Стан і підходи до громадянської освіти в україніСторінка15/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
Висновки

В основній школі провідними освітніми галузями, де найбільш повно пред-

ставлені громадянські знання, компетенції та цінності є "Мови і літератури" та

"Суспільствознавство". Вони забезпечують засвоєння національних та загально-

людських культурних і духовних цінностей, формування комунікативних компе-

тентностей, толерантності, гуманістичного світогляду, особистісних рис грома-

дянина України, почуття причетності до європейської спільноти; засвоєння учня-

ми різних видів соціального досвіду, морально-правових норм та традицій, під-

готовку до взаємодії з соціальним оточенням, формування необхідності дотри-

мання правомірної громадянської поведінки та вміння реалізувати і захищати

свої права.

В освітній галузі «Природознавство» громадянські знання, вміння та цінно-

сті найповніше представлені географічною компонентою, яка сприяє формуван-

ню в учнів ціннісних орієнтацій щодо збереження природи, гармонійній взаємодії

людини і природи, розширює їх знання про міжнародну співпрацю, звичаї, тради-

ції та заняття населення.

Освітня галузь «Естетична культура» дозволяє сформувати особистісно-

ціннісне ставлення до творів мистецтва, творчості відомих композиторів та худо-

жників. Найменше громадянські знання, уміння та орієнтації представлені в осві-

тніх галузях «Технології», «Здоров'я та фізична культура». Зовсім не представ-

лені громадянські знання, уміння та орієнтації в освітній галузі «Математика».

У цілому слід зазначити, що зміст стандарту основної школи у порівнянні з

еталонним поняттям „громадянська компетентність учнів" має цілий ряд розбіж-

ностей, а саме:а)

 компонент

знання переважають над уміннями, а політологічні знання переважають над

іншими одиницями знань;

- відсутні знання про громадянське суспільство, його ознаки та інститути, умови

виникнення і функціонування

 ринкові відносини, правова

функції громадянського суспільства (створення умов для реалізації потреб та

інтересів суб

 громадянського суспільства; участь у формуванні політичної

системи суспільства; захист громадянського суспільства від свавілля держави),

громадські організації та законодавство про їх створення, відомості про історію

становлення громадянського суспільства і осіб, які цьому сприяли, громадянське

суспільство - як необхідну умову реалізації особи, задоволення нею своїх потреб

та інтересів;

б) вміння та навички

-

 відповідно значна кількість умінь, що потрібні компетентному громадянину за-

лишається поза увагою стандарту, зокрема:

навички дій і особистої участі (участь у процесі прийняття рішень та викорис-

тання політичної влади; боротьба з бідністю та відчуженням, пошук нових

форм праці і зміцнення громади, виявлення економічних чинників розвитку демок-

17 суспільства;

 та сприйняття глобальної солідарності,

використовувати законні засоби впливу на владні структури; участь у реалізації

заходів життя школи

 та громадських організацій; на-

бути елементарний досвід участі у демократичних

-

 спостерігається невідповідність між визначеними стандартом знаннями і умін-

нями: перелік одиниць знань не дає можливості забезпечити розвиток необхідних

умінь, з іншого боку - пропонований перелік умінь не можна ефективно формува-

ти саме на цьому змісті;

- не ставиться завдання аналізувати події та явища суспільного життя з точки зору

громадянської освіти;

в) цінності та орієнтації

 в стандарті недостатньо представлений емоційно-ціннісний компонент змісту

громадянської освіти,

- питання змісту не здатні сформувати в учнів не сприйняття таких ціннісних орі-

єнтацій як зверхність, расизм, ксенофобія, національна, релігійна та ін. ворожне-

ча, пропаганда війни і насильства, тероризм, репресії, дискримінація.

Необхідно зауважити, що стандарт основної школи не повністю забезпечує

інтеграцію громадянських знань, вмінь, навичок, цінностей та орієнтацій у зміст

освітніх галузей, що ставить процес формування громадянина в основній школі у

залежність від

 точки зору укладачів програм і авторів підручників.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка