Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психологіїСкачати 257,15 Kb.
Дата конвертації06.04.2019
Розмір257,15 Kb.
ТипРобоча програма
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Інститут математики, економіки та механіки

Кафедра соціальної та прикладної психології

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи
__________ О.В. Запорожченко

“_____” _____________20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з ""МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"

Для спеціальності 8.040101 – магістр психології
Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семе-стри

Лек-ції

(год)

Прак-тичні (семі-нарсь-кі) (год)

Лабо-ратор-ні (год)

Індивідуаль-ні

Само-стійна робота (год)

Всього годин

Конт-роль-на робота

(семе-стр)

Залі-ки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

5

І

2410

20

54І


Одеса - 2013

Робоча програма складена на основі___________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

Індекс_____________________________________________________________
Робоча програма складена доцентом, к. психол. н. Гусаковою Мариною Петрівною
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та соціальної психології протокол № від “_______” _________20 р.

Зав. кафедрою

загальної та соціальної психології _______________(В.І.Подшивалкіна)
Схвалено радою (методичною комісією)________________________________

______________________________________________________________
“_________” ____________20 р. Голова_______________________(_______)

Предмет: "МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"Курс:

Напрям, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ЕСТS: 1
Модулів: 2
Змістових модулів 2
Загальна кількість годин:

54

0401 психологія

Магістр

Професійна дисципліна

1 семестр

Лекції: 24год.

Практичні (семінарські заняття)

Індивідуальна робота: 10 год.

Самостійна робота: 20 год.
Вид контролю:

Поточний та змістовний

Екзамен
ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА

до курсу

" МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"
Навчальний курс " Методологія та методи наукового дослідження" є одним із курсів циклу професійно-орієнтованих дисциплін програми підготовки магістрів психологів.

Навчальний курс "Методологія та методи наукового дослідження" спрямований на формування у студентів методологічної та методичної рефлексії, що є необхідною умовою для самостійної творчої науково-дослідницької роботи. Методологічна та методична підготовка повинна стати базою для продовження навчання в аспірантурі.

Метою вивчення курсу "Методологія та методи наукового дослідження" є оволодіння методологією та методами наукового дослідження, формування системи знань про критерії науковості та вимоги, щодо організації та аргументації дослідження, аналізу його результатів.
Завдання дисципліни

1. Засвоєння студентами предмета, призначення та основних функцій методології наукового пізнання

2. Засвоєння студентами специфіки наукового дослідження

 1. Розуміння логіки перевірки наукових гіпотез

 2. Розуміння логіки розгортання наукових тверджень


Після засвоєння програми курсу " Методологія та методи наукового дослідження" студент повинен

знати:

 • предмет методології наукового пізнання, його світо оглядове значення та роль у самостійній науковій діяльності

 • специфіку наукового знання та вимоги щодо проведення наукового дослідження

- функції наукового знання та засобі перевірки наукових теорій;

вміти

- розрізняти справжнє наукове дослідження та його результати від псевдонаукових пошуків

- користуватися отриманими знаннями у науково дослідницькій роботі;

- орієнтуватися в науковій, науково популярній та псевдонауковій літературі;

 • Використовувати критичне мислення у своїй професійній галузі

 • Аргументувати власне наукове знання

Контроль знань здійснюється за результатами презентації у групі індивідуальних завдань, результатів самостійної роботи студента та підсумкового письмового екзамену.


ОРГАНІЗАЦІОННО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Логіка викладання курсу " Методологія та методи наукового дослідження" передбачає використання модульної технології навчання. Програма курсу формувалася як сукупність 2 змістовних модулів. Кредитній модуль включає лекції, індивідуальну та самостійну роботу студентів.

Індивідуальна робота студента складається з:

1. Виконання контрольних завдань з кредитного модулю

2. Підготовка та обговорення у групі індивідуальних завдань.

Самостійна робота студента складається з

1. Підготовки до лекцій та контрольних робіт

2. Самостійне вивчення окремих тем

При визначенні навчальних досягнень студентів, які вивчають курс “Методологія та методи наукового дослідження” пропонується тематичне оцінювання, яке здійснюється у вигляді часткової (в рамках залікового кредиту) та підсумкової атестації.

Рівні засвоєння матеріалів дисципліни:

 • засвоєння знань – правил, логічних послідовностей, класифікацій та категорій, критеріїв, методології;

 • розуміння – тобто трансляція, інтерпретація, екстропозиція суті вивченого матеріалу;

 • застосування знань – як вміння використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях;

 • аналіз елементів, взаємозв’язків та організаційних принципів.

 • синтез знань – тобто вміння створювання власного повідомлення, створення плану, алгоритму дій, створення системи абстрактних відношень.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ (СЛУХАЧАМ)

Кредит

Сума

Змістовні модулі

Індивідуальні

завдання

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

35

100

10

5

5

10

10

10

10

5


Шкала оцінювання:

90 – 100 балів – відмінно (А);

75 – 89 балів – добре (ВС);

60 – 74 балів – задовільно (DЕ);

35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FХ);

1 – 34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

до курсу

" МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"
Тема

Лекції

Індиві

дуаль

ні

заняття


Самостійна робота


Конт

роль

1.

Змістовний модуль 1.

Методологія наукового знання

1.1.

Тема 1. Вступ до методології наукового дослідження

2

2


2
1.2..

Тема 2. Загальні характериститки наукової діяльності

2

-

2
1.3.

Тема 3. Принципи наукового пізнання

2

-

2
1.4.

Тема 4. Засоби та методи наукового дослідження

2

2

2
2.

Змістовний модуль 2.

Окремі питання методів наукового дослідження
2.1.

Тема 5. Пошук та формулювання наукової теми

6

2

4
2.2.

Тема 6. Проблеми дослідницької аргументації

6

2

4
2.3.

Тема 7. Співвідношення конструктів та фактів у дослідженні

2

2

4
2.4.

Тема 8. Мета-узагальнення наукових понять

2

-

-Усього - 54 години

24

10

20

Підсумко

вий конт

роль

ПРОГРАМА

курсу

" МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"
Змістовний модуль 1. Методологія наукового знання
Тема 1. Вступ до методології наукового дослідження

Три аспекта науки: соціальний інститут, результат, процес. Критерії науковості знання: істинність, обгрунтованність, інтерсуб’єктивність. Принцип достатньої підстави. Форми організації наукового знання: факт, положення, поняття, категорія, принцип, закон, теорія, ідея, парадигма. Правила визначення понять. Помилки, що допускаються при визначенні понять.
Завдання для індивідуальної роботи.

Проаналізувати наявні форми наукового знання у власному дослідженні. Надати альтернативні визначення ключовим поняттям бакалаврської роботи.
Завдання для самостійної роботи.

Обгрунтувати правила визначення понять. Проаналізувати помилки визначення понять.
Тема 2. Загальні характериститки наукової діяльності

Особливості індивідуальної наукової діяльності. Норми наукової етики. Соціальна відповідальність вчених.
Завдання для самостійної роботи.

Підготувати відповіді на наступні запитання відносно власного дослідження.

 1. Які основні джерела існують відносно теми Вашого дослідження?

 2. Хто з попередніх дослідників найбільш повно досліджував тему, що обрана Вами для дослідження?

 3. Які прогалини існують в дослідженні цієї теми?


Тема 3. Принципи наукового пізнання

Принципи наукового пізнання: детермінізм, відповідність, додатковість. Сучасне розуміння наукових принципів. Логика виділення принципів наукового пізнання.
Завдання для самостійної роботи.

Вивчення роботи Коену М., Ноелю Е. «Що таке науковий метод?» [4; 529-544]
Тема 4. Засоби та методи наукового дослідження

Матеріальні, математичні, логічні та мовні засоби пізнання. Теоретичні та емпіричні методи дослідження: конкретні та комплексні. Співвідношення теоретичних та емпіричних методів у науковому дослідженні.
Завдання для індивідуальної роботи.

Підготуйте відповіді на наступні запитання відносно власного дослідження.

 1. Я намагаюся встановити/працюю над/вивчаю ________________.

 2. Тому що хочу знати, хто/що/де/коли/як_____________________.

 3. Для того, щоб помогти читачю зрозуміти як/чому/коли __________.


Завдання для самостійної роботи.

Самостійне вивчення теми «Емпіричні методи дослідження».
Змістовний модуль 2. Окремі питання методів наукового дослідження
Тема 5. Пошук та формулювання наукової теми

Правила роботи з науковою літературою. Значення літературного огляду для визначення новизни психологічного дослідження. Наукова проблема як основа задуму дослідження. Актуальність проблеми та її обґрунтування. Види фактів. Джерела данних. Категоріальний апарат наукового дослідження. Понятійний апарат дослідження і його операціоналізація. Пошук протирічь як пошук наукових проблем. Шість типів протирічь: виду, частини та цілого, розвитку, причин та наслідків, точки зору, цілі та засобів.
Завдання для індивідуальної роботи.

Сформулювати власну наукову проблему як протиріччя.
Завдання для самостійної роботи.

Знайти в наукових виданнях приклади протирічь, неповноти, помилок.
Тема 6. Проблеми дослідницької аргументації

Твердження та їх грунтовність. Аргументація у науковій бесіді. П’ять елементів дослідницької аргументації. Функція доводів та фактів для тез. Робота з альтернативами наукового твердження. Зв’язок твердження та доводу - основа грунтовності доводів. Види тверджень: практичні та концептуальні. Оцінка конкретності та значущості твердження. Параметри аналізу використанних аргументів.
Завдання для індивідуальної роботи.

Скласти власну дослідницьку аргументацію.
Завдання для самостійної роботи.

Проаналізувати статті у пошуках розгорнутої наукової аргументації.
Тема 7. Співвідношення конструктів та фактів у дослідженні

Узагальнення повсякденних життєвих подій в поняттях наукових концепцій і теорій. Формування понятійного мислення вченого. Диференціація професійної та повсякденної реальностей та мов. Визначення конструкту й визначення явища.
Завдання для індивідуальної роботи.

Наведіть низку конструктів та відповідних ним фактів (явищ), що використали у власному дослідженні. Дайте визначення конструктів.
Завдання для самостійної роботи.

Перекладіть наведений відривок художнього тексту на наукову мову або навпаки (Додаток 1).
Тема 8. Мета-узагальнення наукових понять

Мета-узагальнення використовуваних понять як встановлення ієрархічних зв'язків між конструктами. Творчий пошук та створення метафор наукових феноменів, структур, механізмів тощо. Особистісний внесок у мислення.

Контрольні питання до курсу

"МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"

 1. Три аспекта науки: соціальний інститут, результат, процес.

 2. Вимоги до наукового знання.

 3. Критерії науковості знання.

 4. Форми організації науковго знання.

 5. Правила визначення наукових понять.

 6. Помилки визначення наукових понять.

 7. Особливості індивідуальної наукової діяльності.

 8. Норми наукової етики.

 9. Принципи наукового пізнання.

 10. Логика відокремлення принципів наукового пізнання.

 11. Робота з науковими джерелами і її роль у підготовці психологічного дослідження.

 12. Способи підготовки огляду наукової літератури по темі дослідження.

 13. Значення літературного огляду для визначення новизни психологічного дослідження.

 14. Сутність критичного читання.

 15. Пошук протирічь як пошук наукової проблеми.

 16. Види протирічь.

 17. Три вида наукових джерел.

 18. Наукова проблема і її актуальність.

 19. Теоретична база дослідження і її роль в організації дослідження.

 20. Категоріальний апарат наукового дослідження.

 21. Понятійний апарат дослідження і його операціоналізація.

 22. Правила формулювання теми наукового дослідження.

 23. Роль гіпотези в науковому дослідженні.

 24. Науковий метод і його роль у психологічному дослідженні.

 25. Класифікація методів психологічного дослідження.

 26. Типи даних психологічного дослідження.

 27. Проблема репрезентативності даних психологічного дослідження

 28. Результати дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення.

 29. Співвідношення інтерпретації явища та визначення явища.

 30. Співвідношення конструктів та подій в науці

 31. Вимога незалежності наукового пояснення явища від наукового визначення явища.

 32. Визначення нуль-поняття.

 33. Наявність описових альтернатив одного явища.

 34. Альтернативність наукових пояснень одного психологічного феномену.

 35. Сутність тавтологічного наукового пояснення.

 36. Адекватність методів дослідження сутності вивчаємого феномену.

 37. Методологічні помилки дослідника.

 38. Загальні правила наукової аргументації.

 39. Структура наукової аргументації.

 40. Розгорнута наукова аргументація висновків.

 41. Помилки аргументації висновків.

 42. Метаузагальнення наукових понять.

 43. Форми подання результатів дослідження.

 44. Вимоги до оформлення результатів наукового дослідження.


ЛІТЕРАТУРА

до курсу

"МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"
Основна література:

 1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование: Курсовые, дипломные и диссертационные работы.- М.: "Ось-89", 2005,- 112 с.

 2. Бут У., Коломб Г., Уильямс Дж. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М.: Флинта: Наука, 2004.-360 с.

 3. Гусакова М.П. Мисленнєві професійні компетенції майбутніх психологів// Психологія і суспільство.-2010.-№1.-С.191-199.

 4. Новиков А., Новиков Д. Методология.- М.: СИНТЕГ, 2007.


Додаткова література:

 1. Власов К.П. Методы исследований и организация экспериментов.- СПб. : Гуманитарный центр, 2002.- 256 с.

 2. Гудвин С.Д. Исследование в психологии: методы и планирование. 3-е изд. –М., 2003. 560 с.

 3. Журавлев А. Л. Психология в системе наук. Специфика междисциплинарных исследований в психологии // Психологический журнал. 2002.Т. 11, № 6. – С.83-88

 4. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод.- Челябинск: Социум, 2010. - 655с.

 5. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М., Дашков, 2004.- 432 с.

 6. Ломов Б. Ф. Теория, эксперимент и практика в психологии // Психол. журн. Т. 1. 1980.

 7. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учеб. Пособие.- М. : Знання. - 2000 с.

 8. Ожиганова Г. В. История психологии: концептуальные подходы и методы исследования // // Психологический журнал, 2004. Т.6 №.3.- С.5-16

 9. Поппер К. Логика научного исследования: Пер. с англ. / Под общ. ред. В. Н. Садовского. — М.: Республика, 2004. — 447 с. — (Мыслители XX века).

 10. Смит Н. Современные системы психологии. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. – 384 с.

 11. Щедровицкий Г.П. Проблемы логики научного исследования и анализ структуры науки . Лекции-доклады на структурно-системном семинаре, июнь-июль 1965 г. // Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 7. М., "Путь", 2004.


Додаток 1

Текст №1. «Особого внимания заслуживает факт, свидетельствующий о том, что у больных с ЧМТ наиболее успешное восстановление психической деятельности наблюдалось в тех случаях, когда в динамике восстановительного процесса проявлялась стадия активации правого полушария и диэнцефальных структур мозга. Эта стадия предшествовала восстановлению межполушарной асимметрии мозга, сходной с таковой у здоровых людей, и могла быть спровоцирована дифференцированными реабилитаци онными воздействиями, способствуя более успешному восстановлению интегративной деятельности мозга» [Жаворонкова Л.А. Правши-левши: межполушарная асимметрия электирической активности мозга человека.- М.:Наука, 2006.- 222, с. 188] .
Текст №2. « Кольцо толпы сжималось все теснее. Град камней падал на Акса-Гуама. Окровавленный и бледный, сидел он в красном колпаке и смотрел на толпу невидящим взором.

- Что смотреть на него?–сказал раб-бербер с копьем в руках.- Разве в нем не кровь врагов наших? Отойдите!

Рабы отошли в сторону, и раб-бербер пустил копье прямо в грудь Акса-Гуама.

Но прежде чем оно вонзилось, из толпы раздался женский отчаянный крик, чье-то тело метнулось между Акса-Гуамом и летящим копьем.

Копье пронзило насквозь грудь молодой женщины» [Беляев А. Последний человек из Атлантиды. - М.: ОНИКС 21 век, 2004, с. 92].

Дайте назву даному психологічному феномену, описаному в розповіді (тексті). Вкажіть, в рамках якої психологічної концепції може існувати даний феномен.

1.1 «Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно…

Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.

Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а, торжествуя, восклицай: «Хорошо, что это не городовые!».

Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!».

…Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный. Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь перед собой кредитора, не беседуешь о гонораре с Турбой…

Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования» [Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В тридцати томах. - М.:Наука, 1983.- Т.3, с.235].

1.2 «Сначала совет, потом выговор

Каждый виновник автомобильной аварии, даже самый закоренелый, в первый момент чувствует шок и стыд. Если в этом состоянии ума его обругать, часто бывает, что от виновника отлетает раскаяние, и он начинает сопротивляться, вместо того, чтобы признать свою ошибку. Поэтому с виновником аварии нужно разговаривать по-хорошему, утешать его, выслушивать его объяснения и ждать, пока его возбуждение уляжется, чтобы только после этого сделать ему выговор. Только так можно надеяться на успех в обращении с виновником дорожного происшествия» [Зенгер фон Х. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. – М.:Прогресс, 1995, с. 270].
Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогіка»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології в вищій школі»
imem psy workp rogramm -> Робоча програма навчальної дисципліни психологія соціальної роботи
imem psy workp rogramm -> Робоча програма із спецкурсу «психологія людей зрілого й літнього віку» Для спеціальності 040101 магістр психології
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»
imem psy workp rogramm -> Психологія вищої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка