Рішення сесії Червоноградської міської ради


Перелік завдань, заходів, показників та очікувані результати ПрограмиСторінка6/7
Дата конвертації27.03.2020
Розмір198 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7
8. Перелік завдань, заходів, показників та очікувані результати Програми.


Назва завдання,

напрямку діяльностіЗаходи завдання

Строк

виконанняВиконавець

завдання,

заходу


Фінансування

Очікувані результати

Джерела

Обсяги

I. Інфраструктура та матеріально-технічне забезпечення

1.1.Закупити шкільний автобус

1.1.1Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» провести закупівлю шкільного автобуса за процедурою відкритих торгів.

До 01.07.2017

Відділ освіти

Обласний

бюджет


Міський

бюджет


1050000
600000

Забезпеченння доїзду

учнів с.Бендюга,

Сокальського району


1.2.Закупівля обладнання для

кабінетів природничо-матема-

тичного циклу


1.2.1. Закупити мультимедійне об-

ладання.


1.2.2.Закупівля комп’ютерної тех-

ніки для кабінетів.

1.2.3.Закупити меблі для навчаль-

них кабінетів та навчальне прилад-

дя.


2017


Відділ освіти

Обласний бюджет

840000

Покращення матері-

ально-технічної бази

гімназії.

Впровадження новіт-

ніх технологій при

викладанні предмету.1.3.Участь в обласному конкур

сі мікропроектів місцевого роз-

витку у Львівській області «Ос-

вітня галузь».1.3.1.Підготувати проекти.

1.3.2.Забезпечити реалізацію проек-

тів, визнаних переможцями:

- заміна вікон у НЗ на енергозбе-

рігаючі;

- ремонт покрівель;

- ремонт санвузлів;

- капітальний ремонт спортивного

залу

-капітальний ремонт систем опа-лення;

- утеплення стін фасаду;

- ремонт санвузлів


Січень-

Серпень


(щороку)

Відділ освіти

НЗ


ЧЗШ № 9

ЧНВК № 10,

ДНЗ № 4
ДНЗ № 17

ДНЗ № 19


Обласний

бюджет


Міський

бюджет

2800700

1175000


(2017рік)

Зменшення спожи-

вання енергоносіїв.

Створення комфорт-

ного середовища для

учасників навчаль –

но-виховного про-

цесу


1.4.Проведення капітальних

ремонтів будівель- ремонт покрівель;

- ремонт систем опалення;

- ремонт систем опалення;

- ремонт спортивного залу,

актової зали;

- утеплення стін фасаду;

- ремонт санвузлів;

- ремонт роздягальні2017

Віділ освіти

НЗ

ЧНВК № 3ЧЗШ № 14

ДНЗ № 9,12,

13

ДЮСШ № 1


ДЮСШ № 2

Міський

бюджет


2517000

Зменшення спожи-

вання енергоносіїв.

Створення комфорт-

ного середовища для

учасників навчаль –

но-виховного про-

цесу


1.5.Провести закупівлю спор-

тивного інвентаря для ЗНЗ1.5.1.Провести процедуру допоро-

гової закупівліКвітень-Червень

Відділ освіти

Міський

бюджет


157800

Підвищення якості

проведення уроків з

фізичної культури


1.6.Провести закупівлю гім-

настичного обладнання для

ДЮСШ № 1


1.6.1.Провести процедуру допоро-

гової закупівліКвітень-травень

Відділ освіти

Міський

бюджет


66000

Створення безпечних

умов для проведення

занять із спортивної

гімнастики1.7.Закупити спортивні

майданчики1.7.1.Облаштувати спортивні майданчики у ЧЗШ № 6, гімназії

До 01.102017

Відділ освіти

Обласний

бюджет


Міський

бюджет


100000
32640

Покращення умов

для проведення за-

нять учнів з фізичної

підготовки1.8.Відкриття додатково групи

у ДНЗ № 161.8.1. Провести капітальний ре-

монт приміщення групи.

1.8.2. Провести закупівлю меблів,

м’якого інвентаря, посудуДо 01.09.2017

Відділ освітиПокращення показ-

ника охоплення ді-

тей ДНЗ.

Забезпечення права

дітей на дошкільну

освіту.


1.9.Розширення мережі ДНЗ

1.9.1. Відкриття додаткових груп

у ДНЗ № 19.

1.9.2. Відкриття додаткових груп у

ДНЗ № 13.

1.9.3. Відкриття додаткових груп

у ДНЗ № 17.2018
2018-

2020
2020Відділ освіти

Міський бюджет
Досягнення 100 %

Охоплення усіх дітей

дошокільною осві –

тою


1.10.Проведення прийому дітей

у ДНЗ міста через систему еле-

ктронного обліку.


1.10.1.Удосконалення єдиного підходу до прийому дітей у ДНЗ

міста.


2017-

2020


Відділ освітиЗабезпечення прозо-

рості прийому дітей до ДНЗ1.11.Модернізація систему опа-

лення ДЮСШ № 2 для занять

дітей плаванням


1.11.1.Встановити електричну систему опалення.

До

01.04.2018Відділ освіти

Міський бюджет

850000

Проведення занять з плавання впродовж

року


1.12. Надавати постійний доступ НЗ до мережі ІНТЕРНЕТ

1.12.1.Проведення автоматизації

документообігу, процесу управ-

ління НЗ.

1.12.2. Створення єдиного інфор-

маційного простору системи освіти міста.


2017-

2020


Відділ освіти

Міський бюджет

65000

Охоплено мережею

«Інтернет» усі НЗ

вільний доступ до

електронної бібліо –

теки навчальної ін -

формації


1.13.Придбання обладнання для

проведення онлайнконферен-

цій, інтернет-уроків в режимі

онлайн


1.13.1.Використовувати інноваційні технології на уроках

та в освітній діяльності2017-2020

Відділ освіти

Міський

бюджет

Зміни інструмента-

рію в навчальному

процесі, засади про-

фесійної педагогічної

роботи


1.14.Оснащення кабінетів ін-

форматики новими НКК1.14.1. Створити інформаційно-

освітнє середовище з викорис-

танням сучасних апаратно- про-

грамних засобів ІКТ.

1.14.2. Забезпечити технічні і ме –

тодичні передумови для забезпе-

чення інформаційної культури

учнів.


2017-

2020


Відділ освіти

Міський бюджет

500000

Удосконалення рівня сформованості у уч-

нів ЗНЗ навичок ви-

користання ІКТ у

практичній діяльнос-

ті.


1.15.Забезпечення ДНЗ, ЗНЗ

комп’ютерною технікою1.15.1. Провести закупівлю ком-

п’ютерної техніки.2017-

2020


Відділ освіти

Міський бюджет

250000

Формування у дітей

комп’ютерної грамот

ності.

Підвищення комп’ю-терної грамотності

педагогів.1.16.Облаштування кабінетів «Захист Вітчизни»

1.16.1. Закупити макет автомата

Калашникова (АК).

1.16.2. Закупити пневматичні гвинтівки.


2017-

2020


Відділ освіти

Обласний бюджет

25616

Покращення пра –

ктичних навичок і

вмінь учнів


1.17.Створення військової екс-

позиції розвитку збройних сил

України у ЧЗШ № 9


1.17.1. Здійснювати на основі вій-

ськової експозиції навчання і ви-

ховання дітей, майбутніх воїнів і

захисників своєї країни.2017

ЧЗШ № 9Залучення молоді до

військово-патріотич-

ного виховання


1.18.Будівництво спортивного

майданчика1.18.1. Побудувати спортивний майданчик зі штучним покриттям

для ЧНВК № 32017

ЧМР

Будівест


Відділ освіти

Держав-

ний фонд


Обласний фонд

Міський


бюджет

1600,00
500,000
1755,476

Створення умов для

більш повного задо-

волення потреб учнів

у руховій активності,

фізкультурно-оздо-

ровчих послугах, фор

мування здорового

способу життя;

проведення занять на

свіжому повітрі для

учнів шкіл та ДЮСШ


II.Зміст освіти

2.1. Урізноманітнювати органі-

заційні та методичні форми здо

буття дошкільної освіти, зага-

льної середньої освіти2.1.1. Організація роботи ВЕБ-

сайтів


2.1.2.Реалізація завдань Базового

компонента дошкільної освіти,

Державних стандартів загальної середньої освіти.

2.1.3.Здійснювати кваліметричну

модель оцінювання рівня розвит-

ку дитини старшого дошкільного

віку


2017-

2022


Відділ освіти

ІМЦО


НЗОперативне розмі-

щення інформації

щодо діяльності за-

кладу.


Забезпечення рівного

доступу громадян до

освіти.

Об’єктивна інформа-

ція про якість органі-

зації освітнього процесу в ДНЗ2.2. Запровадження дистанцій-

них технологій навчання у ДНЗ2.2.1. Впровадження у систему до-

шкільної освіти вебінарів на осно-

ві інтернет-технологій


2017-

2020


Відділ освіти

ІМЦО


ДНЗІнтерактивна взаємо-

дія батьків вихован-

ців із працівниками

ДНЗ; надання коесу-

льтаційного супро-

воду.


2.3. Упровадження медіаосвіти

у початковій школі ЗНЗ2.3.1. Виступи на колегіях відділу освіти, методичній раді ІМЦО

2.3.2.Проведення майстер-класів

Учителями, які впроваджують

медіаосвіту2017-

2022


Відділ освіти ІМЦО

ЗНЗ
Формування медіа-культури серед учасників навчально-

виховного процесу.

Підготовка особисто-

сті до безпечної та

ефективної взаємо-

дії із сучасною системою масмедіа.2.4. Розпочати перехід до 12- річної освіти.

2.4.1. Вдосконалювати зміст освіти

З 01.09.2018

Відділ освіти

ІМЦО


ЗНЗДіти отримають ком-

петенції, які узгодже

ні країниами Євро-

пейського Союзу2.5. Організація розробок про-

грам факультативів і гуртків

для 5-11 класів


2.5.1.Розробити навчальні програ-

ми, враховуючи інтереси та здіб-

ності учнів.


2017-

2020


Відділ освіти

ІМЦО
Підвищення якості освіти.

Розширення знань

учнів із шкільних

предметів2.6. Участь у новій міжнародній системі моніторингу якості освіти PISA(2018),

2.6.1.Оцінити рівень володіння учнів 15-річного віку знаннями й

уміннями, необхідними для життя.

2.6.2.Вивчити та проаналізувати

фактори, що впливають на успіш-

не навчання учнів.


2018

Відділ освіти

ІМЦО


ЗНЗРозробка шляхів удо-

сконалення навчання2.7.Участь у новій міжнародній системі моніторингу якості освіти TIMSS (2019)

2.7.1. Оцінити якість математичної

та природознавчої освіти в почат-

ковій школі:

- якість підручників;

рівень підготовки вчителів;

- застосування інноваційних тех-

нологій навчання.


2019

Відділ освіти

ІМЦО


ЗНЗРозробка шляхів удо-

сконалення навчання2.8.Забезпечувати національну

та соціальну спрямованість

виховного процесу. Патріотич-

ність, гуманність, людиноцен-

тризм, моральність, захист

прав та законних інтересів дітей2.8.2. Здійснювати навчально-вихов ний процес з урахуванням стратегії національно –патріотич-

ного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України № 580/20152017

-2020


Відділ освіти

ІМЦО


НЗЗабезпечено умови для соціального захи

сту школярів, унеможливлення

порушення прав ді-тей.

У випускників сфор-

мовано патріотизм,

готовність захищати

свої права.


2.9.Оздоровлення учнів

2.9.1. Оздоровлювати у літній період дітей, котрі потребують особливої соціальної уваги і підтримки.

2.9.2. Організовувати роботу при –

шкільних таборів


2017-

2020


Відділ освіти

Міський

Бюджет
Міський

бюджет


150000

в рік
120000

в рік


Надання послуг з оз-

доровлення та відпо-

чинку дітям, які по-

требують особливої

уваги і підтримки.

Створення умов для

зміцненя фізичного

та психічного здоро-

в’я дітей у літній

період.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка