Робоча програма навчальної дисципліни Сучасні методи аналізу комп’ютерних систем управління рівень вищої освіти другийСторінка1/5
Дата конвертації29.04.2020
Розмір197 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки
ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-педагогічної роботи
_____________________________
“______”_______________2019 р.Робоча програма навчальної дисципліни


Сучасні методи аналізу комп’ютерних систем управління

рівень вищої освіти __другий (магістерський)_


галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
освітня програма Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
вид дисципліни ___за вибором_
факультет комп’ютерних наук

2019 / 2020 навчальний рік

Програму обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою факультету комп’ютерних наук

«28» серпня  2019 року, протокол № 3


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки Шматков Сергій Ігорович;

кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки Стрілець Вікторія Євгенівна
Програму схвалено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної системотехніки

Протокол від “19” червня  2019 року № 14


Завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки

_______________________ Шматков С. І.

Програму погоджено методичною комісією факультету комп’ютерних наук

Протокол від “20 ” червня 2019 року № 9


Голова методичної комісії факультету комп’ютерних наук

_______________________ Бердніков А.Г.Вступ
Програма навчальної дисципліни «Сучасні методи аналізу комп’ютерних систем управління» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки другого (магістерського) рівня спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

1. Опис навчальної дисципліни


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними методами системного аналізу комп’ютерних систем управління, а саме: нейромережеві технології, методи нелінійної динаміки, популяційні методи.


1.2. Основні завдання вивчення дисципліни

Завданням вивчення навчальної дисципліни є вивчення питань, пов’язаних із сучасними методами аналізу комп’ютерних систем із різною архітектурою.


1.3. Кількість кредитів 10
1.4. Загальна кількість годин 300

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Вибіркова

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Рік підготовки

1-й

Семестр

1-й, 2-й

1-й, 2-й

Лекції

48 год.

год.

Практичні, семінарські заняття

48 год.

год.

Самостійна робота

204 год.

300 год.

Індивідуальні завдання

  • год.

1.6. Заплановані результати навчання

знати:


  • загальні відомості про штучні нейромережі;

  • основні функції активації, та типи нейронів;

  • методи навчання штучних нейронних мереж;

  • загальні відомості нелінійної динаміки;

  • методи пошукової оптимізації.

вміти:


  • користуватися пакетами прикладного програмування при створенні та моделюванні роботи штучної нейронної мережи;

  • використовувати спеціалізовані toolboxes для створення штучних нейромереж;

  • розробляти моделі нелінійної динаміки та аналізувати а їх допомогою різні явища нелінійної динаміки;

  • проводити аналіз та оцінку якості отриманого рішення.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка