Робоча програма навчальної дисципліни «практичний курс другої іноземної мови та переклад ( німец ька)»Сторінка1/5
Дата конвертації14.04.2020
Розмір305 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра іноземних мов

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з освітньої, виховної

та міжнародної діяльності

______________ проф. Т. М. Димань

“____”_____________ 2019 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАКТИЧНИЙ КУРС другої ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАД (німецЬКА)»

(5, 6 семестри)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

03 Гуманітарні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

035 Філологія

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Перший (бакалаврський)

ФАКУЛЬТЕТ

Права та лінгвістики

Біла Церква – 2019

Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови та переклад (німецька)» для здобувачів вищої освіти факультету права та лінгвістики за спеціальністю 035 «Філологія», бакалаврський рівень вищої освіти / Укладачі М.М. Носенко, В.Г. Рєзнік – Біла Церква: БНАУ, 2019. - с.
Розробники: Носенко М.М. асистент кафедри іноземних мов,

Рєзнік В.Г., старший викладач

Робочу програму обговорено та затверджено на засіданні кафедри іноземних мов.

Протокол № 1 від 30.08.2019 р.


Зав. кафедри, доцент О.П. Цвид-Гром

Ухвалено на засіданні методичної комісії факультету права та лінгвістикиПротокол № 1 від « » ____________ 2019 р.
Голова методичної комісії, доцент В.Д. Борщовецька


ЗМІСТ


1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

5

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

5

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

8

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

11
6.1. Практичні заняття

11
6.2. Самостійна робота

17
6.3. Орієнтовна тематика індивідуальних та групових завдань
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

18

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

18

9. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ

19

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

19

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

20

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

20  1. Опис навчальної дисципліни

Робоча навчальна програма дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови та переклад (німецька)» для студентів ІI курсу спеціальності 035 «Філологія» базується на вимогах галузевих стандартів підготовки фахівця (ОПП). Вона розроблена у відповідності до створеної за сприяння німецького культурного центру Goethe-Institut та затвердженої Міністерством освіти і науки України «Рамкової програми з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України» (2014 рік), яка встановлює національні параметри викладання та вивчення іноземних мов, забезпечуючи таким чином стандартизовану базу для розробки університетських курсів і планів у відповідності до професійних потреб студентів та очікувань суспільства.

Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови та переклад (німецька)» для денної форми навчання виділено 180 академічних годин (6 кредитів ЕCTS), у т.ч. аудиторних – 84 години (практичні заняття – 84), самостійна робота студентів – 96 годин у 5-му семестрі та 180 академічних годин (6 кредитів ЕCTS), у т.ч. аудиторних – 108 години (практичні заняття – 108), самостійна робота студентів – 72 годин у 6-му семестрі.

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання наведено в таблиці:


Шифр та

найменування

галузі знань,

спеціальності, рівень вищої освітиНайменування

показниківХарактеристика навчальної дисципліни

Вибіркова

Семестр

5-й

6-й

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

Кількість кредитів, відповідних ЕCTS

6

6

Змістових модулів

3

3

Спеціальність: 035 «Філологія»

Загальна кількість академічних годин

180

180

Практичні заняття

84

108

Перший (бакалаврський)

рівень вищої освітиТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних

6

6

самостійної роботи студента

6

2

Підсумковий контроль

іспит

іспит


Метою вивчення дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови та переклад» є мовна компетенція студентів, яка формується у контексті розвитку стратегій, необхідних для їх ефективної участі у навчальному процесі та у розмаїтті ситуацій повсякденного життя та майбутнього професійного спілкування. Ця мета передбачає усвідомлення студентом відносин між власною та іноземними культурами, формування навичок та вмінь автономного навчання, розвиток і активізацію міжфахового мислення, а також формування у студента власної відповідальності за результати навчання. У відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України (МОН) дана робоча програма пропонує шляхи та можливості організації занять з німецької мови на засадах діяльнісно-комунікативного підходу. На першому плані стоїть навчання загальновживаній мові: формування основних рецептивних та продуктивних вмінь та навичок, засвоєння лексики з основних побутових тем. Значна увага має приділятися країнознавчому аспекту, де студенти знайомляться із загальним культурним контекстом німецької мови. Результатом навчання дисципліні є набуття студентами рівня володіння німецькою мовою А2 (середній) згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.

Таким чином, найважливішими завданнями є:

навчити правильно, з додержанням фонетичних, граматичних та стилістичних норм та на основі засвоєння відповідного словникового запасу говорити й писати німецькою мовою;

– навчити перекладати письмово та усно з іноземної мови на рідну, з рідної мови на іноземну прості тексти;

– навчити сприймати мову на слух за умови стандартної та чіткої вимови; розуміти основне з коротких повідомлень та оголошень;

– розвинути гнучкі стратегії читання як мовленнєвого уміння;

– сприяти засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів.

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка