Секція права та психологіїСторінка100/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   292
Література
1. Фріс П.Л. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник для студе. вищ. навч. закл./ П.Л. Фріс - К.: Атіка, 2004. - 488 с.

2. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М. Й. - К.: Атіка, Академія, Ельга-Н,200І. -656с.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. -/За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - [5-те вид., переробл. та доповн.] - К.: Юридична думка, 2008. - 1216 с.
Є. Семенюк

Науковий керівник- к.юр.н., доцент В. П. Кушпіт
ПОНЯТТЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ СТАТУС В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Однією з найвразливішихгрупнаселенняУкраїни в умовах складнихсоціально-економічнихперетворень стали діти. Незважаючи на всі заходи, яківживає Уряд і іншіорганивлади, реальне становище дітейпогіршуєтьсяпідвпливомзниженняжиттєвогорівнянаселення, погіршеннямедичногообслуговування. Все цепризводить до зростаннязлочинностінеповнолітніх.

Поняттянеповноліття (неповнолітній) знаходимо в різних галузях права. В законодавстві, юридичнійлітературінеповнолітній" – це особа, яка не досягнула  певноговіку, з настаннямякого закон пов’язуєїїповнуцивільнудієздатність.Дієздатність на правовіймовіозначаєфактичнуздатністьлюдиниздійснюватитічиіншіюридичні угоди, юридичнідії, спрямовані на встановлення, зміну, припиненнячиздійсненняцивільнихправ. Підставивиникненняцивільних прав та обов'язків (дієздатності) визначається в статті 11 Цивільного кодексу України.

В ієрархії обсягу прав та обов’язків: недієздатна особа цілком

позбавлена самостійних прав, можливості вчинити будь-який правочин, не створює та не несе будь-яких цивільних обов’язків, не несе відповідальності за завдану шкоду; малолітня особа має право вчиняти дрібні правочини тощо і також не несе відповідальності за завдану нею шкоду; особа з обмеженою дієздатністю має права, тотожні малолітній особі, тобто самостійно може вчиняти дрібні побутові правочини, але вона несе відповідальність як за завдану іншій особі шкоду, так і за порушення договору, укладеного нею за згодою піклувальника; неповнолітня особа — особа з неповною цивільною дієздатністю (якщо вона не обмежена судом) має найбільш широкий у цьому переліку обсяг цивільних прав і відповідно більш широкий обсяг цивільних обов’язків.

Вікнеповноліття не є універсальним для всіх держав світу.

Здебільшого – до18 років. Проте, в низцікраїн, де повнолітнімивважаються особи, щодосягливіку 15, 20 і навіть 21 року. Тому, коли в міжнародно-правових актах зазначається про віковугрупунеповнолітніх, граничною межеюякої є 18 років, тодізавждизастережено: "якщоіншийвік не встановленийнаціональнимзаконодавством.

Поняття "малолітня особа" тісновзаємопов’язаноіз проблемою осудності. Дитячий віксуб’єкта сам по собі є передумовою для визнанняйогонеосудним. Національність, виховання, умовижиття, оточуючесередовищеможепо-різномувпливати на формуваннярозумового і духовного світудитининавітьоднієївіковоїкатегорії.Тому, в деяких державах (Франція, Бельгія, Швеція) законодавство,не встановлюваломінімальноговіку дляпокарання, надаючитим самим можливість суду індивідуальновирішуватипитання про "осудність".

За українськимзаконодавством, усісуб’єктитрадиційно поділяються надвігрупи: дорослі і діти (неповнолітні). Такийрозподілзумовленийвизначенимвіковимкритерієм – повноліттям, згаданимвище іпов’язаниміздосягненням особою 18 років. Чиннезаконодавствозастосовує два подібних і водночасюридичнорізнихтерміни "неповнолітній" і "малолітній".

КонституціяУкраїни в розділіІІ "Права, свободи та обов’язки

людини і громадянина" використовуєтерміни "діти", "повнолітнідіти" (ст.ст.51,52), та "неповнолітні" (ч.5 ст.43), протевизначення, хтопідпадаєпідціпоняття, Основний Закон не дає.

ПоложенняКонституціїзакріплюютьосновні принцип щодо дітей (ст.52, 24,48, 49, 50). Однак, в Основному законі не отримавзакріплення принцип найкращогозабезпечення прав та інтересівдітей, передбачений в п.1 ст.3 Конвенції про права дитини. Його відсутністьпризводить до того, що в Українідитина розглядається як дорослий в майбутньому, який до повноліттязалишаєтьсялишеоб’єктомпіклування.

Отже, аналізуючиКримінальний кодекс України, ми стикаємосьізпоняттям "неповнолітній" (в законівиділеноокремийрозділ "Особливостікримінальноївідповідальності та покараннянеповнолітніх"). Цінорми, порядізположеннямиокремих статей, створюютьзаконодавчу базу кримінально-правового захисту та відповідальностінеповнолітніх. Кримінальний закон не відмовивсявідвикористання в своїх нормах ще одного терміна – "малолітній". Однакчіткоговизначення, кого розуміютьпідпоняттями "малолітній "та "неповнолітній", закон не містить.Загалом, малолітній учасник процесу визначається в законі поряд з особами, які не досягли 18 років, як "неповнолітній" (ст.159 КПК і ін.) або "особа, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння віку, по досягненню якого, згідно з законом, можлива кримінальна відповідальність" (п.5 ч.1 ст.6 КПК).
Література

1.Ковна У.С. Поняттямалолітньої особи та їїпроцесуальне становище в кримінальномусудочинстві / У.С. Ковна // ВісникЛьвівськогонаціональногоуніверситету. Серіяюридична. –  2004. – Випуск 39. – С. 459-464.

2. Энциклопедия государства и права. Т. 1 / Под ред.: Стучка П. - М.: Изд-во Ком. Акад., 1925. - 1240 c.

3.Ілейко В. Р., Первомайський В. Б. Теоретичнийаналіз понять «дієздатність», «недієздатність», «обмеженадієздатність» в ЦивільномукодексіУкраїни у редакціївід 16.01.2003 року // Архівпсихіатрії. — 2007. — Т. 13, № 1–2. — С. 38–42.

4.ЦивільнийкодексУкраїниВерховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV

5.Конвенція про права дитиниООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989

6.Конституція УкраїниВерховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР


Лабич Ю.

Науковий керівник – к. ю. н., доц. Якимова С. В.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка