Секція права та психології


ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАСторінка42/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   292
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Однією із ключових проблем сучасного адміністративного судочинства є забезпечення його реалізації у суворій відповідності з його завданнями, дотримання як загальних принципів судочинства, так і його специфічних принципів.

Кожний принцип здійснення правосуддя в адміністративних справах, закріплений законодавцем у нормах діючого Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), виконує своє функціональне призначення в організації та діяльності адміністративних судів. Разом із тим, вони діють не розрізнено, а в певній сукупності, оскільки об’єднані загальною метою – організувати діяльність судових органів, забезпечити належний розгляд адміністративної справи, закріпити належне виконання прав та обов’язків всіх учасників процесу [1, с. 403].

Т.І. Шинкар визначає принципи адміністративного судочинства як базисні, первісні засади його існування, які опосередковують закономірність такого існування і взаємний зв’язок даного явища з іншими правозахисними явищами [2, с. 346].

З прийняттям у 2005 році КАС України було чітко визначено систему принципів, на основі яких здійснюється розгляд і вирішення адміністративних справ. Так, відповідно до ст. 7 КАС України принципами правосуддя в адміністративних судах є: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; 4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 5) гласність і відкритість адміністративного процесу; 6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду; 7) обов’язковість судових рішень [3, с. 7]. 

Крім то­го, де­які на­уко­вці ви­ді­ляють інші принци­пи адміністра­ти­вно­го судо­чинства, які прямо не за­зна­че­ні в КАС, але випли­ва­ють зі змі­сту йо­го норм (принци­пи процесуа­ль­ної еко­но­мії, розумних стро­ків, до­бро­со­ві­сно­сті, пропорцій­но­сті).

Об’єктивна взаємообумовленість та зв’язок принципів адміністративного судочинства чітко відображується навіть при їх співвідношенні один з одним. Так, наприклад, принцип рівності усіх учасників процесу перед законом і судом обов’язково повинен передбачати надання кожному учаснику процесу право ознайомлюватися з матеріалами справи. Відсутність подібних прав не тільки порушила би рівність громадян перед законом та судом, але одночасно становила б перепону по офіційному з’ясуванню всіх обставин у справі.

Особливим прин­ципом адміністративного судочинства є принцип офіційно­го з’я­суван­ня всіх об­ставин справи, який по­лягає у вжиті передба­че­них зако­ном за­хо­дів, не­обхідних для з’ясування всіх обставин спра­ви, зо­к­ре­ма стосо­вно виявлення та до­слі­дження до­ка­зів судом із вла­сної іні­ці­а­ти­ви. Цей принцип властивий лише адміністративному процесу. Офіційність полягає в активній ролі суду і за своїм змістом обмежує дію принципів змагальності та диспозитивності. За­зна­че­не зумо­вле­не осо­бли­во­стями адміністративно­го судо­чинства – в учасників публічно-правових відносин нерівні можливості – фізичні чи юридичні особі протистоїть потужний адміністративний апарат. Щоб збалансувати можливості, адміністративний суд повинен відіграти активну роль в судовому процесі з тим, щоб сприяти особі у захисті її прав. Така роль суду обумовлена тим, що переважно конфлікти виникають саме з вини публічної адміністрації або вона не вжила достатніх заходів, щоб запобігти цьому. Отже, реалізація принципу офіційності дослідження справи адміністративним судом надає йому можливість за допомогою власної активності переконатись у повній наявності у нього всіх необхідних фактів, які є важливими для ухвалення об’єктивного рішення у справі [4, с. 39-40].

Таким чином, втілюючись перш за все в нормах права, принципи адміністративного судочинства характеризують не тільки суть, а й зміст адміністративного судочинства, відображають не тільки його внутрішню побудову, але й увесь процес його застосування. Принципи надають судочинству якостей справедливого правосуддя в адміністративних справах і, навпаки, недотримання принципів адміністративного судочинства під час здійснення правосуддя тягне за собою незаконність і подальше скасування судового рішення.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка