Стан і підходи до громадянської освіти в україніСторінка21/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
у правовій сфері суспільного життя

 та послідовно обстоюва-

ти свої права, застосовувати процедури і технології захисту власних інтересів,

прав і свобод та прав і свобод інших громадян, виконання громадянських

обов'язків в межах місцевої громади, держави та її політичних інститутів, ви-

користовувати способи діяльності й моделі поведінки, що в межах чинного

законодавства України, відповідають інтересам

 особистості та

захищають її права людини і громадянина);

у соціальній сфері суспільного

 стереотипи, войовничий націо-

налізм, расизм та нетерпимість, йти на компроміси з різними етнічними, релі-

гійними групами заради соціального миру в державі; робити свідомий вибір,

ефективно спілкуватися, розробляти стратегію прийняття рішення з ураху-

ванням норм і цінностей громадянського суспільства в складних ситуаціях

особистого та громадського життя, застосовувати демократичні технології

прийняття індивідуальних та колективних рішень, враховуючи власні інтере-

си, інтереси і потреби інших громадян, представників певної спільноти, сус-

пільства та держави, брати участь в самоорганізації, самоуправлінні дітей та

молоді);

в економічній сфері суспільного життя

 (реалізовувати та відстоювати свої

права як суб'єкта ринкових відносин, споживача і платника податків, встано-

влювати і розвивати партнерські економічні стосунки, орієнтуватись в умовах

вільного ринку).

не достатньо

 громадянські цінності:

 почуття власної гідності, терпимість до людей, що мають

відмінні погляди і переконання, бережливе ставлення до природи;

б)

 демократичні:

 відчуття власної гідності, шанування прав людини і свободи

особистості як абсолютної цінності; солідарність, захист довкілля, лояльне і

одночасно вимогливе ставлення до влади; активна громадянська позиція, впе-

вненість у своїй спроможності впливати на життя суспільства; повага до інте-

ресів та прав інших, самобутності великих і малих народів, толерантність;

в)національні:

 обов'язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьків-

щиною, державою.

Це призводить до переривання наступності у формуванні громадянської

компетентності учнів на цьому етапі (7-9 класи) навчання.

Аналіз стандартів старшої школі

 свідчить, що провідною освітньою галуз-

зю, де найбільш повно представлено зміст громадянської освіти, є "Суспільство-

знавство". З поміж інших галузей дещо виокремлюється освітня галузь „Мови і

літератури", в якій громадянознавчий зміст репрезентовано більшою мірою. Всі

інші галузі недостатньо інтегрують елементи змісту громадянської освіти.

У системі громадянських знань що мають засвоїти учні в межах галузі „Су-

спільствознавство", відбитих у стандарті, переважають політологічні. Відповідно

бракує соціальних, економічних та правових знань.

У порівнянні з визначеним нами змістом поняття „громадянська компетент-

ність учнів" знання, істотно переважають таку складову як уміння. Відповідно

значна кількість умінь, що потрібні компетентному громадянину залишається по-

за увагою стандарту, насамперед практичні уміння, пов'язані із досвідом

25 дії та активною життєвою позицією учня в житті і навчанні. З іншого бо-

ку, передбачена стандартом система

 знань не завжди спрямо-

вана на формування громадянознавчих умінь в повному обсязі.

У стандарті недостатньо віддзеркалений емоційно-ціннісний компонент

змісту громадянської освіти.

Аналіз програм для старшої школи з „Історії України", „Всесвітньої

„Основ правознавства", курсу „Людина і світ",

 „Іноземні мови",

„Українська мова і література" свідчить, що їхній зміст в основному співпадає зі

Державним стандартом освіти і дозволяє вирішити завдання з формування гро-

мадянської компетентності учнів.

Зауважимо, що громадянознавчий зміст в основному включений до предме-

тів освітньої галузі „Суспільствознавство", зокрема це такі предмети як «Історія

України», «Всесвітня історія», «Правознавство», «Основи економіки», «Основи

правознавства», «Людина і світ», «Основи економіки», «Основи філософії». Су-

купність цих предметів значною мірою розв'язує завдання виховання компетен-

тного громадянина.

Водночас проведене вивчення навчальних програм старшої школи свід-

чить, що в них не представлені:

знання про систему соціального забезпечення і соціального захисту;

такі типи умінь: у політичній сфері суспільного життя

 (застосовувати спо-

соби та стратегії взаємодії з органами державної влади на користь собі та

громадянському суспільству, використовувати засоби громадського впливу

на владні структури, ініціювати громадську активність);

 у правовій сфері сус-

пільного життя

 (реалізовувати та послідовно обстоювати свої права, застосо-

вувати процедури і технології захисту власних інтересів, прав і свобод та

прав і свобод інших громадян, виконання громадянських обов'язків в межах

місцевої громади, держави та її політичних інститутів, використовувати спо-

соби діяльності й моделі поведінки, що в межах чинного законодавства Укра-

їни, відповідають інтересам

 особистості та захищають її права

людини і громадянина);

 у

 сфері суспільного життя

стратегію прийняття рішення з урахуванням норм і цінностей громадянського

суспільства в складних ситуаціях особистого та громадського життя, застосо-

вувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи

власні інтереси, інтереси і потреби інших громадян, представників певної

спільноти, суспільства та держави, брати участь в самоорганізації, самоупра-

влінні дітей та молоді);

 в економічній сфері суспільного життя

 (реалізовувати

та відстоювати свої права як суб'єкта ринкових відносин, споживача і платни-

ка податків, встановлювати і розвивати партнерські економічні стосунки, орі-

єнтуватись в умовах вільного ринку).

не ставиться як пріоритетне завдання формування громадянських цінностей і

ставлень.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка