Щодо формування системи методичної служби в об’єднаних територіальних громадах Волинської областіСкачати 33,59 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2019
Розмір33,59 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
Методичні рекомендації
щодо формування системи методичної служби в об’єднаних територіальних громадах Волинської області

(схвалено вченою радою ВІППО, Протокол № 2, від 16.03.2017)
Методичні рекомендації розроблені за пропозиціями учасників стратегічної сесії «Моделювання розвитку методичної служби регіону» (січень 2017р., ВІППО) з метою забезпечення оптимальних підходів до формування системи методичної служби в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в перехідний період. Укладені Методичні рекомендації щодо формування системи методичної служби в об’єднаних територіальних громадах Волинської області носять рекомендаційний характер і можуть бути використані при укладанні положення про методичну службу (методичну раду) навчальних закладів в ОТГ.

Одним із вагомих управлінських повноважень, які отримали органи місцевого самоврядування ОТГ, є право і можливість на формування власної і ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення своєї громади.

З метою забезпечення єдиного підходу до формування структурних підрозділів освіти місцевих виконавчих органів об’єднаних територіальних громад Міністерством освіти і науки України надано рекомендації  (№ 1/9-633 від 30 грудня 2015 року) з розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громади. Міністерство вказує, зокрема, що при формуванні структури органів управління освітою важливо забезпечити діяльність методичної служби як центру реформування освіти.

Нині мережа методичної служби області включає в себе методичні кабінети різного статусу: методичний кабінет, що є юридичною особою, методичні кабінети/центри як структурні підрозділи відділів (управлінь) освіти або входять до їх складу. За роки функціонування системи накопичено значний досвід роботи методичних кабінетів як служби розвитку освіти регіону та центру підвищення професійного рівня педагогічних працівників у міжкурсовий період; налагоджена чітка та ефективна співпраця із Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Розуміючи вагомість методичної служби, органи управління освітою в ОТГ Волинської області забезпечують її діяльність наступним чином:


 • включення у штатний розпис посад методистів/спеціалістів з відповідних освітніх галузей;

 • виділення субвенції для співфінансування районної методичної служби;

 • виконання делегованих функцій методичними кабінетами через укладання угод про співпрацю з органами управління освітою райдержадміністрацій.

Забезпечення функціонування методичної служби освіти ОТГ в перехідний період може здійснюватись через делегування організаційно-методичних повноважень на рівень навчального закладу (опорного навчального закладу освітнього округу). З метою ефективного управління методичною роботою в навчальних закладах ОТГ та для координації навчально-методичного забезпечення їх діяльності утворюється методична рада освітнього округу.

Важливо, щоб формування методичної ради освітнього округу здійснювалось у поєднанні з належним управлінням цього напряму роботи у кожному навчальному закладі та врахуванням рівня професійної компетентності їх педагогічних працівників.

З метою вироблення певного підходу до вирішення проблем науково-методичного супроводу діяльності навчальних закладів в ОТГ вважаємо доцільним закцентувати увагу на окремих аспектах організації діяльності методичної ради.

Методична рада (Рада), як правило, створюється як колективний дорадчий орган, що покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики в закладах ОТГ, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до вимог Державних стандартів, з метою сприяння формальній, неформальній, інформальній освіті педагогічних працівників, розвитку їх професійної компетентності. • У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими чинними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

 • Діяльність методичної ради повинна ґрунтуватись на принципах демократизму і гуманізму, лідерства-служіння, партнерства, інноваційності, академічної свободи та адміністративної автономії закладів освіти, відокремлення функцій контролю та функцій забезпечення діяльності закладів освіти, інтеграції у європейський освітній простір тощо

 • Рада може формуватися з керівників методичних осередків округу, представників структурного підрозділу освіти виконавчого органу ОТГ. Склад ради затверджується відповідним розпорядженням відповідного виконавчого органу.

 • Рада розробляє Положення про методичну раду, яке погоджується з усіма керівниками навчальних закладів ОТГ та затверджується виконавчим органом.

 • При Раді можуть діяти постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. До складу комісій на добровільних засадах залучаються досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної громадськості. Зміст роботи комісій визначається Радою.

 • Раду очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням. Його кандидатура узгоджується з керівником підрозділу освіти місцевого виконавчого органу.

 • Голова Ради (заступник та секретар за потреби) обираються на строк не менше ніж один рік.

 • Періодичність засідань Ради визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не менше двох засідань на семестр). Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше двох третин загального складу ради.

 • Рішення Ради мають рекомендаційний характер і оформляються протокольно за підписами головуючого та відповідального секретаря. За необхідності зазначені рішення впроваджуються наказами/розпорядженнями органами місцевої виконавчої влади.

 • Робота Ради здійснюється на основі щорічного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, затверджується керівником структурного підрозділу освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громади й погоджується ректором Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Голова Ради звітує про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах (конференції) працівників суб’єктів ОТГ.

Методична рада навчальних закладів співпрацює з органами виконавчої влади ОТГ, зокрема:

 • реалізує державну політику щодо розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

 • сприяє створенню умов для функціонування навчальних закладів, як таких, що надають рівний доступ до якісної освіти;

 • подає пропозиції органові управління освіти щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами – суб’єктами ОТГ, організації навчально-виховного процесу, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;

 • координує проведення виховної, позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

 • сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;

 • вносить пропозиції щодо забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними фінансовими, матеріально-технічними й іншими ресурсами;

 • організовує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає робочий навчальний план);

 • розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку освіти ОТГ, її окремих складових, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;

 • надає на звернення відділу (сектора) освіти оцінку
  якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що
  атестуються. Члени Ради беруть участь у роботі атестаційної комісії;

 • вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації;

 • забезпечує належну організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання (державної підсумкової атестації) випускниками загальноосвітніх навчальних закладів, отримання документів про освіту. 

Методична рада відповідно до власного положення може виконувати завдання, спрямовані на:

 • координацію науково-методичної роботи міжшкільних/шкільних методичних об’єднань; удосконалення діяльності методичних об’єднань, інших структурних підрозділів суб’єктів ОТГ;

 • ухвалення планів роботи міжшкільних методичних осередків;

 • сприяння неперервному розвитку педагогічної майстерності педагогічних працівників, аналіз кращих педагогічних практик, укладання плану підвищення кваліфікації педагогів навчальних закладів ОТГ;

 • організацію надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам суб’єктів ОТГ;

 • організацію (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи;

 • впровадження в навчально-виховний процес навчальних закладів та в систему методичної роботи інноваційної діяльності;

 • забезпечення патронажу навчальних закладів, які мають статус експериментальних, надання їм науково-методичної допомоги;

 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації;

 • обговорення проектів навчальних програм та рукописів видань, підготовлених педагогами навчальних закладів ОТГ;

 • підготовку рекомендацій-клопотань для розгляду науково-методичною/вченою радою Волинського ІППО матеріалів претендентів на присвоєння педагогічних звань;

 • інформаційно-методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної освіти;

 • інформаційно-методичний супровід впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • здійснення моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • обговорення проектів нових нормативних документів, що регламентують організацію та зміст навчально-виховного процесу;

 • оперативне інформаційне забезпечення освітньої діяльності навчальних закладів ОТГ;

 • організацію інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 • формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, укладання навчально-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 • науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;

 • взаємодію з районними (міськими) науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організацію підготовки команд та окремих учнів до участі у наступних етапах змагань;

 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

 • проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в ОТГ;

 • налагодження співпраці з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами тощо.


Каталог: files -> silskashkola
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
silskashkola -> Назва проекту: «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної освіти»
silskashkola -> Звіт за результатами наукової проблеми «Здоров’язбережувальне освітнє середовище як умова якісної організації навчально-виховного процесу знз»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка