Робоча навчальна програма


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСкачати 247,5 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка7/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір247,5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет:
логіка та методи наукового дослідження, основні етапи науково-педагогічного дослідження, його особливості.
Курс:
підготовка
(бакалаврів)

Напрям,
галузь знань,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:
3 кредит
Змістові модулі:
2 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години):
108
години
Тижневих годин:

4 години

Напрям підготовки
6.030303 Видавнича справа та редагування
Галузь знань
0303 Журналістика та інформація
Освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавр

Нормативна
Рік підготовки
: 2
Семестр
: 3
Аудиторні заняття:
32
годин,
з них:
Лекції
(теоретична підготовка)
:
16 годин

Семінарські заняття
:
12 годин

Індивідуальна робота:
4 годин

Модульний контроль:
4
години

Самостійна робота:
36 годин

Підсумковий контроль:

36 годин
9
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

#

п
п/
п

/


Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Раз
ом

Ауди
тор
н
и
х
Л
ек
ц
ій

Се
мін
ар
ськ
и
х
Ін
ди
ві
д. р
обота

Сам
ос
т.р
обота

М
од
ульн
и
й

к
он
тр
оль

Змістовий модуль І
ЛОГІКА І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.
Вступ. Загальна характеристика наукових досліджень
16 7
4 2
1 8
1 2.
Методи наукових досліджень
18 9
4 4
1 8
1
Разом
34
16 8
6
2
16 2
Змістовий модуль ІІ.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
3.
Наукова робота студентів. Підготовка курсової роботи
20 9
4 4
1 10 1 4.
Особливості написання наукових статей та тез
18 7
4 2
1 10 1
Разом
36
16 8
6
2
20 2
Семестровий контроль (екзамен)
36


Разом за навчальним планом
108
32 16 12 4
36 4
10
ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ЛОГІКА І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекція 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ (2 год.)
Вступ. Наукові дослідження: суть, особливості. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Характерні риси та критерії ефективності наукових досліджень.
Вимоги до результатів наукових досліджень. Стратегія оновлення освіти. Типи досліджень. Характеристика психолого-педагогічних досліджень. Теоретичні основи та проблематика сучасних психолого-педагогічних досліджень. Дослідницькі проблеми.
Джерела та умови дослідницьких пошуків.
Основні поняття теми:
наукові дослідження, фундаментальні дослідження, неоднозначність протікання дослідження, неповторність, об’єктивні висновки, суспільна активність, достовірність, наукова об’єктивність, доступність висновків, наукові дослідження, психолого-педагогічні дослідження, методологічні проблеми, теоретичні проблеми, прикладні проблеми.
Семінар 1.
Логіка та методологія наукового дослідження (2 год.).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка