Стан і підходи до громадянської освіти в україніСторінка14/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
а) філософсько-культурологічні

-

 про культуру та культурну спадщину українського народу та інших народів сві-

ту, багатоманітність і єдність європейської культури, вплив античної спадщини на

світову культуру;

- про загальнолюдські, національні і конкретно-історичні норми і цінності, особ-

ливості національних культур (звичаї, традиції, свята, діячі), творчість відомих

композиторів та художників;

- про міграції та культурні обміни, про полікультурність;

14- про філософські погляди на людину, її буття, природу і світ у різні історичні пе-

ріоди (античність, Середньовіччя, епоха Відродження, Просвітництво тощо);

- про культуру мовлення, аргументоване усне та письмове висловлення своїх су-

джень щодо прочитаного.б) політологічні

-

 про політичний устрій суспільства ( східні деспотії та демократію античного ча-

су), структуру, роль інститутів державної влади на різних етапах їх розвитку, ос-

новні процедури, за якими можуть взаємодіяти громадянин і держава;

- про риси індустріального суспільства і домінування "європейського світу" у пе-

ріод Нового часу;

- про політичні, соціальні, релігійні і національні рухи як елементи громадянсь-

кого суспільства, про політичні групи індустріального суспільства;

- про державну символіку та окремих історичних діячів.

в) правові

-

 про права і обов'язки громадян, виникнення уявлень про права людини та їх

еволюцію;

- про роль права як чинника впорядкування суспільних відносин, правомірну і не-

правомірну поведінку, правопорушення і юридичну відповідальність;

- про громадянство України, правовий статус громадян України, основні права,

свободи громадян та засоби їх захисту, обов'язки громадян;

- про закони щодо охорони здоров'я.-

 про економічні чинники розвитку демократичного суспільства;

- про сутність ринкових відносин та основні економічні принципи, появу грошей

та товарно-грошових відносин;

про основні проблеми взаємодії суспільства і природи;

про міжнародну співпрацю;

про заняття населення;

- про підприємницьку діяльність, інформаційно-комунікативні технології, роботу

з інформацією.

є) соціальні (людинознавчі)

-

 про соціальну структуру (соціальні групи) суспільства, життя та взаємодію різ-

них соціальних груп, соціальні конфлікти і шляхи їх конструктивного розв'язання;

- про історію заселення материків, спільні риси та відмінності у цивілізаціях Схо-

ду і Заходу;

- про міжнаціональні відносини, шкідливість міжнаціональних, релігійних та ін-

ших видів упереджень;

- про фізичне та соціальне здоров'я людини, основні функції сім'ї і громади щодо

збереження здоров'я;

- про боротьбу з бідністю та відчуженням;

- про людину і техніку;

- про розвиток і функції сім'ї та громади, про етику сімейних відносин на різних

етапах історичного розвитку.

Громадянські уміння,

 що входять до змісту освітніх галузей стандарту ос-

новної школи, можуть бути класифіковані таким чином:

15а) у політичній сфері суспільного життя

-

 аналізувати процес державотворення (у тому числі і на українських землях);

класифікувати політичні рухи за різними ознаками;

- орієнтуватися у політичному житті минулих часів і давати їм власну оцінку,б) у

 сфері суспільного життя

-

 характеризувати правовий статус громадян у різних державах в різні історичні

періоди;

- порівнювати статус громадян з сучасними міжнародними стандартами;

- аналізувати прості правові документи;

в) у соціальній сфері суспільного життя

-

 толерантно ставитися до поглядів інших людей, визначати причини конфліктів і

шляхи їх розв'язання у релігійних, міжнаціональних і міждержавних конфліктах;

- визначати власні життєві цінності і орієнтири;

- аналізувати власний досвід ефективного спілкування та співпраці;

керуватися у поведінці моральними нормами і цінностями, дотримуватися пра-

вил етикету;

г) в економічній сфері суспільного життя

-

 характеризувати економічні процеси відповідно до історичних періодів;д) загальнопізнавальні

-здобувати, оцінювати інформацію з історичних джерел та її тлумачення;

- пояснювати закономірності розвитку людства;

- знаходити у минулому корисний досвід для власної практичної діяльності;

- формувати власну думку, висловлювати її усно та письмово, доводити власну

точку зору і відстоювати її шляхом участі у дискусіях;

- застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу та оцінки суспільних подій

та явищ;


- користуватися основними комунікативними стратегіями, узагальнювати інфор-

мацію і робити на її основі власні висновки;

- співпрацювати і спілкуватися, конструктивно розв'язувати конфлікти;

- робити свідомий вибір;

- співвідносити зображені у творах ситуації з власним досвідом, корегувати свої

життєві орієнтири, висловлювати особисто-ціннісне ставлення до творів мистецт-

ва;

- реалізувати і захищати свої права;- користуватися законами щодо охорони здоров'я.

Громадянські цінності,

 що входять до змісту освітніх галузей стандарту

основної школи, можуть бути об'єднані у такі основні групи:

а) загальнолюдські

добро, милосердя, правдивість, чесність, відповідальність, дбайливе ставлення до

природи і довкілля, гуманізм, демократія, самоцінність кожної людини;

 (громадянського суспільства)

-

 усвідомлення абсолютної цінності прав людини і свободи вільного вибору;

- повага до прав інших людей;

- толерантність;

позитивне ставлення до культурних відмінностей;повага до держави та державної символіки, культурно-історичної спадщини,

рідної мови, патріотизм.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка