Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»Скачати 224,44 Kb.
Сторінка12/12
Дата конвертації04.04.2019
Розмір224,44 Kb.
ТипРобоча програма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Змістовний модуль 1.Теоретичні основи науки та наукової діяльності.

1

Наука і наукове мислення

6

2

4

2

Концептуальні основи наукового пізнання. Творчість у процесі наукового пізнання.

8

2

6

3

Методологія наукової творчості. Наукове дослідження в мистецтвознавстві.

6

2

4

4

Технологія дослідницької роботи

6

2

4

Змістовний модуль 2. Методи наукового дослідження.

5

Рівні та методи наукового дослідження в мистецтвознавстві.

8

4

4

6

Організація науково-дослідної роботи магістрів

8

4

4

7

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

12

6

6

8

Оформлення результатів наукових досліджень та їх упровадження у практику.

Наукові публікації.18

8

10

9

Атестаційна магістерська робота

18

8

10

ВСЬОГО:


90


38


52 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Наука і наукове мислення. Концептуальні основи наукового пізнання. Творчість у процесі наукового пізнання

4

2

Тенденція сучасного музикознавства до інтегрованості із суміжними науковими сферами – мистецтвознавчими, культурологічними та загально гуманітарними.

4

3

Методологія наукової творчості. Типологія методів наукового пізнання.

2

4

Технологія дослідницької роботи

2

5

Рівні та методи наукового дослідження в музикознавстві.

4

6

Організація науково-дослідної роботи магістрів

4

7

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

4

8

Оформлення результатів наукових досліджень та їх упровадження у практику. Наукові публікації.

6

9

Магістерська робота

8
Всього за навчальним планом

38 1. Завдання для самостійної роботи
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Розвиток творчих здібностей і конструктивного мислення. Поняття наукової проблеми: визначення проблемної ситуації, постановка проблеми.

4

2

Концептуальні основи наукового пізнання. Проблематика сучасної методології музикології.

6

3

Поняття об’єкта та предмета наукового дослідження. Особливості наукового дослідження в області мистецтвознавства.

6

4

Поняття наукової теорії, її сутності та структури. Ознаки і функції наукової теорії.

4

5

Методи наукового пізнання явищ мистецтва

6

6

Проведення наукового дослідження, апробація результатів дослідження у практиці.

6

7

Види та вимоги до наукових видань

6

8

Наукова стаття. Робота над статтею. Авторство публікації. Основи наукової етики.

6

9

Вимоги до структури атестаційної магістерської роботи

8
Всього за навчальним планом

52


7. Індивідуальні завдання


 1. Дати характеристику типів мистецтвознавства і музикознавства як наукової галузі.

 2. Скласти структурний план магістерської роботи.

 3. Скласти структурний план дисертаційного дослідження.

 4. Наведіть приклади наукових результатів зі сфери мистецтвознавства.

 5. Визначити проблематику сучасної методології музикознавства (музикології).

 6. Визначити особливості наукового дослідження в області мистецтвознавства.


8. Методи контролю
Поточний контроль включає до себе перевірку засвоєння матеріалу вибіркових тем курсу (змістовний модуль) згідно з тематичним планом шляхом виконання самостійних та практичних завдань, проведення рубіжного атестування.

Підсумковий контроль – екзамен наприкінці І семестру –проводиться з метою оцінки результатів навчання в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

9. Схема нарахування балівМодуль 1

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Аудиторні заняття (індивідуальна робота,

самостійна робота, к/р тощо)

т.1

т.2

т.3

т.4

т.5

т.6

т.7

т.8

т.9

т.10

5

15

25

5

5

5

10

10

10


10

50

50

100


10. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

5

відмінно

зараховано82 – 89

В

4

добре

74 – 81

С

64 – 73

D

3


задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Критерії оцінки знань і вмінь:


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

A

у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь матеріал, послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов’язати теоретичні та практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

82 – 89

В

74 – 81

С

у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення й володіє навичками при виконанні практичних завдань.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

64 – 73

D

60 – 63

E

у випадках, коли студент засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

0 – 34

F

у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу.


Рекомендована література

Основна

 1. Афанасьєв А.О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А.О. Афанасьєв, Є.В. Кузькін. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.

 2. Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф., Доля В.К. Технологія наукових досліджень і технічної творчості / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля. – Київ : Знання України, 2007. – 318 с.

 3. Герасимова-Персидская Н. Новое в музыкальном хронотопе конца тысячелетия // Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. Вип. 28.– Музична україністика в контексті світової культури. – Київ, 1998. – С. 32-47.

 4. Герасимова-Персидская Н. Выход к новым принципам пространственно-временной организации музыки в переломные эпохи // Музыкальное мышление: Сущность. Категории. Аспекты исследования. Сб. статей. –Київ : Музична Україна, 1989. – С. 54-64.

 5. Герасимова-Персидская Н. Русская музыка XVII в. – встреча двух эпох. – Москва : Музыка, 1994. – 126 с.

 6. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 212 с.

 7. Кияновська Л. Галицька музична культура XIХ–XX ст. Навчальний посібник / Л. Кияновська. – Чернівці : Книги – ХХ1, 2007. – 424 с.

 8. Котляревський І. Музично-теоретична україністика / І. Котляревський //  Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. Вип. 28. – Музична україністика в контексті світової культури. – Київ, 1998. – С. 9-12.

 9. Котляревський І. Пріоритетність як фактор розвитку музикознавства / І. Котляревський // Теоретичні та практичні питання культурології : Українське музикознавство на зламі століть. Збірник наукових статей. Вип. IХ. – Мелітополь : Сана, 2002.

 10. Кринецкий И.И. Основы научных исследований / И.И Кринецкий. – Киев - Одесса : Вища школа, 1981. – 208 с.

 11. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с.

 12. Ляшенко І.  Історико-стильові та фольклорні джерела формування української композиторської школи / І. Ляшенко // Українська художня культура. – Київ : Либідь, 1996. – С. 217-234. 45

 13. Ляшенко І. Міжкультурні діалоги в етномистецтвознавчому осмисленні / І. Ляшенко // Українська художня культура. –Київ : Либідь, 1996. – С. 53-60.

 14. Пальчевский Б.А. Научное исследование : объект, направление, метод / Б.А. Пальчевский. – Львов : Вища школа, 1979. – 180 с.

 15. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : [підруч.] / М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – Київ : Знання, 2007. – 270 с.

 16. Пушкарь А.И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности : учебн. пособ. / А.И. Пушкарь, Л.В. Потрашкова. – Харьков : Изд. ИНЖЕК, 2006. – 289 с.

 17. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі : [навч. посіб.] / І.С. П’ятницька-Позднякова. – Київ : ЦНЛ, 2003. – 116 с.

 18. Санцевич А.В. Методика історичного дослідження / А.В. Санцевич. – Київ : Наук. думка, 1990. – 212 с.

Додаткова

 1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования : учебн. пособ. / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. – Київ : МАУП, 2004. – 216 с

 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень / М.Т. Білуха. – Київ : АБУ, 2002. – 480 с.

 3. ВАК роз’яснює… (Методичні поради) [збірник інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / авт.-упоряд. Л.А. Пономаренко ; за ред. В. Ф. Мачуліна]. – Київ : Ред. «Бюл. Вищої атестаційної коміс. України», вид-во «Толока», 2006. – 47 с.

 4. Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень : [збірник нормат. документів з питань атестації науКиїв працівників / уклад. Ю.І. Цеков]. – [4-те вид., випр. і допов.]. – Київ : Ред. «Бюл. Вищої атестаційної коміс. України», вид-во «Толока», 2007. – 128 с.

 5. Демківський А.В. Основи методології наукових досліджень : навч. посібн. / А.В. Демківський, П.І. Безус. – Київ : Акад. муніцип.упр., 2012. – 276 с.

 6. Довідникздобувача наукового ступеня : [збірник нормат. документів та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Ю.І. Цеков]. – [3-тє вид., випр. і допов.]. – Київ : Ред. «Бюл. Вищої атестаційної коміс. України», вид-во «Толока», 2006. – 69 с.

 7. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : Підруч. / Г.М. Кацавець, А.М. Паламар. – Київ : Алерта, 2006. – 328 с.

 8. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження:  навч. посібн. / О.В. Клименюк. – Київ : Міленіум, 2005. –186 с.

 9. Консон Г. Р. Целостный анализ как универсальный метод научного познания художественных текстов (на материале музыкального искусства) : монография / Г.Р. Консон. – Москва : Композитор, 2010. – 352 с.

 10. Корнелюк Т.А. Музыкознание как открытая система : опыт постановки проблемы : на материале отечественной музыкальной науки : дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02 – Музыкальное искусство / Т.А. Корнелюк. – Киев – Новосибирск, 2007. – 199 с.

 11. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод. посібн. / Н.М. Краус; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, каф. екон. теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна,2012. – 180 с.

 12. Лудченко А.А. Основы научных исследований : учебн. пособ. / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Прима – Київ : Знання, КОО, 2000. –114 с.

 13. Польська І.І. Методологічна проблематика в сучасному музикознавстві / Польська І.І. // Культура України. Випуск 46. –Харків, ХДАК, 2014. – С. 267 – 274.

 14. Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій / [уклад. В. П. Головенкін; за загальною ред. акад. Ю.І. Якименка]. – Київ : ВПК «Політехніка», 2010. – 28 с.

 15. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / В.І. Романчиков. – Київ : ІЗМН, 1997. – 248 с.

 16. Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И. Рузавин. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 317 с.

 17. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., переробл. і допов. –Київ : Знання, 2007.

 18. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / С. Фареник. – Київ : Вид. УАДУ, 2000. – 340 с.

 19. Юдкин И. Проблема «Восток-Запад» в исследования музыкальной культуры : попытка определения / И. Юдкин // Проблемы музыкальной культуры. Сб. ст. Вып. 2. –Київ : Музична Україна, 1989.

 20. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібн. / В.Є. Юринець; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ, 2011. – 179 с.

 21. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : [метод. поради / авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко]. – [3-тє вид., випр. І допов.]. – Київ : Ред. «Бюл. Вищої атестаційної коміс. України», вид-во «Толока», 2005. – 80 с.


11. Ресурси мережі Інтернет


 1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до інформації : http:// vnz.org.ua/zakono-davstvo/111-zakon-ukrayiny.

 2. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.rada.kiev.ua;

 3. Методологія науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.inter-pedagogika.ru.

 4. Методологія науки – Fajr [Електронний ресурс]. – Режим доступу : sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific.

 5. Польська І.І. Методологічна проблематика в сучасному музикознавстві / Польська І.І. // Культура України. Випуск 46. –Харків, ХДАК, 2014. – С. 267 – 274. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura46/40.pdf.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 677 від 23.04.1999 р., № 1482 від 13.08.1999 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.torsing.com.ua/.../kniga_kerivnika_navchalnogo_zahody.pdf.zakon.rаda.gov.ua/laws/show/65-98-п.

Каталог: docs -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни історія педагогіки галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Фах»
2016 -> Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
2016 -> До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти
2016 -> Підготовка дитини до школи (рекомендації для батьків)
2016 -> Попередній звіт про реалізацію соціологічного дослідження
2016 -> Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів музичного факультету
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2016 -> Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
2016 -> «робота концертмейстера в класі вокалу» Спеціалізація «Фортепіано»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація
Автореферат
Витяг
Диплом
Довідка
Додаток
Закон
Звіт
Книга
Конкурс
Конспект