Схваленозатверджен оСторінка5/10
Дата конвертації09.01.2020
Розмір189 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Екзаменаційні білети (Додаток 2) мають бути складені на основі робочих навчальних програм дисциплін і затверджені (перезатверджені) на засіданні кафедри на кожен рік не пізніше ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії. Вони повинні повністю охоплювати навчальну програму дисципліни або її окремого модуля як самостійної структурно-логічної частини теоретичного та практичного матеріалу, яка виноситься на триместровий залік, диференційований залік чи екзамен, забезпечувати контроль знань і навичок студентів. Кількість екзаменаційних білетів повинна перевищувати кількість студентів академічної групи не менше, ніж на 5. При проведенні екзамену в письмовій формі кількість варіантів контрольних завдань визначається таким чином, щоб забезпечити самостійне виконання письмової роботи кожним студентом академічної групи.

Екзаменаційні білети мають відповідати таким вимогам: • кожне питання бажано розпочинати словами: обґрунтувати..., проаналізувати..., дати оцінку..., довести... тощо, щоб забезпечити перевірку умінь студентів використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань;

 • складність білетів для усного екзамену має бути приблизно однаковою і дозволяти студенту за час, відведений для відповіді (до 20 хв.), глибоко та повно розкрити зміст усіх питань;

 • складність та трудомісткість контрольних завдань для письмового контролю мають відповідати відведеному часу контролю (120 хвилин); завдання не повинні вимагати докладних пояснень, складних розрахунків та креслень і забезпечувати мінімум непродуктивних витрат часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та ін.;

 • при формулюванні завдань (питань) екзаменаційних білетів необхідно використовувати стандартизовані (рекомендовані) терміни, назви, позначення.

Результати триместрового контролю заносяться екзаменатором до Відомості обліку успішності (екзамен), залікової книжки студента.

Відомість обліку успішності екзаменатор отримує в деканаті в день проведення триместрового контролю. Без відомості обліку успішності викладач не має права приймати заліки, диференційовані заліки або екзамени.

Форма відомості обліку успішності є стандартною (Додаток 1).

Відомість видається викладачеві у відповідній дирекції інституту (деканаті факультету) частково заповненою. Співробітниками дирекції (деканату) заповнюються графи: • назва вищого навчального закладу,

 • назва інституту (факультету);

 • номер групи;

 • навчальний рік,

 • номер триместру,

 • курс, шифр академічної групи,

 • номер відомості,

 • назва навчальної дисципліни,

 • дата проведення екзамену,

 • форма триместрового контролю,

 • загальна кількість годин з дисципліни за триместр,

 • вчене звання, прізвище, ініціали, викладача, який виставляє підсумкову оцінку,

 • вчене звання, прізвище, ініціали, посада викладача, який проводив практичні (семінарські, лабораторні) заняття і здійснював поточний контроль,

 • номер студента у списку, прізвище, ініціали студента, номер залікової книжки студента.

Відомість обліку успішності має бути підписана деканом, директором інституту.

Викладач заповнює графи: 1. Оцінка.

 2. Дата.

 3. Підпис викладача.

 4. Всього оцінок.

Відомості обліку успішності викладач повністю заповнює і ставить свій підпис проти кожного прізвища студента та на зворотньому боці відомості в графі «Екзаменатор». Відомість обліку успішності (екзамену, заліку чи диференційного заліку) викладач зобов'язаний особисто повернути в деканат в день складання підсумкового контролю; при складанні письмового екзамену - не пізніше 10.00 наступного дня.

В залікову книжку викладач записує всі навчальні години (аудиторні та СРС) з дисципліни, що виноситься на триместровий контроль, своє прізвище, позитивну оцінку, ставить свій підпис та дату. Оцінки «Незадовільно» та «Не зараховано» в залікову книжку не записуються.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка