Секція права та психологіїСторінка55/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   292
Література

  1. Бакаев А. А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних [учеб. пособ.] / А. А. Бакаев. – М. : Логос, 2004. – 218 c.

  2. Андріїв І. С. Діяльність суб’єктів запобігання злочинності неповнолітніх в країнах Європейського Союзу / І. С. Андріїв // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. VІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – С. 187–190.


О. Ровенчин

Науковий керівник – к.ю.н., ас. І.Ю. Хомишин
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Здійснюючи аналіз існуючих визначень проваджен­ня у справах про адміністративні правопорушення, можна зробити висновок, що їх суть зводиться до виокремлен­ня певної системи (комплексу) процесуальних дій (пра­вил) уповноважених суб’єктів при застосуванні адміні­стративної відповідальності.

Оскільки справи про адміністративні правопору­шення за керування транспортними засобами є одними із най розповсюджених і складних в системі адміністра­тивних правопорушень, то я спробую навести осо­бливості судового розгляду в даній категорії справ.

Звичайно, що для виконання завдань провадження у справах про адміністративне правопорушення за керу­вання транспортними засобами, з метою правильного і своєчасного вирішення кожної справи суддя зобов’яза­ний ретельно підготуватися до її розгляду [1]. Так, ст. 278 КУпАП визначено коло питань, які необхідно вирішити під час підготовки, зокрема чи належить до компетенції в даному випадку суду розгляд справи; чи правильно складено протокол та інші матеріали справи; чи спові­щено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання осо­би, яка притягається до адміністративної відповідально­сті, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Поширеною і беззаперечною є практика судових ор­ганів, яка спрямована на те, що у випадку надходження до суду протоколу по справі про адміністративне право­порушення, який не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП, в деяких випадках не надання певних матеріалів тощо, суди своєю постановою направляють справи на доопра­цювання органу (посадовій особі), яким було складено вказаний протокол.

Як свідчить судова практика, посадові особи при оформленні та направленні до суду адміністративних ма­теріалів по справам про адміністративні правопорушення за керування транспортними засобами допускають пору­шення, які призводять до повернення таких матеріалів на доопрацювання. Зокрема, причиною повернення матері­алів в даній категорії справ є те, що при складені про­токолу не виконуються належним чином вимоги ст. 256 КУпАП, а саме: у деяких протоколах не зазначалася ча­стина статті КУпАП, якою передбачено відповідальність за вчинене правопорушником діяння. У матеріалах спра­ви нерідко бувають відсутні докази, які б підтверджували факт вчинення особою правопорушення, дані про те, чи притягалася вона до адміністративної відповідальності раніше, а також пояснення цієї особи, свідків або підпи­сів останніх. Дуже часто анкетні дані правопорушника вказуються не в повному обсязі (рік, число, місяць та місце народження), його точна адреса, місце роботи, по­сада, а також необхідні відомості про особу, яка склала протокол (прізвище, ім’я та по батькові, посада, службові телефони) [2]. Через неточні та неправильні записи у прото­колах про місце проживання правопорушників суди витрачають додаткові кошти на повторні виклики або взага­лі позбавлені можливості виклику.

Крім норм КУпАП, особливості вимог до протоко­лів про адміністративні правопорушення пов’язані з керуванням транспортними засобами можуть встанов­люватись іншими нормами законодавства, наприклад Інструкцією з оформлення працівниками Державтоін­спекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху затвер­дженої наказом МВС України від 26 лютого 2009 р. № 77 тощо [3].

С.А. Ширіна звертає увагу на те, що, незважаючи на необхідність обов’язкового повідомлення порушника про час і місце розгляду справи, виникає питання про можливість розгляду справи за відсутності порушника, якого не було доставлено до суду та не було належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, з різних підстав [5].

В цьому питанні С.А. Ширіна підтримала думку В.Г. Перепелюка, який пропонує, за аналогією з ци­вільним процесом, у разі якщо місце фактичного пере­бування порушника невідоме, розглядати справу після надходження повістки з підписом службової особи домоуправління останнього відомого місця перебування порушника про те, що вручити повістку адресатові не можна через його відсутність [4].

Також, хотілося б звернути увагу на ст. 281 КУпАП, яка містить положення проте, що при розгляді колегі­альним органом справи про адміністративне правопо­рушення ведеться протокол.


Література

  1. Галунько В.В. Адміністративне право України : Навчальний посібник : у 2-х томах / В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011 – 320 с.

  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. : // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

  3. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністра­тивно деліктне право) : [навчальний посібник] / В. К. Колпаков. – Київ, Юрінком Інтерн, 2008. – 255 с.

  4. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : [навчальний посібник] / В. Г. Перепелюк [2-ге видання, змінене і доповнене]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

  5. Ширіна С. А. Особливості та проблеми судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з безпе­кою дорожнього руху / С. А. Ширіна. – Запорізький національний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua.Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка