Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. №281-рСкачати 36,53 Kb.
Дата конвертації08.04.2019
Розмір36,53 Kb.
ТипРозпорядження
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 281-р

КОНЦЕПЦІЯ


підтримки та сприяння розвитку
дитячого громадського руху в Україні

Проблема, яка потребує розв’язання

Протягом останнього десятиліття в Україні виникла принципово нова ситуація у дитячому громадському русі, що потребує:

внесення змін до нормативно-правової бази для забезпечення розвитку дитячого громадського руху та ефективного функціонування дитячих громадських організацій на всіх рівнях;

надання науково-методичної, інформаційної, організаційної підтримки дитячим громадським організаціям;

налагодження системи підготовки (навчання) кадрів: дітей, дорослих координаторів, волонтерів, керівників дитячих громадських організацій всіх рівнів;

проведення ефективного моніторингу діяльності дитячих громадських організацій, своєчасного виявлення проблем та визначення шляхів їх розв’язання, прогнозування тенденцій розвитку дитячого громадського руху;

обміну досвідом роботи;

ефективного оновлення діяльності дитячих громадських організацій з національно-патріотичного виховання та збагачення соціально значущим змістом;

охоплення більшої кількості дітей різними формами діяльності дитячих громадських організацій;

створення дієвої системи координаційних зв’язків між дитячими громадськими організаціями;

організації та проведення спільних заходів;

консолідації дорослих для ефективного розвитку дитячого громадського руху в Україні;

розширення соціального партнерства дитячих громадських організацій з іншими соціальними інституціями, бізнес-структурами тощо;

включення в діяльність дитячих громадських організацій інклюзивної складової, враховуючи потреби дітей з інвалідністю;

розроблення системи міжвідомчої координації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з надання державної підтримки дитячим громадським організаціям в Україні, зміцнення співробітництва на всіх рівнях.

Важливість тієї частки роботи, що можуть брати на себе дитячі громадські організації у розвитку демократичних засад суспільства, зумовлює необхідність їх підтримки з боку держави, створення правових, економічних, організаційних, соціальних умов для самореалізації дітей, зокрема у суспільно значущих справах.

Всі наявні обставини зумовили необхідність розроблення Концепції.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є створення умов для подальшого розвитку дитячого громадського руху, забезпечення права дітей на об’єднання, участь у житті суспільства, сприяння реалізації їх інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу.

Завданнями Концепції є:

створення сприятливої нормативно-правової бази для розвитку дитячого громадського руху та функціонування дитячих громадських організацій;

формування ефективного інформаційного простору з метою підвищення іміджу дитячого громадського руху в Україні;

забезпечення розвитку системи науково-методичного супроводу діяльності дитячих громадських організацій, популяризація їх досвіду роботи;

налагодження системи підготовки (навчання) кадрів: дітей, дорослих координаторів, волонтерів, керівників дитячих громадських організацій всіх рівнів;

сприяння проведенню наукових досліджень з питань розвитку дитячого громадського руху;

розроблення механізму сприяння, ефективного функціонування дитячих громадських організацій у суспільстві і державі, визнання їх діяльності, розширення фінансових можливостей дитячих громадських організацій;

посилення виховного потенціалу дитячих громадських організацій, зокрема шляхом залучення дітей до участі у реалізації соціально значущих програм і проектів;

розроблення системи міжвідомчої координації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з надання державної підтримки дитячим громадським організаціям в Україні, зміцнення співробітництва на всіх рівнях;

заохочення дитячих громадських організацій включати в свою діяльність інклюзивну складову, враховуючи потреби дітей з інвалідністю;

сприяння розвитку системи міжгалузевої та міжвідомчої взаємодії державних, громадських, наукових, бізнес-структур в інтересах дитячого громадського руху.
Концепція ґрунтується на таких основних принципах:

принцип гуманізації виховного простору — створення максимально сприятливих умов для розвитку інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу дитини як унікальної особистості, визнання самоцінності дитини;

принцип захисту прав і свобод дітей — сприяння участі дітей у житті суспільства і в ухваленні рішень, об’єднанню навколо спільних інтересів;

принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії — розвиток рівноправного партнерства в умовах спільної діяльності;

принцип особистісної орієнтації — створення умов для формування самоцінності особистості, гармонізації гуманістичних цінностей, розвитку здібностей, спрямування зусиль на забезпечення розвитку світогляду, самосвідомості, культури потреб, відповідальної поведінки;

принцип соціальної відповідальності — узгодженість змісту і методів виховання в реальній соціальній ситуації, взаємозв’язок виховних завдань і завдань соціального розвитку демократичного суспільства, орієнтація виховного процесу на реальні потреби і можливості соціуму, формування у дітей готовності до ефективного розв’язання життєвих проблем, сприяння участі дітей у соціально значущих відносинах;

принцип відкритості — участь усіх заінтересованих некомерційних організацій, бізнес-структур, сім’ї, громадськості, інших соціальних інституцій у забезпеченні створення кожній дитині максимально сприятливих умов для духовного, інтелектуального, творчого і фізичного розвитку, задоволення її інтересів і потреб;

принцип доступності — можливість вести незалежний спосіб життя і всебічно брати участь в усіх аспектах життя, доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми здійснюється шляхом виконання комплексу завдань і заходів за такими основними напрямами:

удосконалення нормативно-правової бази щодо розвитку дитячого громадського руху в Україні та функціонування дитячих громадських організацій, зокрема:

- внесення змін до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” та інших нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері, у частині визначення поняття “дитячий громадський рух”;

- розроблення системи міжвідомчої координації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з надання державної підтримки дитячим громадським організаціям в Україні, зміцнення співробітництва на всіх рівнях;

- вивчення зарубіжного досвіду підтримки дитячого громадського руху з метою його поширення в Україні;

- налагодження системи координаційних зв’язків між дитячими громадськими організаціями, зокрема проведення спільних заходів, відкритих заходів, майстер-класів, презентацій діяльності, зустрічей, конференцій, фестивалів тощо;

удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності дитячих громадських організацій, що передбачає проведення:

- наукових досліджень з питань розвитку дитячого громадського руху в Україні, вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду становлення дитячого громадського руху, етапів його розвитку та публічне оприлюднення результатів досліджень;

- аналізу діяльності дитячих громадських організацій, методик роботи, напрацьованого досвіду у виконанні програм та реалізації проектів, спрямованих на формування громадянина-патріота, забезпечення розвитку соціальних компетентностей дітей, що затребувані українським суспільством;

- оцінки та моніторингу діяльності дитячих громадських організацій з метою своєчасного виявлення проблем та визначення шляхів їх розв’язання, прогнозування тенденцій розвитку дитячого громадського руху;

запровадження системи підготовки (навчання) кадрів дитячого громадського руху, зокрема:

- проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо) для дітей, дорослих координаторів, волонтерів, керівників дитячих громадських організацій з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом;

- внесення до навчальних планів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів теми про дитячий громадський рух в Україні та діяльність дитячих громадських організацій;

розширення соціального партнерства з іншими соціальними інституціями, підприємцями, установами, організаціями, громадськістю, підвищення рівня співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, зокрема:

- залучення соціальних інституцій, підприємців, установ, організацій, громадськості до сприяння дитячим громадським організаціям у провадженні соціально значущої діяльності;

- надання можливостей дитячим громадським організаціям брати участь у формуванні державної молодіжної політики;

- розширення міжнародних зв’язків, у тому числі щодо реалізації спільних проектів та участі у заходах міжнародного рівня;

- розроблення та реалізація проектів, спрямованих на залучення дітей до участі у житті суспільства на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівні;

- реалізація спільних проектів з національно-патріотичного виховання;

- створення умов для успішної взаємодії закладів освіти з дитячими громадськими організаціями, формування нового типу партнерства закладів загальної середньої освіти і дитячих громадських організацій;

- утвердження позитивного ставлення до дитячих громадських організацій громадськості через різноманітні форми популяризації їх соціально значущої діяльності та ініціатив;

- забезпечення організаційної та педагогічної підтримки і взаємодії;

- забезпечення співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з дитячими громадськими організаціями, використання можливостей їх виховного ресурсу, надання державної підтримки, у тому числі введення у практику зустрічей представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з дітьми-лідерами, керівниками дитячих громадських організацій, налагодження комунікаційного зв’язку з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

інформаційна підтримка діяльності дитячих громадських організацій, зокрема:

- сприяння дитячим громадським організаціям проведенню оглядів дитячої преси, конкурсів, прес-конференцій; випуску дайджестів, інформаційних бюлетенів, друкованих видань, створенню в Інтернеті дитячих порталів тощо;

- популяризація у різних формах видань (включаючи електронні) та соціальних мережах здобутків, соціальних і творчих досягнень, поширення соціальної реклами щодо діяльності дитячих громадських організацій.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:

збільшенню кількості дітей, охоплених різними формами громадської діяльності: 2018 рік — до 5 відсотків, 2019 рік — до 10, 2020 рік — до 15, 2021 рік — до 20, 2022 рік — до 25 відсотків;

збільшенню кількості дитячих громадських організацій різного спрямування на 20 відсотків;

забезпеченню створення організаційних, науково-методичних умов, сприятливих для розвитку дитячого громадського руху в Україні, своєчасного виявлення проблем та шляхів їх розв’язання, прогнозування подальших тенденцій;

скоординованим діям дитячих громадських організацій, спрямованим на забезпечення розвитку дитячого громадського руху в Україні;

створенню умов для широкого залучення дітей до дитячого громадського руху та діяльності дитячих громадських організацій, розширення масштабу їх участі у розв’язанні соціально значущих проблем всеукраїнського, регіонального та місцевого рівня;

забезпеченню можливостей для кожної дитини як суб’єкта права та соціальної діяльності здійснити вільний вибір і реалізувати запити на свій вільний час, наповнений життєвими цінностями та орієнтирами для кожного суб’єкта, що сприятиме збільшенню кількості дітей, охоплених змістовним дозвіллям;

забезпеченню безперервності діяльності і виховання із створенням дитині необхідних умов для позитивної соціалізації, засвоєння соціальних ролей, зміцнення здоров’я, розвитку соціальної активності та ініціативності;

зниженню негативних проявів у дитячому середовищі та посиленню протидії асоціальним, екстремістським рухам та сепаратизму на
10 відсотків;

підвищенню компетенції педагогічних кадрів з питань дитячого громадського руху в Україні;

удосконаленню співпраці та партнерству соціальних інститутів, громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, бізнес-структур, установ, організацій з дитячими громадськими організаціями у вихованні підростаючого покоління;

розвитку у контексті стратегії інтеграції України до Європейського співтовариства міжнародного співробітництва через обмін досвідом практичної роботи і науковою інформацією, впровадження у практику інноваційних технологій;

створенню позитивного іміджу дитячого громадського руху в Україні шляхом розширення поінформованості суспільства про реалізацію соціально значущих проектів та ініціатив дитячих громадських організацій.

Обсяг фінансових ресурсівФінансування Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України на відповідний рік та інших джерел, не заборонених законодавством.

_____________________


Каталог: storage -> app -> uploads -> public -> 5af
5af -> Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року" (далі конкурс) проводиться з метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві
public -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. №86-р план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності
public -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. №974-р
public -> Навчально-тематичний план
5af -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №292-р
5af -> 1. у постанові
public -> Державний стандарт початкової освіти


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка