Робоча програма навчальної дисципліни основи соціально-педагогічних досліджень =


Тема 8. Методика підготовки і оформлення наукових робітСкачати 227,87 Kb.
Сторінка7/7
Дата конвертації07.10.2019
Розмір227,87 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 8. Методика підготовки і оформлення наукових робіт
Поняття, загальна характеристика і вимоги до наукових робіт. Основні етапи підготовки наукової роботи. Структура і технічне оформлення курсових та дипломних робіт. Підготовка до захисту проектів наукових робіт та курсової роботи. Курсова робота: поняття та етапи підготовки.


 1. Структура навчальної дисципліни


з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Самостійна роботаЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Теоретичні основи наукового соціально-педагогічного дослідження


1.

Наука як система пізнання світу

10

4

2
2

62

Програма та категоріальний апарат наукового соціально-педагогічного дослідження

14

4

2
2

8Разом

22

8

4
4

14ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Методологічні засади наукових досліджень

3.

Методологічні основи науково-педагогічних досліджень

26

8

4
2

44.

Рівень технологічної методології науково-педагогічних досліджень

16

6

4
2

105.

Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень

22

8

4
2

66

Обробка та оформлення результатів дослідження

16

8

4
2

87

Логіка науково-педагогічного дослідження з соціальної педагогіки

34

14

6
4

108

Методика підготовки і оформлення курсових робіт

12

6

4
2

2Разом__86__46__32'>Разом

86

46

32
14

40Разом за навчальним планом

108

54

36
18

54
5-7. Теми семінарських, практичних і лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Наука як система пізнання світу

2

2

Програма та категоріальний апарат наукового соціально-педагогічного дослідження

2

3

Методологічні основи науково-педагогічних досліджень

2

4

Рівень технологічної методології науково-педагогічних досліджень

2

5

Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень

2

6

Обробка та оформлення результатів дослідження

2

7

Логіка науково-педагогічного дослідження з соціальної педагогіки

4

8

Методика підготовки і оформлення курсових робіт

2

9

Підсумкове заняття. Модульний контроль. Тестова робота.Разом

18


8. Індивідуальні завдання* та завдання для самостійної роботи

*До індивідуальних завдань належать реферати, рецензії, есе, презентації, якщо вони прив’язані до дисципліни. Години для виконання індивідуальних завдань брати з годин, відведених на самостійну роботу.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль ІІ.

Визначте тему власного наукового соціально-педагогічного дослідження та підготуйте його проект за наданим зразком: 1. Оберіть проблему та визначте тему наукового соціально-педагогічного дослідження, сформулюйте її відповівши на питання: Що досліджується? Яке явище або процес? З ким або відносно кого, якої категорії здійснюється дослідження? Де, в якій установі чи умовах?

 2. Розкрийте актуальність обраної теми, виклавши її у 5-7 абзацах, визначивши – соціальну, наукову і практичну актуальність.

 3. Визначте науковий апарат Вашого дослідження, а саме: об’єкт, предмет, мету, завдання і гіпотезу, сформулюйте їх за методичними вимогами, що вивчили в ході роботи над лекційним курсом.

 4. Оберіть і зазначте методи наукового дослідження.

 5. Сформулюйте можливу наукову новизну, теоретичне і практичне значення Вашого наукового дослідження відповідно до вимог, що заявлені в семінарі 7.

 6. Визначте зміст науково-дослідної роботи, при цьому зверніть увагу на те, що кожен із визначених параграфів роботи повинен відповідати конкретному завданню наукового дослідження.


9. Методи контролю

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі методи:Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, представлення презентації-доповіді за темою наукового проекту.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
10. Умови допуску до іспиту

Пояснення до розділу 10: Згідно з новим Положенням про освітній процес «Студент допускається до семестрового контролю з дисципліни, якщо він набрав не менше 21 балу з 50 максимально можливих за семестр і виконав умови допуску до заліку, визначені викладачем у робочій програмі дисципліни» (п.10.4).

У цьому розділі описати умови допуску до заліку, н-д, скільки дозволяється пропусків лекційних занять / які умови відпрацювання семінарських занять / інше.

Відповідно до нового Положення УКУ про освітній процес студент допускається до семестрового контролю з дисципліни «Основи соціально-педагогічних досліджень», якщо він набрав не менше 20 балів з 50 максимально можливих за семестр і виконав наступні умови допуску до іспиту: 1. відвідав 2/3 практичних занять і представив конспект пропущених занять;

 2. обов’язково відпрацював всі пропущені семінарські/практичні заняття і виконав відповідні завдання для самостійної роботи;

 3. виконав всі індивідуальні завдання до курсу та 2/3 завдань для самостійної роботи студентів до кожного семінарського заняття.

Якщо студент набрав менше 21 балу він не допускається до складання іспиту, заліку.

11. Система нарахування балів

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Основи соціально-педагогічних досліджень» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості підсумкового модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань. Підсумковий модульний контроль (ПМК) знань здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу за всіма модулями, в кінці семестру.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи залежить від дотримання таких вимог: • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань.з/п


Вид поточної діяльності

Сума

балів

1.

Робота на семінарських і практичних заняттях

70

2.

Підсумковий модульний контроль

30

3.

Індивідуальне завдання і самостійна робота

40

Разом балів

140

Розрахунок коефіцієнту: 140:50=2,8

Розрахунок суми балів здійснюється за наступною формулою: сума набраних студентом балів (А(п)) за семестр розділити на коефіцієнт (2,8) – дорівнює кількість поточних балів набраних за семестр з максимально можливих (50 балів), до заліку, плюс додаються бали, які студент отримав на іспиті.

*Бали за виконання індивідуального завдання можуть входити у підсумок по змістовому модулю або виокремлюватися зі змістового модуля. Тоді потрібно додати у таблиці окрему графу «Індивідуальне завдання».

12. Рекомендована література
Основна
1. Архіпова С. П. Основи соціально-педагогічних досліджень / С. П. Архіпова. – Черкаси, 2011. – 239 с.

2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : [навч. пос.] / Володимир Володимирович Ковальчук. – К. : Слово, 2009. – 240 с.

3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : [навч. пос.] / Ольга Володимирівна Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 206 с.

4. Харченко С. Я. Методология и методы социально-педагогических исследований / авт.-сост. : С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, А. Н. Чиж, В. А. Кратинова. – Луганск, 2001. – 219 с.

7. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень : [конспект лекцій] / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.

8. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : [навчальний посібник] / А. М. Єріна. – К., 2004. – 212 с.

9. Основи методології та організації наукових досліджень : [навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і адюнтів] / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

10. Романчиков В. I. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / Володимир Іванович Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : [підруч.] / Дмитро Миколайович Стеченко, Олена Сергіївна Чмир. – К. : Знання, 2005. – 309 с.

12. Логіка процесу наукового дослідження // Електронний ресурс : http://pidruchniki.com/1597012260992/dokumentoznavstvo/logika_protsesu_naukovogo_doslidzhennya#335Допоміжна

 1. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследования. – Стерлитомак, 2002.

 2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006.

 3. Методичні рекомендації до курсу «Методи наукових досліджень» / Укладач: М.П. Федоров. – Мелітополь: ВМУРЛ «Україна» МП, 2003. – 58 с.

 4. Моделирование социально-педагогических систем: Материалы региональной научно-практической конференции(16-17 сентября 2004 г.)/Гл. ред.А.К.Колесников; Отв.ред.И.П.Лебедева; Перм.гос.пед.ун-т. -Пермь, 2004. – 298 с.

 5. Основи соціально-педагогічних досліджень (методичні матеріали для вивчення дисципліни) / Уклад. Л.Ю. Москальова. – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницього, 2009. – 73 с.

 6. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи наукових досліджень /Упор. В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. - К., 2000.


13. Інформаційні ресурси

http://uadocs.exdat.com/download/docs-187000/187000.dochttp://studentam.net.ua/content/view/4275/85/

http://socpedagogika.narod.ru/Sch.html

http://socpedagogika.narod.ru/spd.html

http://socpedagogika.narod.ru/Definizii.html

http://socpedagogika.narod.ru/sborn.html

http://rastu.com.ua/content/view/2086/371/

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03gyuasd.zip

http://www.upk.org.ua/publ/obrazovanie_i_vospitanie/socialnaja_pedagogika_kontrolnaja_rabota_socialno_pedagogicheskoe_issledovanie_skachat/7-1-0-104

http://socpedagogika.narod.ru/Dmitren.html

Методологія і методи педагогічних досліджень // Електронний ресурс: http://pidruchniki.com/19120621/pedagogika/metodologiya_metodi_pedagogichnih_doslidzhen

Суть нової методології педагогіки // Електронний ресурс: http://pidruchniki.com/11431213/pedagogika/sut_novoyi_metodologiyi_pedagogiki#49

Логіка і методика науково-педагогічних досліджень // Електронний ресурс :http://pidruchniki.com/1082030235381/pedagogika/logika_metodika_naukovo-pedagogichnih_doslidzhen#741Методологія, методи, логіка наукових досліджень // Електронний ресурс : http://pidruchniki.com/1056112760990/dokumentoznavstvo/metodologiya_metodi_logika_naukovih_doslidzhen#172

Загально - і конкретно-наукова методологія педагогіки // Електронний ресурс : http://pidruchniki.com/17390919/pedagogika/pedagogichni_tsinnosti
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка