Робоча програма предмет «Методологія та організація наукових досліджень»Сторінка3/4
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,51 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
Студенти повинні розуміти:

  • суть теоретико-методичних основних наукових досліджень;

  • основи методології науково-дослідної роботи;

  • логіку наукового дослідження.1. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни

«Методологія та організація наукових досліджень» та навчальної діяльності студента.

Компетенції

(прогнозова­ні

Результати

навчання)

Тема змістового

модуля (ЗМ)

навчального

елементу (НЕ)

Зміст

навчального

елементу

Види занять

Види діяльності та наочного контролю

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього

балів за

види

навчальних

занять

НЕ

Л

С

Ср

Пр.

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Теоретичні основи викладання курсу «Методологія та організація наукових досліджень»

Результати навчання

Знати і розу­міти суть наукового пізнання та наукового дослідження. Розкрити поняття, цілі, функції та елементи наукиНЕ 1.1. (Лекція)

Об’єкт, пред­мет і завдан­ня курсу, мета курсу (1, 10, 19, 21,­26)Об’єкт, пред­мет, та завдан­ня кур-су. Мета курсу. Суть наукового піз-нання та нау-кового дослід-ження. Етапи становлення розвитку науки. Поняття, цілі, і функції розвитку науки. Структір-ні елементи науки, їх характеристика

2

Конспект лекцій, усне та письмове опитування
5

5

Розуміти, знати та дати визначення понять, категорій термінів

НЕ. 1.2. (самостійна робота)Теоре-тико-методо-логічні та ме-тодичні осно-ви наукового пізнання в соціально-еко-номічних дос-лідженнях. (1, 11, 18, 19, 21, 32, 34)

Визначити та розуміти суть, зміст, гносеоло-гічну роль таких категорій, понять та термінів, як: наукове дослід-ження, об’єкт, мета, завдання, тема досліджен-ня, науковий напрям, резуль-тат, метод, мето-дологія, методи-ка та ін.
7Усне та письмове опитування
4

4

Розкрити суть, теоре-тичні аспек-ти наукових досліджень, структуру наукової теорії

НЕ 1.3. (Лек-ція) Загано-наукові аспекти теорії наукових досліджень (1, 6, 13, 18, 19, 21, 32, 33, 34)

- Теоретичні основи наукових досліджень;

- структура наукової теорії;

- функції та класифікація наукової теорії;

- теоретичний рівень наукового знання.4

Усне та письмове опитування
5

5

Знати і розу­міти поняття методології та методики наукових досліджень.

НЕ 1.4. (Лекція) Осно-ви методології та організації науково-лослідної діяльності (6, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 34)

- поняття мето­дології наукових дослідже­ння;

- основи методо-логії наукових дослідже­нь на емпірич­ному та теоре­тичному рівнях пізнання;

- методологія індуктивних та дедуктивних методів


4

Усне та письмове опитування
5

5

Знати, розу-міти гносео-логічну суть принципів, підходів. Да-ти визначен-ня методам інформацій-ного забез-печення в організації наукових досліджень

НЕ 1.5. (Само­стійна робота)

Основні мето-дологічні принципи, підходи та ме-тоди інфарма-ційного забез-печення наукових досліджень (4,10,11, 18, 26, 32)Розкрити основні методологічні принципи та під-ходи, а також ме-тоди інформацій-ного забезпечен-ня в наукових дослідженнях
7Письмове опитування
3

3

Розуміти та розкрити суть понят-тя, функції програми наукових досліджень

НЕ 1.6. (Лек-ція) Теорія і практика кон-кретних наукових досліджень (13, 19, 20, 21, 32)


- Вибір напряму наукового дос-лідження;

- поняття, види та етапи в соціа-льно-економгео-графічного дос-лідження;

- поняття, функ-ції та структура програми науко-вих досліджень. Функції програ-ми;

- методологіч-ний, методичний та організацій-ний розділи програми3

Усне та письмове опитування
4

4

Розкрити суть, види науково-технічної інформації, прийоми обробки, аналізу інформації

НЕ 1.7. (Самос­тійна робота) Первинні матеріали наукових досліджень (4,10, 14, 17, 26, 32, 33, 35)


- Охарактеризу-вати: суть, види науково-техніч-ної інформації, методи пошуку, збору наукової інформації;

- прийоми оброб-ки, аналіз інфор-мації, масштаби досліджень

7Усне та письмове опитування
4

4

Розуміти та розкрити суть поняття методології, методу, методологіч-ні принципи, підходи

НЕ 1.8. (Лек-ція) Методо-логія, основні наукові прин-ципи, методи наукових досліджень (10, 18, 19, 20, 21, 22, 32)


- Поняття мето-дології, науково-го методу, основ-ні риси методу;

- функції методу. Системи методів дослідження;

- загальнонаукові методи. Конкрет-но наукові мето-ди та спеціальні методи;

- методологічні принципи, підхо-ди наукового пізнання2

Усне та письмове опитування
5

5


Каталог: res -> geo -> robociprog -> kilin
res -> Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
res -> Програма дисципліни «Історія української культури»
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
robociprog -> Робоча програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи навчання)
robociprog -> За кредитно-модульною системою навчання) з “Спецкурс з проблем викладання географії у школі
robociprog -> Робоча навчальна програма
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи наукової діяльності
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка