Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2012 р



Сторінка97/171
Дата конвертації29.03.2020
Розмір2,96 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   171
Ю.І. Мосціховський, економіст ТОВ “Княгиня”, м. Львів

КРЕДИТНІ РЕСУРСИ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСАХ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ

Для прискорення темпів розвитку національної економіки необхідно першочергово максимально використати наявні ресурси і можливості суб’єктів господарювання і банківської системи України. Вагому роль у цьому процесі повинні відігравати перерозподільні процеси, що активізує дослідження кредитних ресурсів банків України.

Банки здійснюють кредитно-інвестиційну діяльність у межах наявних кредитних ресурсів шляхом надання короткострокових і довгострокових кредитів на договірній основі з позичальником.

Кредитні ресурси на рівні банківської системи – це частина грошових ресурсів, яка знаходиться в обігу і зосереджена в банківській системі у формі власних і залучених коштів, і використовується для кредитно-інвестиційної діяльності з урахуванням допустимого рівня ризику з метою отримання прибутку.

Кредитні ресурси на рівні комерційного банку, на наш погляд, – це частина грошових ресурсів, що знаходиться у розпорядженні та тимчасовому користуванні банку у формі власних, залучених і позичених коштів, які можуть бути ним використані для активних операцій відповідно до чинного законодавства з урахуванням допустимого рівня ризику.

Водночас не слід поняття “кредитні ресурси” визначати як сукупність усіх позик, наданих банком з метою одержання прибутку, оскільки з наданням кредиту ці кошти перестають бути для банку ресурсом, а стають вкладеними на засадах повернення кредитними ресурсами, яким притаманний ризик [1].

В умовах сьогодення важливо підвищити участь банків у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки країни. Тому питання вдосконалення кредитно-інвестиційної діяльності банків України, підвищення їх інвестиційної активності, мінімізації кредитного ризику постійно перебувають у полі зору вітчизняних науковців, зокрема у працях таких економістів, як: О. Барановський, О. Вовчак, О. Воробйова, В. Герасименко, І. Гуцал, О. Копилюк, М. Крупка, А. Кузнєцова, Л. Матлага, Л. Примостка, С. Савлук, Л. Чернишова, В. Фостяк та інших. Не менш важливим на сучасному етапі є пошук шляхів збільшення кредитних ресурсів банківської системи: оптимізації структури грошових ресурсів, нарощування власного капіталу, стимулювання збільшення вкладів фізичних та юридичних осіб, ефективної реалізації функції перерозподілу капіталу в інтересах прискорення темпів соціально-економічного розвитку країни, забезпечуючи при цьому фінансову стійкість і надійність банківського сектора економіки.

Станом на 01.01.2014р. сукупні грошові ресурси банківської системи України склали 1 278,1 млрд. грн., що на 397,8 млрд. грн. більше, ніж на 01.01.2010р. У складі сукупних грошових ресурсів власний капітал становить 192,6 млрд. грн. (або 15,1%) і залучений – 1 085,5 млрд. грн. (або 84,9%) [2, с.53].

Відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” величина власного капіталу є визначальною щодо обсягів активних операцій банку, розміру депозитної бази, можливостей запозичення коштів на фінансових ринках, максимальних розмірів кредитів, величини відкритої валютної позиції та ряду інших показників, що істотно впливають на діяльність банку. Тому банкам необхідно приділяти велику увагу нарощуванню власного капіталу з тим, щоб забезпечувати банкам фінансову стійкість, надійність та ефективне функціонування, мати страховий запас фінансової стабільності. При цьому не можна не враховувати і можливі зовнішні чинники, такі як фінансово-економічна криза, грошово-кредитна політика, соціально-економічні і політичні проблеми суспільства, які потребують додаткових заходів щодо забезпечення фінансової безпеки банків і банківської системи в цілому.

Основними шляхами підвищення рівня капіталізації банків є:прибуткова діяльність банків і рефінансування прибутку;додаткові внески власників банку.



Рентабельна робота банків, ефективне використання чистого прибутку сприяє росту величини і частки власного капіталу у сукупному капіталі, підвищує фінансову стабільність і ліквідність боргових зобов’язань і створює надійні передумови для стійкого зростання їх активів і зобов’язань на прибутковій основі.

Другим, а за питомою вагою основним джерелом грошових ресурсів банків України є залучені кошти юридичних і фізичних осіб. Станом на 01.01.2014р. вони склали 668,6 млрд. грн. або 61,6% усіх зобов’язань банків України, що на 343,4 млрд. грн. більше ніж на 01.01.2010р. Із залучених коштів кошти суб’єктів господарювання становлять 234,9 млрд. грн. і кошти фізичних осіб – 433,7 млрд. грн. [2, с.53]. Саме ці кошти складають основну частку кредитних ресурсів банків, а їх позитивна динаміка (табл. 1) свідчить про збільшення ресурсних можливостей кредитно-інвестиційної діяльності банків. Із загальної величини клієнтських коштів станом на 01.01.2014р. 455,5 млрд. грн. (або 68,1%) – строкові кошти.
Таблиця 1

Динаміка залучених коштів юридичних і фізичних осіб за 2010-2014рр.

(станом на 01.01, млрд. грн.)

Показники



Роки

2014р. в % до 2010р.

2010

2011

2012

2013

2014

Залучені кошти юридичних осіб

115,2

144,0

186,2

202,6

234,9

203,9

Залучені кошти фізичних осіб

210,0

270,7

306,2

364,0

433,7

206,5

Залучені кошти всього

325,2

414,7

492,4

566,6

668,6

205,6

Джерело: [2, с.53]

За умов щорічного зростання залучених у клієнтів коштів банки стають менш залежними від великих підприємств та залишків коштів на їх рахунках і можуть забезпечувати міжгалузеву і міжрегіональну мобільність капіталу та активно впливати на вирішення кредитних та інвестиційно-інноваційних проблем реального сектора економіки. Але треба визнати, що в сучасних умовах фінансово-економічної і політичної нестабільності, банкрутства низки банків країні треба призупинити відтік вкладів з банків, зміцнити довіру і впевненість клієнтів у надійності банків, не зменшувати, а збільшувати межі гарантування вкладів щонайменше на рівень інфляції. На наш погляд, і надалі варто зберігати тенденцію росту депозитів фізичних осіб і як стабільне джерело росту кредитних ресурсів, і як стабільне джерело доходів вкладників, і як підвищення стійкості банківської системи, і як джерело майбутніх доходів державного бюджету в наслідок ефективного використання депозитних коштів у процесі кредитно-інвестиційної діяльності банків.

Третім джерелом кредитних ресурсів є позичені кошти. Для розширення кредитно-інвестиційної діяльності, а також у зв’язку з необхідністю регулювання банківської ліквідності банки можуть залучати міжбанківські кредити. Таке кредитування здійснюється переважно через прямі контакти між банком-кредитором і банком-позичальником, на договірних умовах, з визначенням суми і строку користування кредитом, рівня відсоткової ставки, порядку погашення кредиту і сплати відсотків за кредитом.

Таким чином, у межах наявних кредитних ресурсів (частини власного або залученого чи позиченого капіталу) банки надають короткострокові і довгострокові кредити суб’єктам господарювання і фізичним особам. У цілях забезпечення рентабельної діяльності банкам важливо ефективно розміщувати залучені і позичені грошові ресурси (табл. 2).

Таблиця 2

Зобов’язання банків України і кредити надані за 2010-2014рр.

(станом на 01.01, млрд. грн.)

Показники



Роки

2014р. в % до 2010р.

2010

2011

2012

2013

2014

Зобов’язання банків

765,1

804,4

898,8

957,9

1085,5

141,9

Кредити надані

747,3

755,0

825,3

815,3

911,4

122,0

Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, %

9,4

11,2

9,6

8,9

7,7

-

Джерело: [2, с.53]

Дані табл. 2 свідчать, що обсяги банківських зобов’язань щорічно зростають і за досліджуваний період вони збільшилися в 1,4 рази, дещо повільніше збільшувалися обсяги кредитів наданих. Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів поступово зменшується і на кінець 2013р. складає 70,2 млрд. грн.

Щорічне збільшення кредитних ресурсів в банках дає їм можливість шляхом кредитування забезпечувати грошовими ресурсами не тільки поточну, а й інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання, що відіграє немаловажну роль у процесі суспільного відтворення.

Водночас гостра соціально-економічна ситуація в країні вимагає більш рішучих заходів щодо мобілізації тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб і їх перерозподілу через кредитний механізм на економічно виваженій ціновій політиці банків задля прискорення темпів розвитку національної економіки.





Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   171


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка