Стан і підходи до громадянської освіти в україні


Роздліл  Напрями вдосконалення системи громадянської освіти в УкраїніСторінка22/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Роздліл

 Напрями вдосконалення системи громадянської освіти в Україні

для забезпечення ефективного формування громадянської компетентності

26Проведений аналіз дозволив робочій групи сформулювати наступні рекоме-

ндації щодо розвитку і вдосконалення системи громадянської освіти в загально-

освітній школі України в таких напрямах.

І. Вдосконалення змісту освіти

 У

 початковій школі

 доцільно розділити

 та природо-

знавчий компоненти. Це дасть можливість більш повної реалізації завдань грома-

дянської освіти і забезпечення наступності між початковим (галузі „Людина і су-

спільство" і „Людина і природа»), і основним та старшим ступенями школи (га-

лузі „Суспільствознавство" і „Природознавство").

1.2.

 В основній школі

 для забезпечення наступності, системності та безпере-

рвності громадянської освіти доцільним було б введення у 7-9 класах в інваріант-

ну частину навчального плану предметів громадянознавчого змісту. Наприклад,

це могли б бути у 7-8 класах — окремий курс громадянської освіти, а у 9 класі -

початковий громадянознавчий правовий курс - «Практичне право». За цих умов

зміст освіти в основній школі буде відповідати вимогам стандарту щодо форму-

вання компетентного громадянина.

1.3. За умов введення названих вище

 курсів


 на старшо-

му ступені

 навчання є доцільним додати до освітньої галузі «Суспільствознавст-

во» (наприклад, у доповнення до предмету «Людина і світ» у

 класі) системати-

чні курси основ «Політології» та «Соціології» з урахуванням профілю навчально-

го закладу, спецкурси та факультативи з громадянської освіти. Бажано також по-

силити увагу до громадянознавчих аспектів при вивченні курсів «Основи право-

знавства», «Основи економіки», «Основи філософії».

Додаткові можливості щодо громадянської освіти надає профільне навчан-

ня, а саме соціально-гуманітарний напрямок, який об'єднує історичний, правовий,

філософський та економічний профілі, однак це питання потребує окремого спе-

ціального дослідження і розробки.

При розробці відповідних курсів поглибленого змісту, елективних і факуль-

тативних бажано насамперед пропонувати учням програми громадянознавчого

змісту, наприклад «Права людини», «Культура толерантності», «Громадянське лі-

дерство», «Основи демократії», «Громадянин і влада», «Громадянське суспільство

в Україні» тощо.

 При доопрацюванні Державного стандарту освіти і навчальних програм

предметів треба збалансувати зміст освіти з точки зору представлення у ньому

політологічних, соціологічних, правових та економічних знань і відповідних

умінь, що потребує формування громадянської компетентності з урахуванням ві-

кових особливостей учнів. Лише у такому випадку може бути забезпечений ба-

ланс між формуванням в учнів громадянських знань і умінь.

1.5. При доопрацюванні типового навчального плану загальноосвітніх на-

вчальних закладів ("Старша школа у структурі

 врахувати, що предме-

ти (курси) такі, як правознавство, економіка, людина і світ і філософія, не можуть

бути поєднані в групу під назвою «Громадянська освіта». На наш погляд, таке по-

єднання є

 і назву громадянська освіта треба зняти, оскільки вона

не відображає зміст предметів, що поєднані.

271.6. Для забезпечення наскрізного міжпредметного підходу до розв'язання

завдань громадянської освіти вважаємо за необхідне корегування та узгодження

змісту освіти, навчальних планів та програм з метою орієнтації на формування

громадянськості учнів вже існуючих шкільних предметів. Одним з можливих

шляхів розв'язання вищезазначених проблем змісту освіти є введення до нього

необхідних елементів та акцентування громадянознавчих підходів у змісті навча-

льних програм, підручників, посібників та інших засобів навчання.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка