Стан і підходи до громадянської освіти в україні


Національна доктрина розвитку освітиСторінка7/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
Національна доктрина розвитку освіти

 (2002


 вбачає мету державної

політики щодо розвитку освіти у «створенні умов для розвитку особистості і

творчої

 кожного громадянина України, вихованні покоління людей,

здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й при-

множувати цінності національної культури та громадянського суспільства, роз-

вивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову

державу як невід

 складову європейської та світової спільноти».

 У доктрині

підкреслюється значення освіти для формування цінностей громадянського суспі-

льства, а також необхідність виходити за межі національного громадянства і ви-

ховувати в молоді відчуття приналежності до європейської та світової цивілізації.

Важливим щодо завдань і змісту громадянської освіти є положення про те, що

держава повинна забезпечувати виховання особистості з демократичним світо-

глядом, яка орієнтується в реаліях і перспективах

 динаміки, під-

готовлена до життя і праці у світі, що змінюється, є

 на

ринку праці.
Значну увагу в доктрині приділено національному характеру освіти і націо-

нальному вихованню, метою якого є «виховання свідомого громадянина, патріо-

та, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних

взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити і громадянському

суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-

естетичної, трудової, екологічної культури».

 Громадянське виховання разом з

патріотичним розглядається як складова національного виховання.

Підкреслюється в доктрині й завдання виховання відповідальних громадян:«Передумовою утвердження розвинутого громадянського суспільства є

підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей,

здатних до співпраці,

 взаємодії, які мають почуття відповідаль-

ності за долю країни,

 соціально-економічне процвітання».

Важлива роль відводиться освіті як чиннику формування нової ціннісної си-

стеми суспільства, яка має бути

 «відкритою, варіативною, ... толерантною, зда-

тною забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспіль-

ство на засадах прав особистості, зменшення соціальної нерівності».

Таким чином, аналіз документів, що складають правову основу сучасної

освітньої політики в Україні, дозволяє зробити деякі висновки.

Основи сучасного розуміння громадянської освіти закладались на початку

90-х років у контексті визначення демократичних принципів і засад освіти і вихо-

вання особистості в умовах незалежної України. Наприкінці XX - на початку XXI

ст. ідея громадянської освіти поступово розвивалась і збагачувалась у таких на-

прямах:


 і конкретизовано мету формування громадянина України, як

важливу складову загальних цілей сучасної освіти;

- розкриті основні завдання виховання громадянина, серед яких засвоєння шко-

лярами соціальних знань, формування компетентностей,

 значущих

установок особистості;

- визначено поняття „громадянської освіти" й деякі основні її характеристики;

- окреслено компоненти та визначено пріоритети змісту громадянської освіти;

- наголошено на необхідності демократизації шкільного життя та зв'язку школи

з громадою;

 доцільність розвитку та запровадження активних і особистісно-

орієнтованих методик і технологій навчання і виховання.

Визначені в основних нормативно-правових актах засади, принципи розвитку

освіти - плюралізм, полікультурність, багатоманітність, толерантність, колективні

та індивідуальні права та обов'язки, свободу, соціальну справедливість, самоусві-

домлення (національне, європейське, глобальне) та інші, є ключовими поняттями

демократичної громадянської

 Вони відповідають як національним пріо-

 Ьу

 Еигоре


 іп

 15 -17


 2000.

 Соипсії


 Еигоре.

 (2000)


40.


ритетам, так  загальносвітовим та європейським стандартам у галузі громадянсь-

кої освіти.

Аналіз вищеназваних нормативно-правових актів і Концепцій

громадянської освіти й громадянського виховання дозволяє визначити зміст гро-

мадянської освіти, що забезпечує формування громадянської компетентності осо-

бистості, як сукупність:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка