Рішення Одеської міської ради №5513-vii


VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУСкачати 361,02 Kb.
Сторінка7/13
Дата конвертації27.03.2020
Розмір361,02 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти Закладу, директор, заступники директора, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

6.3. Учні Закладу мають гарантоване державою право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траекторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і технічної діяльності тощо;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу у порядку, встановленому Закладом відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, зокрема платних, навчальних послуг;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

6.4. Учні Закладу зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених Державним стандартом;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- дбайливо ставитися до комунального, приватного і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог цього статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

6.5. Учні мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами Закладу.

6.6. Заступники директора, педагогічні працівники та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором Закладу. Директор Закладу має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

6.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки у закладах системи загальної середньої освіти.

6.8. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

6.9. Директор Закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

6.10. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

6.11. Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних працівників на одну ставку встановлюються законодавством України.

6.12. Професійний розвиток педагогічних працівників Закладу передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклад постійно сприяє їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

6.13. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників Закладу здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

6.14. Педагогічна рада Закладу на основі пропозицій педагогічних працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).

6.15. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника Закладу.

6.16. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.17. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

6.18. Педагогічні працівники Закладу можуть проходити сертифікацію (зовнішнє оцінювання власних професійних компетентностей), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

6.19. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

6.20. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

6.21. Педагогічні працівники Закладу, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

Педагогічні працівники, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у систему освіти.

6.22. Педагогічні працівники Закладу мають право на:


  • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.23. Педагогічні працівники Закладу зобов'язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівень та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей учнів (вихованців), формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати в учнів Закладу усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати в учнів Закладу повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та довкілля;

- формувати в учнів Закладу прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;


- захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

- вести відповідну документацію.

6.24. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та колективним договором Закладу.

6.25. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством та відповідними договорами.

6.26. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів згідно із законодавством України.

6.27. Працівники Закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

6.28. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадові обов'язки, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають обійманій посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством України.

Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу Закладу регулюються трудовим законодавством України, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

6.29. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність Закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі та його освітньої діяльності;

- брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

- звертатися до органів управління освітою, директора Закладу і органів громадського самоврядування Закладу з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу.

6.30. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних груп, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.31. Батьки мають право виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а Заклад має враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

6.32. Інші права та обов’язки батьків учнів можуть встановлюватися законодавством та правилами внутрішнього розпорядку Закладу.Каталог: images -> File -> DODATKI 2019 -> GORSOVET -> 11-12


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка