Стан і підходи до громадянської освіти в україніСторінка17/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
а) політологічні

про політичний устрій суспільства, життя в умовах тоталітаризму, демокра-

тії, політичну систему, політику і ідеологію, механізми функціонування по-

літичної системи та влади в Україні, етику політичної діяльності;

- про політичну сферу та її роль у житті суспільства;

- про структуру, роль органів, інститутів державної влади, їх співвідношення

з діяльністю політичних рухів, партій та громадських об'єднань;

19- про участь громадян у соціально-політичному житті, про участь молоді у

розв'язанні громадських проблем, молодіжний рух в Україні та світі, основ-

ні процедури, за якими можуть взаємодіяти громадянин і держава;

про особливості організації та здійснення

 влади та місцевого са-

моврядування;

про міжнародні організації;

- про глобальні проблеми сучасності, єдність і зростання взаємозалежності

сучасного людства, причини загострення стосунків в системі "людина - су-

спільство - природа";

про сутність громадянського суспільства, громадянський мир і співробіт-

ництво, співжиття в громадянському суспільстві; принципи і цінності де-

мократичного громадянського суспільства, політичне життя громадянського

суспільства;

про плюралізм та роль

 в демократичному суспільствів) правові

про роль права як чинника впорядкування суспільних відносин, правомірну

і неправомірну поведінку, правопорушення і юридичну відповідальність;

про громадянство України, правовий статус громадян України, основні пра-

ва, свободи громадян та засоби їх захисту, обов'язки громадян;

 економічні

про сутність економічних рішень;

- про зайнятість та безробіття;

- про податкову систему;

- про професійну культуру та її складові елементи: культуру праці, профе-

сійну творчість, професійну етику;

- про шляхи та форми професійної освіти і працевлаштування;

про активне оцінювання майбутньої професійної діяльності;є) соціальні (людинознавчі)

про комунікативні стратегії, стереотипи, дискримінацію, про стратегії спів-

праці;

про культуру мовлення, аргументоване усне та письмове висловлення своїхсуджень щодо прочитаного;

про соціальне партнерство, соціальні групи, взаємодію різних соціальних

груп, соціальні конфлікти, соціальну структуру українського суспільства;

про соціальну захищеність;

соціальну відповідальність;

про міжнаціональні відносини, шкідливість міжнаціональних упереджень,

сутність, наслідки геноциду і ксенофобії;

- про етику сімейних відносин;

- про фізичне та соціальне здоров'я людини.

Громадянські уміння,

 що входять до змісту освітніх галузей стандарту ста-

ршої школи, можуть бути класифіковані таким чином:

а) у політичній сфері суспільного життя

-

 розуміти основний зміст новин, що повідомляються, пізнавальних радіо- і

телепередач;

20- розуміти  аналізувати матеріали преси;

характеризувати державотворчі процеси України, особливості політичного

життя в громадянському суспільстві,

визначати особливості виборчої системи України та пояснювати її значення

як показника рівня демократії в суспільстві;

орієнтуватись в суспільних явищах та процесах сучасного світу та давати їм

власну оцінку;

взаємодіяти з суспільством та його окремими інститутами в повсякденному

житті;

б) у правовій сфері суспільного життя

розпізнавати окремі види правопорушень та юридичної відповідальності;

характеризувати органи державної влади та правовий статус громадян;

порівнювати правовий статус громадян з міжнародними стандартами у сфе-

рі прав людини;

розпізнавати джерела, що врегульовують окремі види приватно-правових

відносин;

розв'язувати практичні життєві ситуації з використанням законодавства;

складати та аналізувати найпростіші документи (заяви, договори);

в) у соціальній сфері суспільного життя

-

 оцінювати власні можливості;

- боротися з дискримінацією;

- обирати конструктивні форми взаємодії та власної поведінки;

- толерантно поводитися;

д) в економічній сфері суспільного життя

-

 характеризувати економічні процеси і закономірності, безпосередньо

пов'язані з повсякденним життям окремої сім'ї чи людини;

- користуватися інформацією про ринок праці; ьні

-

 формулювати думку в усіх стилях і жанрах мовлення, доводити свою точку

зору, готувати виступ і виголошувати його з урахуванням ситуації спілку-

вання, брати участь в дискусіях;

визначати найбільш значущу інформацію, систематизувати і коментувати

одержану інформацію;

- користуватися довідковою літературою, працювати з матеріалами

конструктивно-критично мислити;

- застосовувати філософські знання для пояснювання подій і явищ в суспіль-

стві


Громадянські цінності,

 що входять до змісту освітніх галузей стандарту

старшої школи, можуть бути об'єднані у такі основні групи:

а) загальнолюдські

добро, милосердя, правдивість, чесність, відповідальність, дбайливе (бережливо)

ставлення до природи і довкілля;

 (громадянського суспільства)

повага до прав інших людей, толерантність;в) національні

21повага до держави та державної символіки, культурно-історичної спадщини,

рідної мови.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка