Рішення щодо викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовоюСкачати 121,84 Kb.
Сторінка20/24
Дата конвертації28.03.2020
Розмір121,84 Kb.
ТипРішення
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Контрольні заходи

4.58. Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів стосовно вищої освіти.

4.59. Якість підготовки фахівців в університеті контролюється у відповідності до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ТДАТУ».

Знання студентів оцінюється як з теоретичної, так і з практичної підготовки відповідно до «Положення про оцінювання знань студентів Таврійського державного агротехнологічного університету за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

4.60. Диференційована оцінка записується у відомість та залікову книжку ( якщо вона позитивна ).

4.61. Види контролю, які використовуються у навчальному процесі: поточний, модульний та семестровий.

4.62. Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками під час проведення усіх видів аудиторних занять.

4.63. Модульний контроль є складовою кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Завданням модульного контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, набутих під час засвоєння окремого модуля дисципліни.

4.64. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів певного освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і державну атестацію студентів.

4.65. Семестровий підсумковий контроль з певної дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень студента.

4.66. Семестровий підсумковий контроль проводиться відповідно до навчального плану в терміни, встановлені графіком навчального процесу.

4.67. Оцінка семестрового контролю виставляється у відомість та в індивідуальний навчальний план студента.

4.68. Результати семестрового контролю обговорюються на засіданнях кафедр, ректорату, вчених рад факультетів (інституту) та вченої ради університету.

4.69. Оцінювання знань студентів з кожної дисципліни здійснюється на основі проведення кредитно-модульних контрольних заходів, які включають поточний, підсумковий модульний та семестровий (екзамен) контроль знань.

4.70. Для дисциплін, де формою підсумкового контролю є екзамен, незалежно від загальної кількості годин навчальна аудиторна робота студентів поділяється на два змістових модуля, а для дисциплін, де формою підсумкового контролю є залік, - на один або декілька змістових модулів.

4.71. Після кожного змістового модуля з дисципліни проводиться підсумковий модульний контроль згідно з планом-графіком.

4.72. Кожна навчальна дисципліна, незалежно від загальної кількості годин та кількості модулів, оцінюється за 100-бальною шкалою.

4.73. Якщо за навчальним планом передбачається два та більше екзаменів або заліків з дисципліни, кожен оцінюється за 100-бальною шкалою.

4.74. Форми організації навчання, які не входять до складу дисципліни окремими модулями (курсові роботи, виробнича або навчальна практика, дипломне проектування) також оцінюються за 100-бальною шкалою.

4.75. При розподілі 100 балів з дисципліни, формою контролю з якої є екзамен, необхідно дотримуватися таких вимог: два змістові модулі (50 балів), екзамен (30 балів), самостійна робота студентів 20 балів (у т.ч. поточна самостійна робота, науково-дослідна робота студентів).

4.76. Кількість балів за поточний контроль розподіляється між темами з урахуванням кількості годин, відведених на тему лабораторного (практичного, семінарського) заняття або складності виконання робіт.

4.77. При проведенні лабораторних, практичних, семінарських занять викладачі зобов’язані ознайомити студентів з порядком отримання балів та оголосити результати.

4.78. Ведучий викладач на початку семестру зобов’язаний довести до відома студентів структуру залікових кредитів та критерії оцінювання знань.

4.79. Зміни до структури залікового кредиту дисципліни та критеріїв оцінювання успішності студентів з початку до завершення вивчення дисципліни не допускаються.

4.80. Оцінка за змістовий модуль навчальної аудиторної роботи складається з суми балів за поточну успішність та ПМК.

4.81. Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових балів, одержаних за всі форми навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню.

4.82. Для дисциплін, формою кінцевого обліку яких є залік, проведення підсумкового модульного контролю не передбачається, а підсумкова оцінка визначається за сумою балів за поточну успішність та балів за інші заплановані модулі, причому кількість балів повинна складати: для ОКР «бакалавр», «спеціаліст» за аудиторну роботу 70-80 балів, за самостійну роботу 20-30 балів; для ОКР «магістр» за аудиторну роботу 60-80 балів, за самостійну роботу 20-40 балів.

4.83. Зарахування студенту кредитів з дисципліни проводиться тільки за умов наявності позитивних оцінок (не менше 60% балів із можливих) з усіх модулів.

4.84. Організація поточного, підсумкового та семестрового контролю здійснюється відповідно до Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

4.85. Кількість екзаменів в екзаменаційній сесії, як правило, не перевищує 4-5.

4.86. Студенти зобов'язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог робочого навчального плану у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Зміст екзаменів і заліків визначається робочими навчальними програмами дисциплін.

4.87. Студент допускається до складання екзамену з дисципліни, якщо з цієї дисципліни ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним планом та робочою навчальною програмою.

4.88. Розклад екзаменів складається навчальною частиною та деканом факультету (директором навчально-наукового інституту) та затверджується ректором університету не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної сесії і доводиться до відома науково-педагогічних (педагогічних) працівників і студентів.

4.89. У розкладі екзаменаційної сесії передбачається час для підготовки до кожного екзамену тривалістю не менше двох днів.

4.90 Складання заліків завершується до початку екзаменаційної сесії. Студенти, які не склали заліки без поважних причин, до екзаменаційної сесії не допускаються.

4.91. Курсові проекти (роботи) оцінюються за результатами їх захисту перед комісією, до складу якої входять два-три науково-педагогічні (педагогічні) працівники (у т.ч. керівник проекту або роботи), до початку екзаменаційної сесії.

4.92. До початку складання екзамену науково-педагогічні працівники, які проводять семестровий контроль, повинні отримати в деканаті факультету (навчально-наукового інституту) один примірник відомості обліку успішності. Після проведення екзамену заповнена відомість обліку успішності зберігається в деканаті факультету (навчально-наукового інституту), копія її − на відповідній кафедрі.

4.93. З дозволу екзаменаторів студенти можуть користуватись довідковою літературою, технічними навчальними засобами.

4.94. Екзамени для студентів денної та заочної форм навчання проводяться у письмовій (електронній) формі за екзаменаційними білетами.

4.95. Після завершення проведення письмового екзамена за результатами відповідей на екзаменаційний білет, обов’язково проводиться співбесіда із студентом, після якої визначається остаточна оцінка за складання екзамена.

4.96. Після завершення семестрового контролю з дисципліни оцінка студента із засвоєння дисципліни за 100-бальною шкалою (так же й оцінки за виконання інших видів навчальної роботи) переводиться у національні оцінки (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”) та оцінки ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»).

4.97. Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною шкалою: «Зараховано» чи «Незараховано» та відповідними оцінками ЄКТС.

4.98. Диференційний залік за 100-бальною шкалою переводиться у національні оцінки (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”) та оцінки ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»).

4.99. Диференційний залік з навчальної практики (якщо практика згідно з навчальним планом має окремий вид контролю від дисципліни) проводиться керівником практики у терміни, визначені відповідно до «Положення про проведення практик студентів ТДАТУ». Якщо навчальна практика згідно з навчальним планом є одним зі змістових модулів навчальної дисципліни і не має окремого контрольного заходу, то виставляється одна підсумкова оцінка з дисципліни, де враховуються результати оцінювання з навчальної практики.

4.100. Диференційований залік з виробничої практики виставляється за результатами захисту студентом письмового звіту перед комісією кафедри, склад якої формує її завідувач, у терміни, визначені відповідно до «Положення про проведення практик студентів ТДАТУ». Участь у роботі комісії керівника виробничої практики є обов’язковою. Захист виробничої практики може бути організовано на засіданні кафедри або конференції за обов’язковою участю комісії.

4.101. Екзамени мають право відвідувати і перевіряти на відповідність вимогам Закону України «Про вищу освіту» ректор Університету, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчального відділу, директори ННІ, декани факультетів, завідувач кафедри та працівники служби проректора з науково-педагогічної роботи, уповноважені на це наказом ректора Університету.

4.102. Спірні питання з проведення екзаменаційних сесій розглядає апеляційна комісія, права, обов’язки та персональний склад якої визначаються наказом ректора Університету.

4.103. Студентам, які за результатами екзаменаційної сесії мають заборгованість з 1-2 дисциплін, розпорядженням декана факультету (директора навчально-наукового інституту) може бути надано право на їх ліквідацію. про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за кредитно-модульною системою організації освітнього процесу.

4.104. Студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану поточного курсу (та умови договору – для студентів, які навчаються на умовах договору), наказом ректора Університету переводяться на наступний курс.

4.105. Студенти, які за наслідками екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню із числа студентів університету.

4.106. За наявності поважних підстав студенту може бути надана академічна відпустка або можливість повторного проходження курсу навчання відповідно до «Положення про академічні відпустки та повторне навчання у Таврійському державному агротехнологічному університеті».
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка