Робоча програма Методи оптимiзацii в прикладнiй фiзицi


Змістовий модуль 4. Прикладний аспект оптимізаціїСкачати 193,22 Kb.
Сторінка8/8
Дата конвертації27.01.2020
Розмір193,22 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8
Змістовий модуль 4. Прикладний аспект оптимізації.

Тема 4.1. Завади при оптимізації. Основні завади і проблеми при оптимізації. Мінімізація функцій, що не диференціюються. Проблеми оптимізації, пов'язані з помилками обчислень, виродженістю, багатоекстремальністю, нестаціонарністю.

Тема 4.2. Приклади застосування оптимізації в прикладній фізиці. Приклади розв'язування конкретних задач оптимізації при проектуванні радіофізичних приладів та при індетифікації або при визначенні параметрів об'єктів, що досліджуються радіофізичними засобами.

4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні відомості про оптимізацію

Тема 1.1

3

1


2Тема 1.2

7

2


5Тема 1.3

7

2


5Тема 1.4

3

1


2Разом за змістовим модулем 1

20

6


14Змістовий модуль 2. Чисельні методи безумовної оптимізації

Тема 2.1

5

1
2
2Тема 2.2

5

1
2
2Тема 2.3

6

1
2
3Тема 2.4

11

1
4
6Тема 2.5

11

2
4
5Разом за змістовим модулем 2

38

6
14
18Змістовий модуль 3. Чисельні методи мінімізації багатоекстремальних функцій

Тема 3.1

9

1


8Тема 3.2

12

2
4
6Разом за змістовим модулем 3

21

3
4
14Змістовий модуль 4. Прикладний аспект оптимізації

Тема 4.1

15

1


14Тема 4.2

26

2


24Разом за змістовим модулем 4

41

3


38


Усього годин  


120

18
18
845. Теми семінарських занять

Семінарські заняття навчальним планом не передбачені.6. Теми практичних занять

Практичні заняття навчальним планом не передбачені.7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


2.1.1

Порівняльний аналіз методів золотого перетину та поліноміальної інтерполяції.

2

2.2.1

Градієнтний метод і його модифікації.

2

2.3.1

Метод Ньютона і його модифікації.

2

2.4.1

Метод сполучених напрямків та квазіньютоновський метод.

4

2.5.1

Методи нульового порядку: симплексний метод Нелдера-Міда.

2

2.5.2

Методи нульового порядку: метод випадкового пошуку.

2

3.2.1

Пошук мінімуму багатоекстрмальних функцій генетичним алгоритмом.

4

8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Теоретичні відомості про оптимізацію

14

2

Чисельні методи безумовної оптимізації

18

3

Чисельні методи мінімізації багатоекстремальних функцій

14

4

Завади при оптимізації

14

5

Застосування методів оптимізації в задачах прикладної фізики

24
Разом

84

9. Індивідуальні завдання

№ змістового модуля, теми

Вид завдання, тема

Кількість

годин

Не передбачено
10. Методи навчання

Навчальний процес здійснюється за традиційною технологією: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальні заняття. Під час проведення занять використовуються засоби наочності. Під час проведення лабораторних занять викладачем проводяться інструктування, студенти під керівництвом викладача виконують експериментальні дослідження та оформлюють звіт за результатами роботи. Лабораторні заняття головним чином спрямовані на опанування методами розв’язання типових конкретних задач, які найчастіше зустрічаються у практичній роботі.11. Методи контролю

Поточний контроль у формі опитування студентів під час проведення лабораторних занять та перевірка повноти й якості виконання лабораторних робіт, практичний контроль опрацювання тем для самостійного навчання, тестовий контроль за набуттям знань за змістовними модулями 1-4 та виконанням самостійної роботи.

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Змістовий

модуль 1


Змістовий

модуль 2


Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Сума

22

47

18

13

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90–100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

64-74

D

задовільно

60-63

Е

0-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

F*

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

*- оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії.

13. Методичне забезпечення

 1. Конспект лекцій.

 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

 3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і індивідуальних завдань.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Аоки М. Введение в методы оптимизации. - М.: Наука, 1977. - 344 с.

 2. Ногин В.Д., Протодьяконов И.О., Евлампиев И.И. Основы теории оптимизации. - М.: Высш. шк., 1986. - 384 с.

 3. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. - М.: Наука, 1986. - 328 с.

 4. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. - М.: Наука, 1983. - 384 с.

 5. Полак Э. Численные методы оптимизации. Единый подход. - М.: Мир, 1974. - 376 с.

 6. Сеа Ж. Оптимизация. Теория и алгоритмы. - М.: Мир, 1973. - 244 с.

 7. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. - М.: Радио и связь, 1988. - 127 с.

 8. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. - М.: Мир, 1985. - 509 с.

 9. Лоран П.-Ж. Аппроксимация и оптимизация. - М.: Мир, 1975. - 496 с.

Допоміжна

 1. Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ устройств. - М.: Радио и связь, 1987. - 432 с.

 2. ТИИЭР. Тематический выпуск "Машинное проектирование: Методы анализа, методы оптимизации, модели, применения". 1967, т. 55, № 11.

 3. Пшеничный Б.Н., Данилин Ю.М. Численные методы в экстремальных задачах. - М.: Наука, 1975. - 320 с.

 4. Бейко И.В., Бублик Б.Н., Зинько П.Н. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. - Киев: Вища школа, 1983. - 512 с.

 5. Уайлд Д.Дж. Методы поиска оптимума. - М.: Наука, 1967.

 6. Шор Н.З. Методы минимизации недифференцируемых функций и их приложения. - Киев: Наукова думка, 1979. - 200 с.

 7. Шор Н.З., Стеценко С.И. Квадратичные экстремальные задачи и недифференцируемая оптимизация. - Киев: Наукова думка, 1989. - 203 с.

15. Інформаційні ресурси


 1. Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара.

 2. Комп’ютерний клас (лаб. 417), доступ до мережі Інтернет.


Каталог: docs -> vybir
vybir -> Для нормативної дисциплни
vybir -> Програма навчальної дисципліни вільного вибору студента напряму
vybir -> Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Питання лінгвостилістики в шкільному курсі російської мови»
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавр спеціальності
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю
vybir -> Основні характеристики курсу
vybir -> Навчальна програма
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка