Рішення Колегії Жидачівської районної державної адміністрації від 14 серпня 2017 року №8Скачати 146,25 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації27.03.2020
Розмір146,25 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6
В И Р І Ш И Л А:  1. Інформацію про взаємодію структурних підрозділів районної державної адміністрації з Жидачівським відділенням поліції Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області взяти до відома.

  2. Рекомендувати Жидачівському відділенню поліції Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області (І. Малькович):

2.1. Рîáîòó îñîáîâîãî ñêëàäó Æèäà÷³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ïî îáñëóãîâóâàííþ óñ³õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Æèäà÷³âñüêîãî ðàéîíó íàïðàâëяти íà îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, çàõèñò ïðàâ, ñâîáîä, çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ãðîìàäÿí, çàïîá³ãàííÿ ïðàâîïîðóøåíü òà ¿õ ïðèïèíåííÿ.

2.2. Інформувати населення про результати роботи Жидачівського відділення поліції та проблемні питання через ЗМІ.

2.3. З метою оперативного реагування на правопорушення та злочини у населених пунктах Жидачівського району в нічний час, а також у вихідні та святкові дні, із числа працівників відділення поліції створювати робочі групи, які спільно із громадськістю проводять профілактичні відпрацювання населених пунктів.

2.4. Спільно з міськими, селищними та сільськими головами переглянути графіки роботи торгових закладів всіх форм власності з метою недопущення торгівлі спиртними напоями після 22 години. Провести профілактичні перевірки з даного питання.

2.5. Спільно із працівниками відділу освіти райдержадміністрації, служби у справах дітей райдержадміністрації та працівниками ювенальної превенції Жидачівського відділення поліції вживати заходи щодо активізації профілактичної роботи щодо протидії наркоманії у молодіжному середовищі, недопущення скоєння неповнолітніми злочинів та правопорушень. У загальноосвітніх навчальних закладах району систематично проводити виступи-бесіди про шкідливість наркоманії, алкоголізму.

2.6. Працівникам ювенальної превенції Жидачівського відділення поліції спільно із працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводити роботу по виявленню сімей, які не займаються вихованням дітей, сімей, в яких панує насильство, зловживання спиртними напоями.

2.7. Спільно з міськими, селищними та сільськими головами, представниками відділу культури, туризму і спорту райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, працівниками Жидачівського відділення поліції проводити перевірки масових заходів відпочинку молоді на предмет дотримання особами, які організовують вищевказані заходи встановленого часу їх закінчення.

2.8. Систематично аналізувати стан правопорядку та злочинності в кожному населеному пункті району, визначати поточні завдання, здійснювати взаємний обмін інформацією із виконавчими комітетами міських, селищних та сільських рад, структурними підрозділами районної державними адміністрації розглядати плани спільних дій щодо запобіганню порушень громадського порядку.

2.9. Вивчати причини надходження повторних скарг та звернень громадян до поліції та вживати заходів щодо усунення недоліків у цій роботі. Удосконалити систему оцінки (критерії) ефективності роботи, де основним пріоритетом визнати стан задоволення запитів громадян, надання їм консультаційної та практичної допомоги.

2.10. Проводити оперативно - профілактичні відпрацювання населених пунктів району з складною оперативною обстановкою.

2.11. Забезпечити участь уповноважених представників Жидачівського відділення поліції Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області у роботі районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення і комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2.12. Для налагодження більш тісної взаємодії населення та поліції Жидачівського району забезпечити участь уповноважених представників Жидачівського відділення поліції Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області у зустрічах керівництва райдержадміністрації з територіальними громадами району, відповідно до затвердженого графіку.

2.13. Забезпечити участь уповноважених представників Жидачівського відділення поліції Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області у проведенні співбесід у селах, селищах, містах із суб'єктами підприємницької діяльності.

2.14. Забезпечити співпрацю із службою у справах дітей райдержадміністрації та районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою соціального та правового захисту дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для забезпечення права на сімейне виховання та запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей в обов'язковому порядку брати участь у забезпеченні майнових прав, обстеженні умов проживання та виховання дітей.

2.15. Подавати у райдержадміністрацію інформацію та аналітичні довідки про стан злочинності за видами правопорушень у розрізі місцевих рад району.

2.16. Посилити роботу та відповідальність у сфері безпеки дорожнього руху.

2.17. Ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè Æèäà÷³âñüêîãî ðàéîííîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ïðîâîäèòè ðîáîòó ç ïðèçîâó ìîëîä³ íà ñòðîêîâó ñëóæáó.

2.18. Надавати щоквартально інформацію голові Жидачівської райдержадміністрації про проведену роботу.


Каталог: file -> document


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка