Робоча програма предмет «Методологія та організація наукових досліджень»Сторінка4/4
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,51 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
Всього годин змістового модуля 1

15

-

21

-

-35

35

ЗМ 2. Методи наукових досліджень

Розкрити етапи дос-лідження та схему (прог-раму) дос-лідження об’єкта згід-но з магіс-терської ро-боти

НЕ. 2.1. (Самостійна робота) Етапи нау­кових дос-ліджень (10, 11, 17, 21, 22, 32)

Охарактеризу-вати згідно те-матики магісте-рської роботи етапи наукових досліджень. Розкрити схему (програму) дос-лідження об’єк-та
6Усне та письмове опитування
8

8

Розу­міти та розкрити методи ана-лізу науко-вих дослід-жень

НЕ. 2.2. (Самос-тійна робота)

Методи аналізу емпіричних даних наукових досліджень(4, 11, 22, 26, 27, 32)Розкрити гно-сеологічну суть таких методів: діалектичного, математичного, історичного, літературного, картографічно-го, наукової систематизації6Усне та письмове опитування
6

6

Розу­міти та розкрити суть, логіку наукового дослідження

НЕ 2.3. (Лекція)

Логіка наукового дослідження (13, 18, 19, 20, 21, 32, 34)- Загальна схе-ма наукового дослідження;

- загальна ха-рактеристика джерел і посіб-ників;

- робота над рукописом;

- структурні особливості магістерської роботи2

Усне та письмове опитування
6

6

Розкрити типологію рекреацій-них ресурсів

НЕ 2.4. (Само­стійна робота)

Типологія рекреаційних ресурсів та комплексна еко-номіко-рекреа-ційна оцінка території (1, 2, 29, 32, 33, 35)- Критерії типо-логії рекреацій-них ресурсів;

- оцінка рекреа-ційних ресур-сів;

- типологія рек-реаційних ресурсів
6Письмове опитування
7

7

Знати специ-фіку оформ-лення магіс-терської роботи (текстова частина) та розробка картографіч-них основ наукових досліджень

НЕ 2.5. (Само­стійна робота)

Текстове та картографічне оформлення результатів наукових досліджень (11, 13, 19, 20, 21, 32)- Специфіка оформлення роботи;

- мовна культу-ра магістерсь-кої роботи, її наковий стиль;

- картографічне оформлення результатів наукових досліджень
8Усне та письмове опитування
8

8

Всього годин змістового модуля 2

2

-

26

-

-35

35

Разом по дисципліні

17

-

47

-

-70

70


Тематичний план курсу «Методологія та організація наукових досліджень»
Тема 1. Об’єкт, предмет, завдання курсу, мета курсу.

Тема 2. Загальнонаукові аспекти теорії наукових досліджень.

Тема 3. Основи методології та організації науково-дослідної діяльності.

Тема 4. Теорія і практика наукових досліджень.

Тема 5. Методологія, основні наукові принципи, методи наукових досліджень.

Тема 6. Логіка наукового дослідження.

Зміст завдання самостійної, практичної роботи

та завдання для самоперевірки її виконання


п/п

Назва теми, зміст теми

Види діяльності та форми пере-вірки і оцінюва-ння самостійних робіт

Рекомен-

довані джерела зі списку лі-тератури

Тема


1

Теоретико-методичні та методологічні основи науко-вого пізнання в дослідженнях:

– Визначити та розуміти суть, зміст, гносеологічну роль таких категорій, понять та термінів, як: наукове дослідження, об’єкт, мета, завдання, тема дослідже-ння, науковий напрям, результат, метод, методологія, методикаПисьмово, усно1, 11, 18, 19, 21, 32, 34Тема


2

Основні методологічні принципи, підходи та методи інформаційного забезпечення наукових досліджень:

– Розкрити основні методологічні принципи та підхо-ди;

– Охарактеризувати методи інформаційного забезпече-ння в наукових дослідженнях


Конспект


4, 10, 11, 18, 26, 32Тема


3

Первинні матеріали наукових досліджень:

– Охарактеризувати: суть, види науково-технічної інформації, методи пошуку, збору наукової інформації;

– Розкрити прийоми обробки, аналіз ін формації, мас-штаби дослідження


Конспект


4, 10, 14, 17, 26, 32, 33, 35


Тема


4

Етапи наукового дослідження:

– Охарактеризувати згідно тематики магістерської роботи дослідження;

– Розкрити програму дослідження об’єкта

Конспект

10, 11, 17, 21, 22, 32

Тема


5

Методика аналізу емпіричних даних наукових дослід-жень:

– Розкрити гносеологічну суть таких методів: діалек-тичного, математичного, історичного, наукової систе-матизації


Конспект

4, 11, 22, 26, 27, 32


Тема


6

Типологія рекреаційних ресурсів та комплексна еко-номіко-рекреаційна оцінка території:

– Розкрити критерії типології рекреаційних ресурсів;

– Оцінка рекреаційних ресурсів;

– Типологія рекреаційних ресурсівКонспект


1, 2, 29, 32, 33, 35Тема


7

Текстове та картографічне оформлення результатів наукових досліджень:

– Розкрити специфіку оформлення роботи;

– Розкрити мовну культуру магістерської роботи, її науковий стиль:

– Розкрити картографічне оформлення результатів наукових досліджень.Конспект


11, 13, 20, 21, 32ЛІТЕРАТУРА

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно термино­ логический словарь. - М.: Мысль, 1983. - 232 с.

2. Бурка Й.А. Основи географії будівельної індустрії України. - Чернівці:
Рута, 2001.-175 с.

3. Борщевський П.П., Ушкаренко В.О., Чернюк Л.Г., Мармуль Л.О.
Регіональний агропромисловий комплекс України. - К.: Наук. думка, 1996. -
262 с.

4. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і
соціальної географії. - К.: Либідь, 1996. - 320 с.

5. Григорович М.В. Транспортно-географічне положення //
Географ. енцик. України. —К.: Укр.енцикл., 1993. - Т.З. - С. 303-304.

6. Дзенис З.Е. Метология и методика социально-экономгеографических
исследований. - Рига: Зинатне, 1980. - 258 с.

7. Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна географія. -
Чернівці. 1996.-274 с.

8. Іщук СІ. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування
(методологія, теорія). - К.: Українсько-фінансовий інститут менеджменту і
бізнесу, 1996.-244 с.

9. Коновалова Н.І. Методика соціальних та економіко-географічних
досліджень: Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 1998. - 87 с.

10. Коновалова Н.І. Методи географічних досліджень (Блок. Методи
соціальних та економіко-географічних досліджень): Конспект лекцій.
Чернівці: Рута, 2004. - 40 с.

11. Коценко К.Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії: Посіб. для
вчителів. - К.: Рад. школа, 1983. - 168 с.

12. Кілінська К.И. Основи науково-дослідної роботи з географії:
Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 2001. - 112 с.

13. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень:
Навч.посібник. - К.: Кондор, 2003. - 192 с.

14. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-
географических исследований. М.: МГУ, 1981.

15. Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований. -
Минск: Университетское, 1985. - 157 с.

16. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. - К.: Либра, 1996. - 328 с.

17. Методика соціально-економгеографічних досліджень низового адміністративного району: Навч. – методичний посібник / Укл.: Н.І. Коновалова, О.С. Чуб рей. – Чернівці: Рута, 2007. – 51 с.

18. Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки / Укл.: Н.І. Коновалова, С.А. Греков. – Чернівці: Рута, 2008. – 20 с.

19. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної географії.: Конспект лекцій / Укл.: Н.І. Коновалова, М.М. Цепенда. – Чернівці: Рута, 2007. – 50 с.

20. Організація і методологія наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій. Час. 1. / Укл. Н.І. Коновалова, М.М. Цепенда. – Чернівці: Рута, 2005. – 38 с.

21. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання" КОО, 2000. - 204 с.22. Основные понятия модели и методы общегеографических исследований. Материалы Всесоюзной теоретической конференции. - М.: АН СССР, Институт географии, 1984. - 228 с.

23. Основы научных исследований. География / Под ред. Проф. Н.Д. Пистуна и проф. Г.И. Швебса. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1988.-192 с.

24. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Проватар Н.І. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1997. - 200 с.

25. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. - К.: Вища школа, 1996.- 232 с.

26. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наукова думка, 1993.-219 с.

27. Програма виробничої практики і методичні рекомендації по вивченню,

збиранню та опрацюванню вихідної інформації народногосподарського комплексу низового адміністративного району / Укл.: Жупанський Я.І.,

Коновалова Н.І. - Чернівці: ЧДУ, 1991. - 50 с.28. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В.Ковалевський, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенов та ін. За ред. В.В. Ковалевського, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенов. - вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання" КОО,

2000. - 546 с.

29. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. - Київ-Чернівці: К.-М. Академія - Зелена Буковина, 1999. - 568 с.

30. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2000. - 223 с.

31. Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії. - К.: Рад. школа, 1982. - 163 с.

32. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження методологія, методи, методика: Навч. Посіб. – Одеса: Агропринт, 2005. – 632 с.33. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. - Одеса: "Астропринт", 2001.- 744с.

34. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. - К.: Академвидав, 2004. - 208 с .

35. Шаблій О. Суспільна географія. - Львів: Львів. націон. ун-т, 2001. – 744 с.

Контрольні питання до ЗМ модуля № 1

1. Розкрити об’єкт, предмет, завдання курсу “Методологія та організація наукових досліджень”.

2. Розкрити суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження:

а) розкрити суть пізнання, наукове пізнання, теорія пізнання, мислення;

б) розкрити суть знання, істинні знання, відносне знання, абсолютне знання, теоретичні знання;

в) розкрити, що являє собою наукове дослідження, мета наукового дослідження, фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

г) розкрити особливості, які безпосередньо впливають на організацію й ефективність дослідної роботи;

3. Охарактеризувати етапи становлення та розвитку науки, цілі та функції науки:

а) розкрити період та створення античної науки, стародавнього світу, епоху Відродження науки;

б) яку роль відіграла промислова революція в розвитку науки;

в) назвіть особливості для науки вкінці ХХ ст. та початок ХХІ ст.;

г) розкрити суть науки, зміст науки і в яких вимірах її можна розглядати, мета науки;

д) розкрити, які функції виконує наука та які ставляться завдання перед наукою.

4. Розкрити такі структурні елементи науки: наукова ідея, гіпотеза, теорія, закон і парадигма.

5. Розкрити суть наукової теорії.

7. Розкрити критерії, за якими повинна відповідати наукова теорія (за А. Ейнштейном).

8. Розкрити структурні підрозділи наукових теорій.

9. Розкрити теоретичний рівень наукового знання.

10. Розкрити, які складові охоплює теоретичний рівень пізнання.

11. Розкрити суть методології наукового пізнання.

12. Розкрити основні функції методології наукового пізнання.

13. Розкрити методологічні рівні наукового пізнання.

14. Розкрити, що вивчає конкретно-наукова методологія.

15. Пояснити, з чого складається: а) категоріальний базис методології окремої науки; б) її методологічний інструмент.

16. Охарактеризуйте співвідношення термінів методологія, методика, методи, методичні прийоми.

17. Пояснити, що являють собою факти, гіпотеза, закони, наукові принципи, концепції, парадигма ?

18. Пояснити взаємозв’язок між судженнями, фактами, законами, теорією.

19. Розкрити суть дискрептивної функції в розвитку методології та методики наукових досліджень.

20. Розкрити суть інтерпретативної функції в розвитку методології та методики наукових досліджень.

21. Розкрити суть наукових досліджень на емпіричному рівні пізнання.

22. Розкрити суть наукових досліджень на теоретичному рівні пізнання.

23. Розкрити методи інформаційного забезпечення суспільно-геграфічних досліджень.

24. Розкрити загальну схему розвитку наукового знання.

25. Розкрити індуктивний та дедуктивний шлях наукового пояснення.

26. Порівняти методологічний зміст сенсуалізму та раціоналізму. Які переваги і недоліки має кожна із цих напрямів ?

27. Розкрити специфіку теоретичного рівня пізнання, пояснити його взаємозв’язок та взаємодію з емпіричним рівнем пізнання.Контрольні питання до ЗМ модуля № 2

1. Пояснити цільові настанови й зміст фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

2. Пояснити, як визначають наукове дослідження, наукових результат, науковий напрям.

3. Пояснити, як визначають тему наукового дослідження, наукові питання, завдання дослідження.

4. Пояснити, як визначають об’єкт і предмет дослідження і як систематизуються наукові дослідження за масштабом.

5. Охарактеризувати види навчально-дослідних робіт.

6. Розкрити етапи проведення наукових досліджень.

7. Розкрити функції, структуру програми досліджень, вимоги до програми.

8. Розкрити методологічний розділ програми.

9. Розкрити методичний розділ програми.

10. Розкрити суть і види науково-технічної інформації.

11. Пояснити методи пошуку і збору наукової інформації.

12. Розкрити аналіз та інтерпретацію інформації.

13. Охарактеризувати організацію роботи з науковою літературою.

14. Розкрити гносеологічну суть методології наукових досліджень.

15. Розкрити функцію наукового методу та його основні риси і які вимоги ставляться до наукового методу.

16. Охарактеризувати конкретно-наукові методи наукових досліджень.

17. Охарактеризувати спеціальні методи наукових досліджень.

18. Розкрити методологічні принципи наукового пізнання.

19. Пояснити, що являє собою наукова мова і порівняти особливості наукової мови з природною мовою.

20. Охарактеризувати методологічні підходи наукового пізнання.

21. Розкрити, які прийоми економічних досліджень використовуються у суспільно-географічних дослідженнях.

22. Охарактеризувати методи класифікації, типізації.

23. Охарактеризувати системний підхід за двома його напрямами - системним аналізом і системним синтезом.

24. Пояснити, яку роль у наукових дослідженнях відіграє діалектичний метод дослідження.

25. Пояснити, яку роль у наукових дослідженнях відіграє математичний, статистичний, історичний, літературний методи.

26. Прояснити відому тезу: “Карта - просторова мова географії”. Яку роль у наукових дослідженнях відіграє картографічний метод.

27. Розкрити, за якими показниками характеризують рух населення та його динаміку і за якими показниками аналізують територіальні відмінності демографічної ситуації.28. Охарактеризуйте показники, що характеризують економічну та виробничу діяльність підприємства.

29. Охарактеризуйте техніко-економічні показники, що характеризують розвиток сільського господарства.
Каталог: res -> geo -> robociprog -> kilin
res -> Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
res -> Програма дисципліни «Історія української культури»
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
robociprog -> Робоча програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи навчання)
robociprog -> За кредитно-модульною системою навчання) з “Спецкурс з проблем викладання географії у школі
robociprog -> Робоча навчальна програма
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи наукової діяльності
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка