Список наукових працьСкачати 237,5 Kb.
Дата конвертації18.04.2019
Розмір237,5 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

Кафедра

Кафедра психології, педагогіки і філософії

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Білоус Руслана Миколаївна

Посада

Доцент

Вчене звання
Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук

Список наукових праць

з/п

Тип публікації

Співавтори
(прізвище студента підкреслити)


Назва публікації

Бібліографічні дані

Місяць
та рік видання


Друковані аркуші

Фахове видання

Спрямування публікації

Країна видання

ІSI/Scopus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

104

ТДК

Копичко Н.В.

Психологічні особливості соціально-психологічної адаптації студентів-сиріт до умов навчання в коледжі

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки». – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. – С. 89-91.

11.18

0,08
Прак.

Укр.
103

СТ

Довженко В. С.

Дослідження професійної мобільності майбутніх педагогів

Молодий вчений : науковий журнал. – № 11. (63) – Херсон : ВД «Гельветика», 2018. – С. 190 –193. 

11.18

0,25
Фунд

Укр.

IndexCo

perni


cus

102

ТДК

О.Давидова,

М. КасієвОсобливості соціального інтелекту студентів – майбутніх психологів

VІ Міжнародна науково-практична конференція „Соціалізація й ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства (SRPCMS) ”. Тези доповідей (8-9 листопада 2018 р.). – Київ, 2018. С. 18-20.

11.18

0,08
Прак.

Укр.
101

ТДК

Довженко В. С.

Поняття професійної мобільності у психолого-педагогічній літературі

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє». – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. – С. 123-125.

10.18

0,015
Прак.

Укр.
100

СТ

Ткач Т. В.

Семантична структура освітнього та життєвого просторів суб’єктів освіти

Психологія розвитку творчої особистості в освітньому просторі : монографія / [Н. М. Атаманчук, Р. М. Білоус, Т. М. Дзюба, та ін.]; за ред. С. П. Яланської. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2018. – С. 33-47.

05.18

1,4
Прак.

Укр.
95

ТДК

Довженко В.С.

Особливості саморегуляції психічних станів студентською молоддю

Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 року) / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка, соц.-псих. факультет. – Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2018. – С. 6-7.

04.18

0,01
Прак.

Укр.
94

ТДК

Довженко В.С.

Чинники виникнення тривожності в освітньому просторі


Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону / Тези доповідей на ХІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції аспірантів, молодих учених та науковців 19 квітня 2018 р. / За заг. ред. В.В. Татарінова. – Кременчук: Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2018. – С. 25-27.

04.18

0,012
Прак.

Укр.
93

ТДК

Копичко Н.М.

Адаптація студентів-сиріт до умов навчання у коледжі


ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Ідеї академіка  Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів”. Тези доповідей (11-13 травня 2018 р.). – Кременчук, 2018. С. 24-25.

05.18

0,008

-

Прак.

Укр.
92

ТДК

Дружиніна І.М.

Психологічна допомога особистості засобами театрального мистецтва

ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Ідеї академіка  Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів”. Тези доповідей (11-13 травня 2018 р.). – Кременчук, 2018. С. 23-24.

05.18

0,008

-

Прак.

Укр.
91

ТДК

Довженко В.С.

Тривожність як психологічна проблема теоретичний аспект

IV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства». Матеріали конференції. – Кременчук : КрНУ 2018 р. – С. 86–89.

04.18

0,08

-

Практ.

Укр.
90

СТ

Деркач М. А.

Особливості комунікативної компетентності у підлітковому віці

Альманах науки : науковий журнал. – № 1/2 (10). – Київ, 2018. – С. 36–39.

01.18

0,45
Практ.

Укр.
89

ТДК

Галушкін О. І.

Проблема порушення емоційно-вольової сфери у хворих із судинними захворюваннями головного мозку

Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики : філософський, психологічний та соціальний виміри / Зб. наукових праць / За заг. ред. проф. Н. Є. Завацької. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 17-18.

12.17

0,05
Практ.

Укр.
88

ТДК

Галушкін О. І.

Психологічні особливості хворих на судинні захворювання головного мозку

Теорія і практика розвитку наукових знань (частина III) : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 28-29 грудня 2017 року. – Київ : МЦНД, 2017. – С. 53-54.

12.17

0,04
Практ.

Укр.
87

ТДК

Деркач М. А.

Особливості комунікативної компетентності особистості

Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук : актуальні питання теорії і практики : / Зб. наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 15-16 грудня 2017 р. м. Одеса. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. – С. 15-16..

12.17

0,035
Практ.

Укр.
86

СТ

Ткач Т. В.,

Психолого-педагогічні умови формування інституціональної моделі освітнього простору особистості // Інституціональні трансформації в економіці України  

Монографія. за ред. Радєвої М. М. / Мелітополь, Вид-во: ТОВ "Колор–принт", 2017. – С.176-214.


12.17

1,3

Прак.
Укр.
85

ТДК

Шай В. Т.

Навчальний процес як основа розвитку креативності молодших школярів

Психологія та педагогіка : сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 жовтня 2017 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 30–32.

10.

2017


0,15

Прак.

Фунд.

Укр.
84

СТ

Писаренко Д. О.

Теоретико-методологічні аспекти мотивації особистості

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. Тематичний випуск : «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи». – Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 4 (20). – С. 105–110.

10. 2017

0,4

Фах.
Укр.

Копернікус

83

СТ

Шай В. Т.

Психологічні особливості креативності молодших школярів

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. Тематичний випуск : «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи». – Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 4 (20). – С. 111–116.

10. 2017

0,45

Фах.
Укр.

Копернікус

82

СТ

Юдіна Н. О.

Дослідження полімотивації студентів у контексті теорії багатовимірної особистості

Психологія і особистість : науковий журнал. – № 2 (12). – Полтава, 2017. – С. 194–203.

10. 2017

0,6

Фах.
Укр.

Копернікус

81

ТДК
Методи колективної роботи над соціальним проектом

Інституціональні перетворення в суспільстві : світовий досвід і українська реальність : збірник наукових праць / за заг. ред. М. М. Радєвої. – Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2017. – С. 5–8.

09.

2017


0,14

Прак.

Фунд.

Укр.
80

ТДК

Бєлова А.В.

Психологічні особливості прокрастинації особистості

Сучасні педагогіка та психологія : перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 14-15 липня 2017 року). – К. : ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. – С. 103–105.

07.

2017


0,15

Прак.

Фунд.

Укр.
79

ТДК

Мирошник

О. Г.


Рефлексивність у структурі емоційного інтелекту особистості

Психологія та педагогіка у 21 столітті : перспективні та пріоритетні напрями досліджень : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 червня 2017 року). – К. : ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. – С. 92–95.

06.

2017


0,23

Прак.

Фунд.

Укр.
78

ТДК

Ніколаєнко В. А.

Психологічні особливості сприйняття краси у період ранньої дорослості

XVII Міжнародна науково-практична конференція “Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку Освіти і науки» (01-03 червня 2017р.). – Кременчук: КРнУ. – С. 17.

06.

2017


0,1

Прак.

Фунд.

Укр.
77

ТДК

Писаренко Д. О.

Особливості емоційних розладів у студентів-психологів

XVII Міжнародна науково-практична конференція “Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку Освіти і науки» (01-03 червня 2017р.). – Кременчук: КРнУ. – С. 16.

06.

2017


0,1

Прак.

Фунд.

Укр.
76

ТДК

Юдіна Н. О.

Дослідження полімотивації особистості методикою парних порівнянь мотивів

Zbior artykulow naukowych. Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Badania podstanwowe i stosowane : wyzwania i wyniki" (30.05/2017 – 31.05/2017). – Warszawa : Wydawca : Sp. z.o.o. "Diamond trading tour", 2017. – С. 50–52.

05.

2017


0,2

Прак.

Фунд.

Укр.
75

ТДК

Мартиненко Д. В.

Самоконтроль молоді як

предиктор задоволеності життямІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (17 травня 2017 р). – Полтава: ПНУ, 2017. – С. 23-26.

05.

2017


0,25

Прак.

Фунд.

Укр.
74

СТ

Ніколаєнко В. А.

Вплив захисних механізмів на сприйняття краси у представників періоду ранньої дорослості

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2017. – Випуск 1. – Том 1. – С.18-23.

03. 2017

0,6

Фах.
Укр.

Копернікус

73

ТДК

Біленко Д. О.

Психологічні особливості депресивних станів старшокласників

Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю «Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція» (23 березня).– Полтава: ПНУ, 2017. – С. 26-27

03.17

0,1

Прак.

Фунд.

Укр.
72

МГ

Ткач Т. В.

Психологія формування освітнього простору особистості

навчальний посібник / Т.В.Ткач, Р.М.Білоус. – Мелітополь : ТОВ "Колор-принт", 2016. – 100 с.

12.16

4,9

Прак.
Укр.
71

СТ

Кармазіна Я. О.

Психологічні особливості соціальної тривожності студентів

Молодий вчений : науковий журнал. – № 12.1. (40) – Херсон : ВД «Гельветика» , 2016. – С. 192 –195. 

12.16

0,25
Фунд

Укр.

IndexCo

perni


cus

70

СТ

Охріменко В. О.

Психологічні особливості життєвої перспективи юнаків


Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 32 - 35.

12.16

0,23

Фах. псих.

Фунд

Укр.
69

ТДК

Коваленко А. С.

Психологічна готовність кандидатів на військову службу у Збройних силах України

Психологія та педагогіка : методика та проблеми практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 грудня 2016 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 10–12.

12.16

0,1
Практ

Укр.
68

ТДК

Ніколаєнко В. А.

До проблеми сприйняття краси особистістю під впливом зміни модних тенденцій

Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia «Realita a Perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, Psychologicke a politicke aspekty», 28-29 oktobra 2016, Sladkovicovo Slovenska republika : Vysoka Skola Danubius, 2016. – С. 22–30.

10.16

0,15
Практ.

Сло

венія

67

ТДК

Кармазіна Я. О.

Соціальна тривожність студентів в умовах кризових викликів сучасності

Людина та соціум : сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 вересня 2016 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 35–38.

09.16

0,1
Практ.

Укр.
66

СТ

Бєлова А. В.

Психологічні особливості соціального інтелекту у юнацькому віці

Наука і освіта : науково-практичний журнал. Серія «Психологія». – № 7. – Одеса, 2016. – С. 11–15.

07.16

0,25

Фах. псих.

Фунд

Укр.
65

СТ

Літвінова О.В., Загірняк М. В.

Психологічні умови розвитку асертивності як особистісного ресурсу протидії викликам сучасності

Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – К. : Вид-во «Педагогічна преса», 2016. – № 2 (91). – С. 22-30.

06. 16

0,375

Фах. псих.

Практ.

Укр.
64

ТДК

Охріменко В. О.

Часова перспектива студентської молоді в кризових умовах розвитку суспільства

International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. 204 p. – P. 101-104.

06.16

0,15
Практ.

Польща
63

СТ

Писаренко Д. О.

Психологічні особливості соціальної зрілості студентів

Наука і освіта : науково-практичний журнал. Серія «Психологія». – №2-3. – Одеса, 2016. – С. 109–110.

05.16

0,25

Фах. псих.

Фунд

Укр.
62

СТ
Психологічні засади методики формування професійних намірів старшокласників

Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості : колективна монографія ; [за ред. В. Ф. Моргун, Л. В. Герасименко, Р. М. Білоус]. – Кременчук : КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. – 420 с., С. 255–278.

05.16

1Укр.
61

СТ

S. Fedorenko

System of education in Japan as the main factor of rapid development of economy

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки». – Випуск 2/2016 (97). Частина 2 – Кременчук, 2016. – С. 19-24

05.16

0,25

Фах. пед.

Фунд

Укр.

Co

pernicus


60

СТ

Охріменко В.О.

Вплив часової перспективи на життєстійкість молоді

Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / За заг. ред. д. психол. н., проф. Н.Є. Завацької. – Сєвєродонецьк : вид=во СНУ ім. В. Даля, 2015. – № 3 (38). – С. 46-54.

10.15

0, 4

Фах.,

псих.


Фунд.

Укр.
59

ТДК
Профорієнтаційний тренінг як засіб формування професійних намірів абатурієнтів

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. Тематичний випуск : «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи». . – Кременчук : КрНУ , 2015. – Вип.. 3 (11). – С. 123-124.

10.15

0, 04
Практ

Укр.
58

ТДК

Писаренко Д. О.

Психологічні особливості рівня соціалізації у підлітковому віці

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. Тематичний випуск : «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи». . – Кременчук : КрНУ , 2015. – Вип.. 3 (11). – С. 123-124.

10.15

0, 04
Практ

Укр.
57

ТДК

Мерзлякова О. Л.

Алгоритмізація процесу добору навчальної інформації викладачем

XVI Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів» : Матеріали конференції. – Кременчук : КрНУ імені Михайла Остроградського, 2015. – С. 34

05.15

0,03
Практ.

Укр.
56


Психологічні особливості статево-рольової поведінки молодших школярів

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 126 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ. – 2015. – 188 с. (Серія: Психологічні науки). – С. 7-10

04.15

0,26

Фах.

псих.


Практ.

Укр.
55

ТДК
Особливості сприйняття гендерних ознак у молодшому шкільному віці

Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : зб. наук. праць / За заг. ред. д. психол. н., проф. Ю. О. Бохонковой. – Сєвєродонецьк : вид=во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 8-9

04.15

0,05
Практ.

Укр.
54

СТ

Боровська А.С.

Ціннісні орієнтації в процесі самоактуалізації старшокласників


Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. праць . – Рівне, 2015. – С. 31-33.


03.15

0,23
Практ.

Укр.
53

ТДК

Боровська А.С.

Ціннісні орієнтації в процесі само актуалізації старшокласників

Професіоналізм психолога-практика: шляхи формування особистості майбутнього фахівця: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 грудня 2014 р. –Черкаси, 2014. – С. 113-116

12.14

0,16
Практ.

Укр.
52

ТДК
Психологічні особливості системи «Інтернет-підліток»

Людина в інформаційному просторі. Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції / [Гол. Ред. В. І. Маслак]. – Харків : Видавництво ТОВ «Друарня Мадрид». – 2014. – С. 58-59 .

11.14

0,08
Практ.

Укр.
51Лялюк В. С.

Психологічні особливості самотності у юнацькому віці

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 121. Т 1 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ. – 2014. – 228 с. (Серія: Психологічні науки). – С. 30-32

10.14

0,23

Фах., псих.

Практ.

Укр.
50

ТДК
Самопрогнозування як критерій спрямованості молоді на майбутнє

Актуальні проблеми психології: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 140-річчя Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка), Глухів 6-7 листопада 2014 р. – С. 17-19.

11.14

0.10
Практ.

Укр.
49Крупин Л.О.

Динаміка розвитку політичної свідомості сучасної молоді

Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка; Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том. 11. –Вип. 13. – С. 79-83.

11.14

0,21

Фах., псих.

Практ.

Укр.
48Охріменко В.О.

Психологічні характеристики часової перспективи молоді

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том. 11. – Вип.. 11. – Ч.1. – С.95-101

10.14

0,21

Фах., псих.

Практ.

Укр.
47

ТДК

Свистун А.О.

Психологічні особливості характеру студентів-екстрималів

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: зб.матеріалів ХХІ міжнар. наук.-практ.конф. студентів, аспірантів та молодих учених – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 365.

04.14

0,04

---

Прак..

Укр.
46

ТДК

Охрименко В.О.

Вікові особливості часової перспективи студентів

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: зб.матеріалів ХХІ міжнар. наук.-практ.конф. студентів, аспірантів та молодих учених – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 355-356.

04.14

00,04

---

Прак.

Укр.
45

ТДК

Лаута О.Ю.

Особливості мотивації професійного вибору сучасних старшокласників

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: зб.матеріалів ХХІ міжнар. наук.-практ.конф. студентів, аспірантів та молодих учених – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 348-349.

04.14

00,04

---

Прак.

Укр.
44

ТДК

Кочергін Р.М.

Психологічні аспекти комунікативної компетентності старшокласників

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: зб.матеріалів ХХІ міжнар. наук.-практ.конф. студентів, аспірантів та молодих учених – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 344-345.

04.14

00,04

---

Прак.

Укр.
43

ТДК

Ілларіонова О.А.

Вікові особливості страхів студентів ВНЗ

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: зб.матеріалів ХХІ міжнар. наук.-практ.конф. студентів, аспірантів та молодих учених – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 340-341.

04.14

00,04

---

Прак.

Укр.
42

ТДК

Боровська А.С.

Психологічні особливості самоактуалізації старшокласників

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: зб.матеріалів ХХІ міжнар. наук.-практ.конф. студентів, аспірантів та молодих учених – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 327-328.

04.14

00,04

---

Прак.

Укр.
41СТФедоренко С.А..

Experience of organization of educational process in Poltava theological seminary of the ХІХ century

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки». – Випуск 1/2014 (1). – Кременчук, 2014. – С. 7-14

02.14

0,5

Пед.

Фунд

Укр.
40

СТ

Кочергін Р.М.

Вплив емоційної сфери студента на розвиток комунікативної компетентності

Педагогічний процес: теорія і практика. – К.: «Едельвейс», 2014. – Вип. 1. - С. 154-158.


02.14

0.21

Псих.

Прак

Укр.

Co

pernicus


39

ТДК

Лаута О.Ю.

Професійного самовизначення старшокласників: психологічний аспект

Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства: м-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2014 р. – Кременчук, 2014. - С. 16-17І

02.14

00,07

Псих

Прак.

Укр.
38

ТДК

Лялюк В. С.

Тривожність та Інтернет-залежність як чинники кібер-агресії

Психологічне діагностування в роботі практичного психолога : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 лютого 2013 р. – Умань, 2013. - С. 43-45.

02.13

00,08

Псих

Прак.

Укр.
37

ТДК

Охріменко В.О.

Психологічні особливості ціле покладання сучасної студентської молоді

Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 47-49 :

11.13

00,10

Псих

Прак.

Укр.
36

ТДК
Проблема акультурації особистості

4-тіі Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Чернігів: ЧНПУ ім.. Т. Шевченка. –2013. – С. 15 :

11.13

00,07

Псих

Прак.

Укр.
35

СТ

Лялюк В.

Психологічні особливості прояву кібер агресії у юнацькому віці

Актуальні проблеми психології: збір. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ, 2013. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7, част. 1. – С. 63–69

10/13

00.13

Псих

Прак.

Укр.
34

СТ

Гриценко Т.М.

Мотивація професійного вибору сучасними старшокласниками

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка.– Київ, 2012. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 6. – С. 26-31

10.12

00,12

Псих

Прак.

Укр.
33

ТДК

Задорожна Ю.


Психологічні особливості формування асертивності старшокласників

Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні : матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 25 жовтня 2012 р. / гол.ред. Діхтяренко С.Ю.. – Умань : ПВЦ «Візаві», 2012. – 120 с.

10.12


00.01

Псих.-

Фунд.

Укр.
32

СТ

Шлімакова І.І.

Вплив соціометричного статусу на екологічну свідомість молоді

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : серія психологічна. - № 2. – 2012. – С. 21-26

08.12

00.17

Псих.

Фунд.

Укр.
31

СТ

Задорожна Ю.


Формування асертивності в процесі самоактуалізації особистості

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Т1. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧДПУ. – 2012. – 320 с. (Серія: Психологічні науки). – С. 38-46.

11.12

00.15

Псих.

Фунд.

Укр.
30

СТ

Сімонова Я.

Психологічні особливості сприйняття Інтернету сучасними підлітками

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Т2. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧДПУ. – 2012. – 320 с. (Серія: Психологічні науки). – С. 18-22.

11.12

00.12

Псих.

Фунд.

Укр.
29Гриценко Т.М.

Професійне самовизначення старшокласників: порівняльний аналіз вікових особливостей

Педагогічний процес: теорія і практика. – К.: «Едельвейс», 2012. - С. 187-191.

03.12

00.16

Псих.

Фунд.

Укр.
28

ТДК

Гриценко Т.М.

Динаміка професійного самовизначення сучасних старшокласників

І Всеукраїнська науково-практична конференція „Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства”. Тези доповідей (24-25 лютого 2012 р.). – Кременчук, 2012. – С. 99-100.

02.12

0,083
Фунд.

Укр.
27

ТДК

Гриценко Т.М. (студентка)

Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників

Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2011 р., м. Київ). – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 32-40.

2011

0,33

Псих.

Фунд.

Укр.
26

ТДК

Сімонова Я. (студентка)

Інтернет-залежність як вид адикції у підлітків

Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали III Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 284-285.

2011

0,01

Псих.

Фунд.

Укр.
25

СТ

Шлімакова І.І.

Особливості гендерних ролей учнів підлітково-юнацького віку

Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 3. – С. 447-453.

2011

0,3

Псих.

Фунд.

Укр.
24


Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості

Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – Квітень № 4 (145). – С. 1-11

2011

0,45

Психологія

Фунд.

Укр.
23

СТ

Шлімакова І.І.

Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості

Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 4 (145). – С. 70–75

2011

0,3

Психологія
Укр.
22


Психологічна сутність процесів формування намірів особистості

Соціальна психологія. – 2011. – Травень №3 (47). – С.109-120 (фах. вид.).

2011

0,45

Психологія

Фунд.

Укр.
21Шлімакова, І.І.

Психологічні особливості визначення рівнів розвитку професійних намірів старшокласників

Актуальні проблеми психології: психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. С.Д.Максименка, М.В. Папучі. – К., 2011. – Т. 11, вип. 4, част. 1. – С. 26-34 (фах. вид.).

2011

0,33

Психологія

Фунд.

Укр.
20

СТ
Психологічні особливості визначення рівнів розвитку професійних намірів старшокласників

Актуальні проблеми психології: психологія особистості. Психо-логічна допомога особистості / за ред. С.Д.Максименка, М.В. Папучі. – К., 2011. – Т. 11, вип. 4, част. 1. – С. 26–34 (фах. вид.).

2011

0,25

Психо

логія19

ТДК

Задорожна Ю. (студентка)

Психологічні особливості впливу почуття кохання на розвиток емпатії підлітків

Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали III Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 286-287.

2011

0,01

18

ТДК
Психологічні особливості розвитку креативності молодших школярів у процесі навчання

Проблеми психології творчості: Тези доповідей Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань. 17 березня 2011 року). – Умань: ПП Жовтий. 2011. – 120 с. – С. 32-33.

2011

0,08

Психологія

Фунд.

Укр.
17

ТДК

-

Психологічні особливості формування намірів особистості

ΧΙII Міжнародна науково-практична конференція „Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми стійкого розвитку регіонів”: Матеріали конференції. - Кременчук: КрНУ, 2011.- С. 179-180.

2011

0,01

16

СТ
Формування професійних намірів старшокласників в умовах профільного навчання

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Т1. Вип. 82 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧДПУ. – 2010. – 320 с. (Серія: Психологічні науки). – С. 38-42.

2010

0,16

Психологія

Фунд.

Укр.
15

СТ

-

Мій професійний вибір: тренінг старшокласників

Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – Жовтень № 10 (139). – С. 1-11; Листопад № 11 (140) ). – С. 29-39; Грудень № 12 (141). – С. 34-38.

2010

1

Психологія

прак.

Укр.
14

МГ

-

Мій професійний вибір: тренінг старшокласників. Методичний посібник з формування професійних намірів старшокласників для практичних психологів, педагогів і школярів / Руслана Миколаївна Білоус/ за ред.. В.Ф.Моргуна. -

Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2010. – 125 с.

2010

5,2

Психологія

прак.

Укр.
13

НПР

-

Психологічні особливості формування професійних намірів у старшокласників в умовах профільного навчання

дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Білоус Руслана Миколаївна. – К., 2010. – 295 с.

2010

12,29

Психологія

фунд.

Укр.
12

НПР

-

Психологічні особливості формування професійних намірів у старшокласників в умовах профільного навчання :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія» / Білоус Руслана Миколаївна. – К., 2010. – 21 с.

2010

0,9

Психологія

фунд.

Укр.
11

СТ

-

Коуч-тренінг «Мій професійний вибір» як засіб формування професійних намірів старшокласників

Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 4, - Київ, 2009.-С.238-249

2009

0,45

Психологія

прак.

Укр.
10

СТ

-

Коуч-тренінг “Мій професійний вибір” як засіб формування професійних намірів старшокласників

Всеукраїнський науково-практичний семінар „Психолого-педагогічні проблеми творчого та духовного розвитку особистості в сучасному освітньому просторі”. - Полтава, 5-6 листопада 2009 р.

2009

0,45

Психологія

прак.

Укр.
9

ТДК

-

Особистісно-розвивальний потенціал самостійної навчальної роботи студентів ВНЗ

ΧΙ Міжнародна науково-практична конференція „Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми регіонів”: Тези доповідей. - Кременчук: КДПУ імені Михайла Остроградського, 2009.- С. 12-13.

2009

0,08
прак.

Укр.
8

СТ

-

Досвідом поділиться „Вибір”

„Зоря Полтавщини”. – 3 березня 2009 р. - С.4.

2009

0,04
прак.

Укр.
7

СТ

-

Образ професії у процесі формування професійних намірів старшокласників

Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2008. - Вип.25.- С.12-19.

2008

0,29

Психологія

прак.

Укр.
6

ТДК

-

Психологічні аспекти тренінгової роботи по формуванню професійних намірів абітурієнтів

Ү1 Всеукраїнська науково-практична конференція „Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”: Тези доповідей. - Кременчук: КДПУ, 2006. - С.

2006

0,08

Психологія

фунд.

Укр.
5

ТДК

Сіпейко, О.А.;

Психологічний супровід особистісно зорієнтованого навчання

Ү Всеукраїнська науково-практична конференція „Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”: Тези доповідей. - Кременчук: КДПУ, 2005.- С.27-28.

2005

0,08

Психологія

фунд.

Укр.
4

СТ

-

Формування професійних намірів у процесі самовизначення особистості

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Серія Психологія. - Випуск 34, № 702.- Харків: Видавничий центр ХНУ, 2005.- С. 15-20.

2005

0,20

Психологія

фунд.

Укр.
3

СТ

Стригуль Н.В.;

Основні риси культурного мислення та його значення для сучасної освіти

Імідж сучасного педагога.- 2004.- №7(46).- С. 68-70.

2004

0,08

Психологія

фунд.

Укр.
2

СТ

-

Динаміка формування професійних намірів сучасних старшокласників

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За ред.. Капської А.Й. Том XXII. - К.: Логос, 2004.- С.211-222.

2004

0,45

Психологія

фунд.

Укр.
1

СТ

-

Значення професійного самовизначення у вихованні громадянськості учнівської молоді

Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред..Максименка С.Д. - К.: 2004, т.6, вип.2.- С.25-32.

2004

0,29

Психологія

фунд.

Укр.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка