей на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів погоджує з Юридичним департаментом Харківської міської ради;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок,працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;


 • видає у межах своєї компетенції накази, які обов’язкові для

виконання всіма робітниками і контролює їх виконання;

 • застосовує заходи заохочення, дисциплінарні стягнення до

працівників Закладу;

 • затверджує посадові обов’язки працівників Закладу.

5.4. Відповідальність директора Закладу:

 • при невиконанні або неналежному виконанні директором Закладу

своїх повноважень, передбачених цим Статуту та встановленних чинним законодавством України, директор Закладу несе відповідальність у встановленому порядку.

5.5. Директор Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладом.

За відсутності директора обов'язки голови виконує заступник директора з навчально-виховної роботи.

Обов'язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів Закладу, який обирається строком на один рік.

5.6. Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників Закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.7. Педагогічна рада Закладу: • розглядає план навчально-виховної і методичної роботи Закладу;

 • обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-

виховної і методичної роботи;

 • заслуховує та обговорює доповіді, звіти директора Закладу, його

заступників, керівників відділів (відділень), та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в Закладі;

 • розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних

документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи Закладу;

 • визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

 • приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення школи,

переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення повторних іспитів, виключення учнів із Закладу, нагородження Похвальними листами, грамотами тощо;

 • обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок i строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

 • вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.8. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.9. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори трудового колективу.

5.10. Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в період між загальними зборами.

Кількість членів ради Закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

До складу ради Закладу делегуються завідуючі відділами, відділеннями, представники громадських організацій та керівництва школи.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються протоколами.

5.11. У Закладі, за рішенням загальних зборів або ради Закладу, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5.12. Директор Закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, Положенню про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури України та цьому Статуту.

5.13. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділи, відділення, керівники (завідуючи) яких затверджуються наказом директора Закладу.

Відділи, відділення сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.6. ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Харкова, а також батьківської плати за навчання учнів. Основним джерелом фінансування Закладу є кошти бюджету міста Харкова.

6.2. Головним розпорядником коштів Закладу є Департамент культури Харківської міської ради.

6.3. Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється через Централізовану бухгалтерію Відділу культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6.4. Кошторис навчального закладу формується Відділом культури по Новобаварському району, затверджується Департаментом культури Харківської міської ради.

6.5. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, охорону праці, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

6.6. Фінансування Закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

6.7. Бюджетне фінансування Закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у Закладі додаткових джерел фінансування.

6.8. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Закладу та інші джерела фінансування не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

Кошти міського бюджету на утримання навчального закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках Відділу культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

6.9. Розрахунок навчальних годин по Закладу складається на плановий контингент учнів, установлений Департаментом культури Харківської міської ради, у відповідності до навчальних планів, за якими працює Заклад.

6.10. Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

- штатний розпис, затверджений Департаментом культури Харківської міської ради;

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин;

- фонд оплати праці завідуючих відділами (відділеннями) – 10-15%

від тарифної ставки з урахуванням підвищень;

- фонд матеріального заохочення (не менше 2% від фонду оплати

праці);


- доплата (надбавка) за почесне (вчене, наукове) звання;

- сума грошової винагороди та матеріальної допомоги у розмірах,

визначених 57 статею Закону України «Про освіту» та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

6.11. Розмір оплати за навчання учнів визначається Закладом самостійно, відповідно до діючого законодавства України в порядку, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Додаткові пільги з батьківської плати за навчання визначаються відповідно до чинного законодавства України.

6.12. Додатковими джерелами формування коштів школи є: • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до

законодавства України;

 • кошти гуманітарної, спонсорської, благодійної допомоги;

 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,

установ, організацій та окремих громадян;

 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

6.13. Заклад є комунальною бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи Закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних школою від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, звільняються від оподаткування.

6.14. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту.

6.15. Бюджетні кошти на утримання Закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел фінансування, зараховуються та зберігаються на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

6.16. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у Закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

7. МАЙНО ЗАКЛАДУ

7.1. Майно Закладу складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається на балансі Відділу культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради.

7.2. Майно Закладу є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова в особі Харківської міської ради та належить Відділу культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради на праві оперативного управління на підставі укладеного договору з управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

7.3. Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

7.4. Заклад забезпечує навчально-методичною, музичною літературою учасників навчального процесу.

7.5. Заклад має право:


 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він

розташований;

 • розвивати власну матеріально-технічну базу;

 • користуватися майном;

 • виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавсту

України та Статуту Закладу.

7.6. Відділ культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради має право, за відповідним клопотанням закладу, здійснювати всі дії, пов’язані з володінням і користуванням майном Закладу, а також здійснювати передачу в оренду та списання майна Закладу згідно із законодавством України та за погодженням з Департаментом культури Харківської міської ради і з дозволу управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

7.7. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.8. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

8.1. Заклад має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів за згодою Департаменту культури Харківської міської ради.

8.2. Заклад має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

9.1. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність, що встановлена органом державної статистики.

Відомості, які не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані за вимогою органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Закладу.

9.2. Контроль, перевірку та оцінку діяльності Закладу здійснюють фіскальна служба, державні органи, що здійснюють нагляд за санітарною, протипожежною та екологічною безпекою, дотриманням норм охорони праці, органи Державної казначейської служби України, інші органи у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

Засновник має право проводити планові та позапланові перевірки діяльності Закладу.

9.3. Органи, які контролюють окремі сторони діяльності Закладу, здійснюють повноваження в межах компетенції, що встановлена законодавством України.

Заклад має право не виконувати вимоги цих органів, якщо вони виходять за межі їх повноважень.

9.4. Заклад здійснює облік перевірок в журналі відвідування представників органів контролю з обов’язковим зазначенням в цих журналах строків та мети відвідування, посади і прізвище представника, який обов’язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова представника органу контролю підписатися у зазначеному журналі є підставою для не допуску його для проведення перевірки.

9.5. Заклад має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок протягом 30 днів від їх початку.

Дії посадових осіб, які здійснюють інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.6. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше, ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

10.1. Реорганізація або ліквідація Закладу здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Засновник.

10.2.1. Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

10.2.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

10.2.3. У разі припинення Закладу як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Харкова.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

10.4. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення її з Державного реєстру України.

10.5. Працівникам, що звільняються або переводяться у разі реорганізації або ліквідації Закладу, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до діючого законодавства України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.11.1. Даний Статут набуває чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка